Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Xella, Ytong
  • REHAU

Tvorba trhlin v betonových konstrukcích je dnes běžným jevem i navzdory stálé snaze zkvalitňovat proces výstavby. Výsledný způsob sanace závisí na druhu a stavu trhliny v okamžiku její opravy a na jejím předpokládaném vývoji v budoucnosti. Více v článku Sanace trhlin v betonových konstrukcích.

Svou úrovní jsme srovnatelní s předními zahraničními pracovišti

Svou úrovní jsme srovnatelní s předními zahraničními pracovišti

Dostával řadu pozvání k práci v mezinárodních týmech předních světových univerzit, odkud si jako nejcennější poznatek přinesl to, že svou úrovní je česko-slovenské betonové stavitelství s těmito pracovišti srovnatelné. Ve svých jubilejních 70 letech očekává ještě úspěchy mladých spolupracovníků, s kterými má to potěšení pracovat. Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.

Palladium Praha – komplexní přestavba budovy kasáren Jiřího z Poděbrad

Palladium Praha – komplexní přestavba budovy kasáren Jiřího z Poděbrad

Výstavba obchodně-administrativního centra Palladium probíhala v letech 2005 až 2007 v historické části Prahy na Náměstí Republiky. Projekt Palladium zahrnoval kromě bývalého vojenského areálu s dominantní budovou kasáren Jiřího z Poděbrad i přístupové a příjezdové komunikace v podzemní úrovni samotného náměstí Republiky a ulic Revoluční a Truhlářské. V půdorysu původního nádvoří areálu a dvorních objektů byla postavena zcela nová hlavní budova s pěti podzemními podlažími v hluboké stavební jámě metodou top & down. Článek popisuje celkovou přestavbu nadzemní části historické budovy kasáren a vytvoření dvou nových suterénních podlaží ve dvou třetinách jejího půdorysu. Stavební práce na výše uvedených objektech si vyžádaly rozsáhlá zajištění budovy kasáren, jejichž součástí bylo podchycení budovy v téměř celém jejím půdorysu.

Chemické přísady do betonu a malt

Chemické přísady do betonu a malt

S ohledem na širokou a složitou problematiku chemických přísad do betonu a malt, hlavně v souvislosti s výrazným rozvojem, a tedy i se značným rozsahem nabízených druhů přísad, jsme se v rámci rozsahu našeho článku mohli zaměřit pouze na nejvíc používané druhy přísad a jen na některé oblasti související s danou tematikou.

Injektážní systémy, materiály a technologie

Injektážní systémy, materiály a technologie

Náročnější konstrukce, výstavba infrastruktury v podzemních podlažích budov, přestavba a využívání podzemních prostor nebo kolísavá hladina podzemní vody si vyžadují speciální technologie injektáže.  Při sanacích se setkáváme s poruchami betonových, železobetonových a zděných konstrukcí. Mezi časté poruchy patří trhliny a kaverny různého typu uvnitř konstrukcí, případně i v základové spáře, horninách či zeminách pod nimi. Účinnou metodou sanace těchto poruch je provedení injektáže médiem s výrazně lepšími fyzikálními vlastnostmi, než má původní konstrukce. Při sanacích je nutno úspěšně zatěsnit volný prostor, resp. spojit nové materiály se stávajícími a vytvořit kompozit s novými fyzikálními vlastnostmi, schopným odolávat vlivům používání, prostředí i času. Zdokonalené injektážní strategie a pokročilé nové hmoty usnadní vlastní sanaci při zohlednění nárůstu kvality.

Betony s rychlým náběhem pevností

Betony s rychlým náběhem pevností

Dnešní uspěchaná doba nás nutí k rychlejší výstavbě, ke zkracování času pro odformování betonových dílců či monolitů nebo pro rychlejší znovuotevření silničního úseku. Tyto faktory nás stále vedou k zamyšlení nad otázkami, jak vyhovět požadavkům na zkrácení technologicky nutných časů k vyzrání nejpoužívanějšího stavebního materiálu, a k hledání řešení, jak urychlit výstavbu, aniž by utrpěla kvalita, vzhled nebo životnost díla.

Sanace betonu

Sanace betonu

Téma sanace je velmi široké a rovněž tak i definice a normy, které se touto oblastí zabývají. Pře-hledný souhrn informací z této oblasti může jednak usnadnit komunikaci pracovníků odborných firem s investory sanačních prací a současně poskytuje základní přehled o sanaci betonových konstrukcí, patřících mezi specifické oblasti stavebnictví. Uvedená vymezení a specifikace jsou převzaty z dostupné technické literatury a platných předpisů.

Technologie betonáže výškových budov

Technologie betonáže výškových budov

Výškové budovy určené k bydlení nebo k administrativním účelům se velmi často navrhují jako železobetonové skelety s tuhým jádrem a stěnovým nebo sloupovým nosným systémem. Proto je stále potřebnější znát, pochopit a také dodržovat principy technologie stavebních prací použitých na stavbě těchto budov, zejména jejich betonáže.

Membránové střechy z předpjatého betonu

Membránové střechy z předpjatého betonu

Úžasné skořepinové konstrukce, běžné v padesátých a šedesátých letech minulého století, jsou nyní navrhovány jen zřídka. Je to dáno především tím, že cena práce je v porovnání s cenou základních stavebních materiálů stále vyšší. Proto jsou u střech nejčastěji realizovány jednoduché trámové konstrukce.

Principy použití krystalizačních hydroizolací

Principy použití krystalizačních hydroizolací

Silikátové hydroizolační materiály s krystalizačními účinky (zkráceně krystalizační hydroizolace) jsou relativně novým typem hydroizolačních materiálů. Jedná se o systém na bázi cementu, určený k aplikaci na nové, ale i starší betonové konstrukce. Výsledné hydroizolační vlastnosti tohoto systému jsou velmi dobré, jsou však závislé na kvalitě provedení a zejména na následném ošetřování betonu.

Diagnostika betonových konstrukcí

Nevyhnutelným předpokladem důvěryhodného hodnocení existující stavby je prověření aktuálního stavu konstrukce a vlastností stavebních materiálů. K tomuto účelu se používají destruktivní a nedestruktivní zkušební metody. Často je účelná kombinace obou metod – té se využívá např. v diagnostice podmínek vzniku koroze výztuže v betonu.

Sedání vysokých budov

Sedání vysokých budov

Vysoké budovy mají obvykle několik podzemních podlaží a značné hloubky založení, takže se u nich většinou nevyskytují problémy se splněním podmínek stability pro první skupinu mezních stavů, související s únosností základové půdy, a to ani při zohlednění seizmických účinků a nárazů větru. Hlavním problémem se proto stává druhá skupina mezních stavů, která souvisí se sedáním a jeho nerovnoměrnými složkami.

Sanace betonových schodišť

Schodiště jsou jedním z nejexponovanějších prvků stavby. Měla by proto splňovat určitá kritéria. Jiné nároky jsou kladeny například na schodiště v rodinném domě, jiné v případě jeho využití v průmyslovém objektu či v budově školy. Konstrukce by však měla být vždy vytvořena z vhodného materiálu zvoleného s ohledem na budoucí provozní zatížení.