Partneři sekce:

Tvorba trhlin v betonových konstrukcích je dnes běžným jevem i navzdory stálé snaze zkvalitňovat proces výstavby. Výsledný způsob sanace závisí na druhu a stavu trhliny v okamžiku její opravy a na jejím předpokládaném vývoji v budoucnosti. Více v článku Sanace trhlin v betonových konstrukcích.

Výrobce prefabrikátů se širokým záběrem

Výrobce prefabrikátů se širokým záběrem

MABA Prefa (100procentní dceřiná společnost rakouské MABA Fertigteilindustrie GmbH a součást silné skupiny Kirchdorfer Gruppe) patří mezi významné výrobce prefabrikátů v České republice. Ve výrobním areálu ve Veselí nad Lužnicí vyrábí prefabrikátové prvky pro bytové, průmyslové a komerční stavby, betonová svodidla pro dopravní zabezpečení Delta Bloc, vodicí stěny City Bloc pro městské aglomerace na výstavbu místních komunikací, silniční prefabrikáty, panely pro protihlukové stěny, tenisové haly a speciální díly na přání zákazníka.

Systém bednění monolitických železobetonových stěn

Systém bednění monolitických železobetonových stěn

V souvislosti se vstupem do Evropské unie a v souladu se směrnicí 91/271/EHS o čištění městských vod se naše republika zavázala napojit do roku 2010 na kanalizační síť končící v ČOV všechny obce s počtem obyvatel větším než 2000 EO, a zajistit tím čištění splaškových vod. Tento závazek podnítil výstavbu, rekonstrukci a rozvoj mnoha ČOV v České republice – zejména jímek, nádrží a zdrží. V tomto příspěvku se zaměříme na tři vzorové stavby v Moravskoslezském kraji a popíšeme zvolenou technologii – systém bednění monolitických železobetonových stěn.

Inovativní stavební materiál – snižování znečištění ovzduší

Inovativní stavební materiál – snižování znečištění ovzduší

Ochrana životního prostředí a klimatu je ve vyspělých zemích vysoce aktuálním tématem. V mnohých německých a evropských městech je kvalita ovzduší zásadním problémem a narůstá snaha přispět k nápravě a ozdravit atmosféru. Vedle tolik diskutovaného mikroprachu (PMx) jsou v městském prostředí hlavními znečisťujícími látkami oxidy dusíku (NOx) a těkavé organické látky (VOC). Pomocí fotokatalýzy mohou být NOx oxidací přeměněny na zdraví neškodné sloučeniny. TX Active® je technologie umožňující standardní výrobu fotokatalyticky aktivního betonu pomocí cementu TioCem® obsahujícího fotokatalyticky aktivní oxid titaničitý (TiO2).

Atypické bednění

Atypické bednění

Atypické (speciální) bednění se využívá u nezvyklých, tvarově a staticky náročných konstrukcích nebo při speciál­ním postupu výstavby. Svoje uplatnění nachází i při realizaci opěr, pilířů, pylonů, mostovek a jader výškových staveb (šplhací, samošplhací bednění).

Ochráněn před povodní

Ochráněn před povodní

Dům v Černošicích podle projektu architekta Davida Damašky z pražského AAA Atelieru je zajímavou ukázkou toho, jak lze i na pozemku ohroženém záplavami postavit rodinný dům, který případné povodni odolá. Architektonický koncept zdvižení domu nad terén pomocí betonové podnože vyžaduje promyšlené technické řešení.

Uplatnění vláknobetonu v prefabrikovaných prvcích

Uplatnění vláknobetonu v prefabrikovaných prvcích

V posledních letech proběhl v oblasti konstrukčních betonů bouřlivý rozvoj včetně zavádění nových technologií a aplikace progresivních materiálů, jako jsou vláknobetony. Vláknobetony označujeme takové betonové materiá­ly, při jejichž výrobě se kromě tradičních komponentů používají také vlákna z různých materiálů. Nejčastěji se používají ocelová, skleněná, syntetická (např. polypropylenová, polyetylenová, polyvinylalkoholová) a uhlíková, ale také vlákna z přírodních materiálů. Vlákna významně ovlivňují výsledné vlastnosti nového materiálu.

Realizace grafického betonu v ČR

Realizace grafického betonu v ČR

Technologie výroby tzv. grafického betonu posouvá možnosti využití pohledového betonu až do oblasti grafického ztvárnění, jak napovídá už samotný název betonu. Tato nová technologie byla vyvinuta pouze pro prefabrikovaný beton. První grafický beton byl v České republice realizován na fasádě prefabrikované haly konceptu Bashallen Impera I, a to v červenci 2008 v Hovorčovicích.

Svou úrovní jsme srovnatelní s předními zahraničními pracovišti

Svou úrovní jsme srovnatelní s předními zahraničními pracovišti

Dostával řadu pozvání k práci v mezinárodních týmech předních světových univerzit, odkud si jako nejcennější poznatek přinesl to, že svou úrovní je česko-slovenské betonové stavitelství s těmito pracovišti srovnatelné. Ve svých jubilejních 70 letech očekává ještě úspěchy mladých spolupracovníků, s kterými má to potěšení pracovat. Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.

Palladium Praha – komplexní přestavba budovy kasáren Jiřího z Poděbrad

Palladium Praha – komplexní přestavba budovy kasáren Jiřího z Poděbrad

Výstavba obchodně-administrativního centra Palladium probíhala v letech 2005 až 2007 v historické části Prahy na Náměstí Republiky. Projekt Palladium zahrnoval kromě bývalého vojenského areálu s dominantní budovou kasáren Jiřího z Poděbrad i přístupové a příjezdové komunikace v podzemní úrovni samotného náměstí Republiky a ulic Revoluční a Truhlářské. V půdorysu původního nádvoří areálu a dvorních objektů byla postavena zcela nová hlavní budova s pěti podzemními podlažími v hluboké stavební jámě metodou top & down. Článek popisuje celkovou přestavbu nadzemní části historické budovy kasáren a vytvoření dvou nových suterénních podlaží ve dvou třetinách jejího půdorysu. Stavební práce na výše uvedených objektech si vyžádaly rozsáhlá zajištění budovy kasáren, jejichž součástí bylo podchycení budovy v téměř celém jejím půdorysu.

Chemické přísady do betonu a malt

Chemické přísady do betonu a malt

S ohledem na širokou a složitou problematiku chemických přísad do betonu a malt, hlavně v souvislosti s výrazným rozvojem, a tedy i se značným rozsahem nabízených druhů přísad, jsme se v rámci rozsahu našeho článku mohli zaměřit pouze na nejvíc používané druhy přísad a jen na některé oblasti související s danou tematikou.

Injektážní systémy, materiály a technologie

Injektážní systémy, materiály a technologie

Náročnější konstrukce, výstavba infrastruktury v podzemních podlažích budov, přestavba a využívání podzemních prostor nebo kolísavá hladina podzemní vody si vyžadují speciální technologie injektáže.  Při sanacích se setkáváme s poruchami betonových, železobetonových a zděných konstrukcí. Mezi časté poruchy patří trhliny a kaverny různého typu uvnitř konstrukcí, případně i v základové spáře, horninách či zeminách pod nimi. Účinnou metodou sanace těchto poruch je provedení injektáže médiem s výrazně lepšími fyzikálními vlastnostmi, než má původní konstrukce. Při sanacích je nutno úspěšně zatěsnit volný prostor, resp. spojit nové materiály se stávajícími a vytvořit kompozit s novými fyzikálními vlastnostmi, schopným odolávat vlivům používání, prostředí i času. Zdokonalené injektážní strategie a pokročilé nové hmoty usnadní vlastní sanaci při zohlednění nárůstu kvality.

Betony s rychlým náběhem pevností

Betony s rychlým náběhem pevností

Dnešní uspěchaná doba nás nutí k rychlejší výstavbě, ke zkracování času pro odformování betonových dílců či monolitů nebo pro rychlejší znovuotevření silničního úseku. Tyto faktory nás stále vedou k zamyšlení nad otázkami, jak vyhovět požadavkům na zkrácení technologicky nutných časů k vyzrání nejpoužívanějšího stavebního materiálu, a k hledání řešení, jak urychlit výstavbu, aniž by utrpěla kvalita, vzhled nebo životnost díla.