Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • Isover
Experiment in situ pro úložiště VEP na výsypce hnědouhelného lomu

Experiment in situ pro úložiště VEP na výsypce hnědouhelného lomu

V rámci projekční přípravy pro ukládání vedlejších energetických produktů (VEP) do oblastí výsypek byla řešena otázka prokázání minimálního množství zbytkových (průsakových) vod z plaveného stabilizátu. Proto byl v prostředí výsypky proveden experiment in situ. Zkušební kazeta byla osazena jednotlivými prvky monitoringu a pomocí hrázek rozdělena do dílčích zkušebních polí, zatěsněných v různých variantách. Ukládání stabilizátu probíhalo pomocí řízeného plavení systémem GEHO. 

Zatěsňování vodních děl pomocí injektáží

Zatěsňování vodních děl pomocí injektáží

Vodní stavby patří mezi inženýrské stavby, které působivě ukazují, jak lze sílu přírody využívat nebo krotit. Ať jde o získávání energie či pitné vody, o ochranu pobřeží nebo o dopravní infrastrukturu – vodní stavby jsou nepostradatelnou základnou pro dodržení a vylepšení kvality života. Zachování těchto důležitých staveb pomocí efektivních opravárenských technologií patří již více než 30 let k základním kompetencím firmy MC-Bauchemie. Na příkladu referencí na objektech v ČR a v zahraničí vám chceme představit vysoce účinné injektážní hmoty na bázi speciálních hydrostrukturních a polyuretanových pryskyřic.

Použití geosyntetik pro zlepšování únosnosti podloží a konstrukčních vrstev silničních a inženýrských staveb

Použití geosyntetik pro zlepšování únosnosti podloží a konstrukčních vrstev silničních a inženýrských staveb

Vyztužování zemin pomocí geosyntetik má analogii ve vyztužování betonu ocelovou výztuží. Výztuž, v tomto případě geomříž, má za úkol přenést tahová napětí (vodorovně působící) vnešená do vrstvy zásypového materiálu (zeminy/štěrkodrti) vertikálním zatížením od dopravy. Díky zazubení zásypového materiálu a částečně i tření se tyto vodorovné síly přenášejí do geomříže a zamezují posunu zrn zásypu do stran, tedy brání vzniku kolejí a umožňují zlepšení deformačního modulu dané vrstvy.

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů, II. Část

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů, II. Část

Opěrné konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky si při svém návrhu vyžadují znalosti zejména ze statiky a geotechniky, vhodná je také znalost vlastností stavebních materiálů, především plastů. Jedná se o relativně jednoduché konstrukce, které si ale vyžadují při svém provádění dodržení zásad kvalitní výstavby.

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů

Opěrné konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky se začaly používat s příchodem nových stavebních materiálů začátkem devadesátých let minulého století. První konstrukce byly spíše výsledkem technického nadšení, které později vystřídal rostoucí zájem stavebních firem vzhledem k nesporné ekonomické výhodnosti jejich použití.

Rekonstrukce silnice I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

Rekonstrukce silnice I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

Autoři ve svém příspěvku popisují práce na zajištění svahů a skalních stěn, trhací práce malého rozsahu a související zemní práce, které byly prováděny na stavbě silnice I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina ve Slovenské republice. Rekonstrukce silnice 1. třídy byla prováděna ve složitém horském terénu Muráňské planiny, stavba byla dokončena v listopadu 2015. Téměř bez vyloučení silničního provozu a provozu na železnici zde byly prováděny trhací práce, odtěžení skalního masivu a následné zajištění skalního masivu nad silnicí.

Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí

Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí

Technologie lepení štěrku byla po přelomu tisíciletí uznána jako jedna z metod pro stabilizaci a prolepení štěrku kolejového lože na železničních tratích. V České republice jsme tuto metodu představili poprvé na odborném semináři v roce 2005 a v roce 2007 jsme realizovali první objekt použitím této metody, jejíž obchodní název je MC-Ballastbond. Do dnešního dne máme na železničních a tramvajových tratích v ČR přes 40 realizovaných objektů.

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních

V posledních letech se při výstavbě zemních konstrukcí inženýrských i pozemních staveb rychle rozšiřuje používání nové progresivní technologie úprav nevhodných zemin (tzv. ROAD MIX) příměsí hydraulických pojiv Viacalco (směs vápna a cementu). Použitím této technologie dochází především k výraznému nárůstu únosnosti zemin a zlepšení jejich dalších parametrů.

Sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa

Sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa

Po srážkově nadprůměrném období května 2013, kdy 24hodinový srážkový úhrn přesáhl lokálně 100 mm, byly dne 2. června 2013 pozorovány na železniční trati Liberec – Česká Lípa v úseku km 128,200 – 128,250 výrazné poruchy tělesa náspu vysokého 20 m. Deformace a poškození tratě v délce asi 60 m s 6 metrů vysokou odlučnou plochou vedly k okamžitému přerušení provozu a zahájení prací pro nutná sanační opatření.