Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Tvorba trhlin v betonových konstrukcích je dnes běžným jevem i navzdory stálé snaze zkvalitňovat proces výstavby. Výsledný způsob sanace závisí na druhu a stavu trhliny v okamžiku její opravy a na jejím předpokládaném vývoji v budoucnosti. Více v článku Sanace trhlin v betonových konstrukcích.

MVE Dobrohošť – fyzikální výzkum vtokové části a přivaděče

MVE Dobrohošť – fyzikální výzkum vtokové části a přivaděče

Odběrný objekt Dobrohošť byl vybudován jako součást vodního díla Gabčíkovo s cílem dotovat ramennou soustavu průtokem z přívodního kanálu. Hydroenergetický potenciál lze využít v malé vodní elektrárně (MVE), s čímž se počítalo už při výstavbě tohoto odběrného objektu – byl vybudován vtokový objekt a část betonového přivaděče k plánované MVE. V současnosti se připravuje výstavba této elektrárny. Pro ověření vyprojektovaného návrhu vtokové části a přivaděče byl vybudován fyzikální model, na kterém byly zkoumány vybrané provozní stavy MVE.

Poznatky z provozu betonáren

Poznatky z provozu betonáren

Hlavním tématem tohoto příspěvku jsou informace o provozu betonáren, které vycházejí zejména z praktických postřehů a zkušeností servisních techniků i provozovatelů betonáren. Cílem je zaměřit se na důležitá témata ne z přísně odborného hlediska, ale poskytnout strukturovaný přehled o důležitých prvcích betonáren, jejich obsluze a údržbě, dokumentaci a poukázat na aspekty související s ochranou životního prostředí.

Progresivní betonové konstrukce pro udržitelnou výstavbu budov

Progresivní betonové konstrukce pro udržitelnou výstavbu budov

Beton je vzhledem ke svým mechanickým vlastnostem, trvanlivosti, dostupnosti výchozích surovin a možnosti variabilního návrhu nepochybně nejrozšířenějším stavebním materiálem. Nové druhy vysokohodnotných betonů dosahují výrazně lepších vlastností z hlediska mechanické odolnosti, trvanlivosti a odolnosti při mimořádných zatíženích. Současně umožňují realizaci konstrukcí s menší spotřebou materiálu a energie. Přitom často využívají odpadové materiály z jiných procesů ve skladbě betonové směsi i při výrobě cementu nebo pro bednicí systém. Možnost realizace subtilních betonových konstrukcí zvyšuje potenciál uplatnění betonu v energeticky efektivní výstavbě budov.

Mikroklima v sakrálních stavbách z pohledového betonu

Mikroklima v sakrálních stavbách z pohledového betonu

Objekty z pohledového betonu jsou přitažlivé svou monumentalitou. Mnohé z nich jsou architektonickými skvosty a na návštěvníky působí emotivně po řadu let, podobně jako výtvarná díla. Zásadním nedostatkem obalových konstrukcí pouze z pohledového betonu je jejich velmi nízká tepelněizolační schopnost, což limituje jejich uplatnění ve stavebnictví v závislosti na klimatických podmínkách stavebního území a funkčním a časovém využití dané stavby.

Výrobce prefabrikátů se širokým záběrem

Výrobce prefabrikátů se širokým záběrem

MABA Prefa (100procentní dceřiná společnost rakouské MABA Fertigteilindustrie GmbH a součást silné skupiny Kirchdorfer Gruppe) patří mezi významné výrobce prefabrikátů v České republice. Ve výrobním areálu ve Veselí nad Lužnicí vyrábí prefabrikátové prvky pro bytové, průmyslové a komerční stavby, betonová svodidla pro dopravní zabezpečení Delta Bloc, vodicí stěny City Bloc pro městské aglomerace na výstavbu místních komunikací, silniční prefabrikáty, panely pro protihlukové stěny, tenisové haly a speciální díly na přání zákazníka.

Systém bednění monolitických železobetonových stěn

Systém bednění monolitických železobetonových stěn

V souvislosti se vstupem do Evropské unie a v souladu se směrnicí 91/271/EHS o čištění městských vod se naše republika zavázala napojit do roku 2010 na kanalizační síť končící v ČOV všechny obce s počtem obyvatel větším než 2000 EO, a zajistit tím čištění splaškových vod. Tento závazek podnítil výstavbu, rekonstrukci a rozvoj mnoha ČOV v České republice – zejména jímek, nádrží a zdrží. V tomto příspěvku se zaměříme na tři vzorové stavby v Moravskoslezském kraji a popíšeme zvolenou technologii – systém bednění monolitických železobetonových stěn.

Inovativní stavební materiál – snižování znečištění ovzduší

Inovativní stavební materiál – snižování znečištění ovzduší

Ochrana životního prostředí a klimatu je ve vyspělých zemích vysoce aktuálním tématem. V mnohých německých a evropských městech je kvalita ovzduší zásadním problémem a narůstá snaha přispět k nápravě a ozdravit atmosféru. Vedle tolik diskutovaného mikroprachu (PMx) jsou v městském prostředí hlavními znečisťujícími látkami oxidy dusíku (NOx) a těkavé organické látky (VOC). Pomocí fotokatalýzy mohou být NOx oxidací přeměněny na zdraví neškodné sloučeniny. TX Active® je technologie umožňující standardní výrobu fotokatalyticky aktivního betonu pomocí cementu TioCem® obsahujícího fotokatalyticky aktivní oxid titaničitý (TiO2).

Atypické bednění

Atypické bednění

Atypické (speciální) bednění se využívá u nezvyklých, tvarově a staticky náročných konstrukcích nebo při speciál­ním postupu výstavby. Svoje uplatnění nachází i při realizaci opěr, pilířů, pylonů, mostovek a jader výškových staveb (šplhací, samošplhací bednění).

Uplatnění vláknobetonu v prefabrikovaných prvcích

Uplatnění vláknobetonu v prefabrikovaných prvcích

V posledních letech proběhl v oblasti konstrukčních betonů bouřlivý rozvoj včetně zavádění nových technologií a aplikace progresivních materiálů, jako jsou vláknobetony. Vláknobetony označujeme takové betonové materiá­ly, při jejichž výrobě se kromě tradičních komponentů používají také vlákna z různých materiálů. Nejčastěji se používají ocelová, skleněná, syntetická (např. polypropylenová, polyetylenová, polyvinylalkoholová) a uhlíková, ale také vlákna z přírodních materiálů. Vlákna významně ovlivňují výsledné vlastnosti nového materiálu.

Realizace grafického betonu v ČR

Realizace grafického betonu v ČR

Technologie výroby tzv. grafického betonu posouvá možnosti využití pohledového betonu až do oblasti grafického ztvárnění, jak napovídá už samotný název betonu. Tato nová technologie byla vyvinuta pouze pro prefabrikovaný beton. První grafický beton byl v České republice realizován na fasádě prefabrikované haly konceptu Bashallen Impera I, a to v červenci 2008 v Hovorčovicích.