Galerie(4)

Výrobní hala ve Slavkově u Brna je ohleduplná ke krajině a životnímu prostředí

V posledních letech se zvyšuje zájem odborné i širší veřejnosti o udržitelná řešení v architektuře. Sledujeme snahy o snižování energetické náročnosti budov, hledání opatření proti tepelným ostrovům ve městě a vysoušení krajiny. A zatímco některé stavby si na environmentálně šetrné principy spíše hrají a plní řádky líbivých PR článků, najdou se již i u nás světlé výjimky, které mají ekologické hledisko v podmínkách zadání a výsledné architektonické řešení z něj logicky vychází. Patří mezi ně výrobní hala společnosti LIKO-S ve Slavkově u Brna, která ukazuje, že progresivní, šetrný přístup k výstavbě a provozu budovy je možné aplikovat nejen na rodinné a bytové domy či veřejné stavby.

Idea postavit výrobní halu ohleduplnou ke svému okolí vzešla od majitele společnosti LIKO-S Libora Musila. Autorem vizionářského architektonického návrhu je renomovaný architekt, profesor Zdeněk Fránek. Projektu předcházela v roce 2015 realizace administrativního a vývojového sídla LIKO-Noe.

To navrhl stejný architekt, vychází z obdobných principů a rovněž využívá zelené technologie. Stavba haly LIKO-Vo byla dokončena v roce 2019. Je opláštěna zelenými fasádami a zelenou střechou. Firma postupně vyvinula vlastní systém zelené difuzně otevřené fasády, zelených střech a systém kořenových čistíren odpadních vod, které jsou na výrobní hale využity.

Během sucha hala s pomocí střešních a fasádních kořenových čistíren čistí odpadní vodu z provozu a využívá ji k zalévání zeleného pláště haly. Použitá voda tak neodchází do kanalizace, ale je využita přímo v místě. Díky odparu vody rostlinami dochází k ochlazení okolí, ale i vnitřních prostor budovy. Během letních měsíců je tak teplota uvnitř až o 10 °C nižší než v obvyklých provozech.

Stejně tak dochází i k ochlazování okolí budovy. Nad běžnou halou se horký vzduch v létě ohřívá až na 80 °C. V porovnání s živou zelenou halou je rozdíl teplot větší než 40 °C. Budova zabírá plochu 1 200 čtverečních metrů, pozitivní vliv má ale na území o rozloze až půl hektaru.

Liko Vo 1
Výrobní hala využívá zelené fasády i střechy, které snižují teplotu v interiéru i ve svém okolí. | Zdroj: FRÁNEK ARCHITECTS, ARCHIV LIKO-S

Architektonické řešení

Architektura objektu se plně podřizuje hlavní ideji celého návrhu, tedy pracovat v lůně přírody, avšak se všemi vymoženostmi moderní doby. Žít v souzvuku s přírodou, nebýt na obtíž. A to nejen vizuálně, ale i z praktického hlediska. Fasáda přístavby je opláštěna vertikálními záhony. Mezi těmito svislými zahradami do objektu proudí zelení filtrované světlo. Živá vzrostlá zeleň je ostatně i v interiéru objektu. Povrchy jsou hygienické, většinou přírodní ve zcela soudobém provedení: překližka, OSB desky, lamino, spárovka. Podlahy jsou lité, bílé. Střecha je zelená vegetační.

Frázování konstrukčního systému je přeneseno do vybočení stěn, tak aby vzniklými průzory mohlo vstupovat světlo do haly. Střecha je pilová, shedy proudí horní osvětlení. Atributy skutečného ekologického pojetí objektu jsou v tomto případě přímo nositeli architektonických forem. Objekt se tak stává čistou přírodní formou nového typu, která svůj původ přiznává a na minimum eliminuje cokoli hmotné.

Liko Vo 3
Detail zelené fasády a oken haly, pohled zdola. | Zdroj: FRÁNEK ARCHITECTS, ARCHIV LIKO-S

Provozní a dispoziční řešení

Objekt haly slouží jako výrobní hala kovovýroby, zázemí pro dokončovací práce výroby a zázemí pro zaměstnance a administrativu. Přístavba haly je navržena jako jednopodlažní bez podsklepení a je v ní umístěn dvoupodlažní vestavek s provozním a hygienickým zázemím. Objekt má nepravidelný půdorys o rozměrech 41,5 x 26,4 m se zastřešením kombinací shedové a ploché střechy pro zajištění dostatečného osvětlení vnitřních prostor. V části vestavku je střešní rovina uskočená a vytváří pochozí zelenou střechu přístupnou venkovním schodištěm.

Axonometrie výrobního areálu | Zdroj: FRÁNEK ARCHITECTS, ARCHIV LIKO-S
LIKO VO SLAVKOV ŘEZ
LIKO VO SLAVKOV PŮDORYS 1NP
LIKO VO SLAVKOV PŮDORYS 2NP

V přístavbě výrobní haly jsou situovány prostory provozně rozdělené do tří pracovních skupin s umístěním jednotlivých pracovních stolů. Dále jsou připojeny místnosti kompresorovny a technické místnosti. Na výrobní provoz navazují prostory administrativního a provozního zázemí umístěné ve dvoupodlažním vestavku v hale.

V přízemí vestavku jsou z prostor výrobní haly přístupny kanceláře, šatna pro muže a ženy a hygienické zázemí sprch, WC a úklidu. V patře vestavku přístupném z galerie se nachází kanceláře, zasedací místnost, denní místnost a hygienické zázemí WC a úklidu. Z této úrovně je taktéž zajištěn přístup na volné prostranství v jižní fasádě. Výroba předpokládá 66 zaměstnanců – 6 žen a 60 mužů ve dvousměnném provozu, kde se jedná o osoby jak ve výrobní hale, tak v administrativní části přístavby.

U severní fasády výrobní haly je umístěn staticky nezávislý objekt určený pro expedici a nakládku vyhotoveného zboží z výrobní haly. Prostor není dispozičně členěn, východní a západní fasáda jsou ponechány bez stěn pro zajištění příjezdu vozidel expedice, severní fasáda je provedena jako zelená z popínavých rostlin na nereznoucích sítích.

Liko Vo 4
Zelená fasáda z dálky splývá s okolní vegetací. | Zdroj: FRÁNEK ARCHITECTS, ARCHIV LIKO-S

Konstrukční řešení

Objekt haly je konstrukčně řešen jako jednolodní hala s příčnými vazníky s vaznicemi. Základní svislé nosné konstrukce výrobní haly tvoří ocelové sloupy, průřez hlavních sloupů je IPE profi l v příčném směru vetknutý. Příčle tvoří příhradová konstrukce, horní, dolní pasy a svislice jsou z HEA profilů, diagonály z jaklů. Štítové sloupy (IPE) v ose H jsou připojeny kloubově jak k základům, tak ke štítovým příčlím.

Příčnou tuhost štítové konstrukce zajišťují ztužidla (ocelové trubky). Dále jsou svislé konstrukce tvořeny železobetonovou monolitickou stěnou pod úrovní terénu v tloušťce 300 mm. Obvodové nosné konstrukce jsou doplněny o ocelové prvky uzavřeného průřezu pro potřebu opláštění.

Opláštění je realizováno v rozdílných systémových provedeních. Volné fasády výroby objektu jsou provedeny ze skládaného pláště (tzn. stříkaná izolace na nosiči, větraná mezera a opláštění z vegetačních bloků); fasáda zázemí v 2. NP a čelní fasáda objektu osy 02 a 08 jsou provedeny ze skládaného pláště (tzn. stříkaná izolace na nosiči, větraná mezera a opláštění sibiřským modřínem).

Liko Vo 6
Rostliny na střeše a fasádě haly odpařují vodu do svého okolí. | Zdroj: FRÁNEK ARCHITECTS, ARCHIV LIKO-S

Stěna přilehlá k stávající výrobní hale (osa F), je provedena ze sendvičových panelů vyplněných minerální vlnou. V podélném směru je hala ztužena ve střešní rovině a ve stěnách rovněž trubkovými ztužidly. Vaznice (IPE) jsou ve sklonu 20° a stabilizují spodní a horní pás příhradového vazníku a zároveň tvoří tvar pilové střechy.

Pomocné fasádní paždíky, sloupky a výměny na okna a dveře jsou tvořeny jakly. V hale jsou uvažovány dva mostové jeřáby o nosnosti 7 tun, které mohou pracovat současně. Stropní konstrukce 2. NP je tvořená skládaným pláštěm nosných trapézových plechů s 2x OSB deskou uložených na ocelové konstrukci.

Střešní konstrukce je tvořena ocelovými příhradovými vazníky uloženými na ocelové sloupy a spolu s ocelovými vaznicemi vytváří shedový tvar střechy. Střecha je zateplena shora na trapézový plech, jedná se o zelenou extenzivní střešní rovinu, nad administrativní částí je na střeše umístěna kořenová čistírna.

VÝROBNÍ HALA LIKO-VO
Místo: Slavkov u Brna
Architekt: Fránek Architects / Zdeněk Fránek
Investor: LIKO-S, a. s.
Studie: 2017
Projekt: 2017–2019
Realizace: 2019
Zastavěná plocha: 3 214 m2
Celkový obestavěný prostor: 11 250 m3
Zelené střechy: 1 200 m2
Zelené fasády: 300 m2
ČOV: 150 m2
Náklady: 50 mil. Kč
TEXT: JOLANA ŘÍHOVÁ
FOTO A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: FRÁNEK ARCHITECTS, ARCHIV LIKO-S

Článek byl publikovaný v časopise Green ASB 6/2020.