Partneři sekce:

Tvorba trhlin v betonových konstrukcích je dnes běžným jevem i navzdory stálé snaze zkvalitňovat proces výstavby. Výsledný způsob sanace závisí na druhu a stavu trhliny v okamžiku její opravy a na jejím předpokládaném vývoji v budoucnosti. Více v článku Sanace trhlin v betonových konstrukcích.

Budoucnost ultra vysokopevnostních betonů

Budoucnost ultra vysokopevnostních betonů

Ultra vysokopevnostní beton (UHSC) je kompozitní materiál s pojivem na bázi portlandského cementu dosahující ultra vysokých pevností v tlaku nad 100 MPa. Tento materiál dosahuje výjimečných hodnot tlakových pevností při zachování všech nároků na „tradiční“ beton – nejen podle empirických, ale i estetických a konstrukčních předpokladů.

Beton s železem v krvi

Beton s železem v krvi

Novinkou v letošním roce v oblasti betonových konstrukcí je beton se zaručenými mechanickými vlastnostmi pod označením STEELCRETE®, kterou zavedl přední výrobce transportbetonu v ČR skupina Českomoravský beton, člen HeidelbergCement Group.

Chyby vznikající při realizaci pohledového betonu

Chyby vznikající při realizaci pohledového betonu

Pohledový beton jako stavební materiál lze v současné době v České republice stále ještě považovat za nový materiál. I přes úspěšně dokončené stavby s použitím pohledového betonu (Národní technická knihovna v Praze, Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové, Nové spojení v Praze) nejsou mezi odbornými pracovníky rozšířeny informace o technologii výroby tohoto materiálu.

Památník estonské osvobozenecké války

Památník estonské osvobozenecké války

Zakázek na zpracování památníků není v dnešní době mnoho. Pro realizace tohoto druhu staveb byla zlatým obdobím léta po válce a potom v době rozmachu sovětského impéria, kdy se stavěly památníky kdekomu a leckde. Avšak zakázka pro estonské ministerstvo obrany na zpracování památníku estonské osvobozenecké války se lehce vymkla době a způsobila ve světě celkem slušné politické rozbroje.

Smršťování betonu, betonové podlahy a platné normy

Smršťování betonu, betonové podlahy a platné normy

Cílem článku je poukázat na závažnost problematiky smršťování betonu. V platných normách je tato oblast řešena relativně stručně, což v souvislosti se změnami v technologii betonu v posledních letech klade zvýšené nároky zejména na projektanty. Článek se věnuje vlivu smršťování na betonové podlahy. V úvodu jsou popsány hlavní faktory ovlivňující velikost smršťování betonu, hlavní pozornost je věnována přístupu platných norem k této problematice.

Současné tendence při zakládání hal

Současné tendence při zakládání hal

Nadzemní části halových konstrukcí vytvářejí klamný dojem poměrně nenáročného statického schématu. Především narůstající rozpětí jsou zdrojem složitých zatížení, která je třeba přenést do podloží, v mnoha případech tvořeného málo únosnými nebo silně stlačitelnými zeminami. Návrh zakládání se obecně musí opírat o zásady druhé geotechnické kategorie a v některých případech je dokonce nezbytné dodržet zásady třetí geotechnické kategorie. V obou případech se jedná o prokázání splnění podmínek mezního stavu únosnosti a použitelnosti.

MVE Dobrohošť – fyzikální výzkum vtokové části a přivaděče

MVE Dobrohošť – fyzikální výzkum vtokové části a přivaděče

Odběrný objekt Dobrohošť byl vybudován jako součást vodního díla Gabčíkovo s cílem dotovat ramennou soustavu průtokem z přívodního kanálu. Hydroenergetický potenciál lze využít v malé vodní elektrárně (MVE), s čímž se počítalo už při výstavbě tohoto odběrného objektu – byl vybudován vtokový objekt a část betonového přivaděče k plánované MVE. V současnosti se připravuje výstavba této elektrárny. Pro ověření vyprojektovaného návrhu vtokové části a přivaděče byl vybudován fyzikální model, na kterém byly zkoumány vybrané provozní stavy MVE.

Poznatky z provozu betonáren

Poznatky z provozu betonáren

Hlavním tématem tohoto příspěvku jsou informace o provozu betonáren, které vycházejí zejména z praktických postřehů a zkušeností servisních techniků i provozovatelů betonáren. Cílem je zaměřit se na důležitá témata ne z přísně odborného hlediska, ale poskytnout strukturovaný přehled o důležitých prvcích betonáren, jejich obsluze a údržbě, dokumentaci a poukázat na aspekty související s ochranou životního prostředí.

Progresivní betonové konstrukce pro udržitelnou výstavbu budov

Progresivní betonové konstrukce pro udržitelnou výstavbu budov

Beton je vzhledem ke svým mechanickým vlastnostem, trvanlivosti, dostupnosti výchozích surovin a možnosti variabilního návrhu nepochybně nejrozšířenějším stavebním materiálem. Nové druhy vysokohodnotných betonů dosahují výrazně lepších vlastností z hlediska mechanické odolnosti, trvanlivosti a odolnosti při mimořádných zatíženích. Současně umožňují realizaci konstrukcí s menší spotřebou materiálu a energie. Přitom často využívají odpadové materiály z jiných procesů ve skladbě betonové směsi i při výrobě cementu nebo pro bednicí systém. Možnost realizace subtilních betonových konstrukcí zvyšuje potenciál uplatnění betonu v energeticky efektivní výstavbě budov.

Mikroklima v sakrálních stavbách z pohledového betonu

Mikroklima v sakrálních stavbách z pohledového betonu

Objekty z pohledového betonu jsou přitažlivé svou monumentalitou. Mnohé z nich jsou architektonickými skvosty a na návštěvníky působí emotivně po řadu let, podobně jako výtvarná díla. Zásadním nedostatkem obalových konstrukcí pouze z pohledového betonu je jejich velmi nízká tepelněizolační schopnost, což limituje jejich uplatnění ve stavebnictví v závislosti na klimatických podmínkách stavebního území a funkčním a časovém využití dané stavby.