Plocha zelených střech v České republice se za posledních pět let zdvojnásobila

Partneři sekce:
  • Prefa

Ke konci roku 2019 se na území České republiky nacházelo 1,58 milionu m² zelených střech, extenzivních i intenzivních. To je 1,2násobek rozlohy pražského Starého Města nebo přibližně polovina rozlohy pražského Nového Města.

Dynamiku vývoje dokládá fakt, že za posledních pět let se plocha zelených střech v republice více než zdvojnásobila. K těmto výsledkům dospěla odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), která každoročně zjišťuje celkovou výměru zelených střech zrealizovaných na území České republiky.

Průzkum Green Market Report

V letošním roce se měření uskutečnilo v rámci celoevropského průzkumu Green Market Report, který přinese důležitá data o stavu zelených střech a zelených stěn v evropských zemích. „Měření probíhá na základě množství dodaného střešního substrátu, který je klíčovým komponentem vegetačních střech, a je doplněno o další informace z trhu,“ vysvětluje Pavel Dostal, předseda Rady Sekce zelené střechy SZÚZ a vicepresident mezinárodní organizace European Federation of Green Roof and Living Wall Associations (EFB).

V roce 2019 přibylo v České republice 256 000 m² nových zelených střech. Ve srovnání s rokem 2018, kdy přibylo 247 000 m² zelených střech, se jedná o mírné zvýšení přírůstku,“ upřesňuje Pavel Dostal a dodává, že v rámci průzkumu Green Market Report bylo možné ověřit a doplnit údaje i za uplynulé roky, ze kterých je patrné, že se růstové tempo v oboru neustále zvyšuje.

Z celkového přírůstku 256 000 m² v roce 2019 tvořily 179 000 m² (70 %) extenzivní zelené střechy a 77 000 m² (30 %) intenzivní zelené střechy. Meziročně došlo k poklesu výměry realizovaných extenzivních střech o 8 % a k nárůstu realizovaných intenzivních střešních zahrad o 45 %, k čemuž významně přispěly velké projekty realizované v Praze a Brně.

Vývoj odvětví zelených střech

Na základě velkého množství dat z průzkumu bylo možné zpětně dopočítat historický vývoj v odvětví zelených střech od roku 1990 do roku 2019, podle kterého lze střízlivě usoudit, že před rokem se na území České republiky nacházelo celkem 1,58 milionu m² zelených střech.

Ekonomické souvislosti

Odvětví zelených střech se vývojově odvíjí od trendů v pozemním stavitelství, které zahrnuje stavby pro bydlení, občanské, průmyslové a zemědělské stavby. Odvětví pozemního stavitelství rostlo v roce 2019 meziročně o 2,0 % (ČSÚ, 2020). Obrat sektoru zelených střech v roce 2019 dosáhl 460 mil. Kč, což představuje meziroční růst o 11 %. Růstové tempo v odvětví zelených střech je tedy 5,5krát silnější než tempo růstu pozemního stavitelství, z čehož vyplývá, že stále více zamýšlených staveb je navrhováno a realizováno se zelenými střechami.

Firmy zabývající se projekty a realizacemi zelených střech jsou nejčastěji drobní podnikatelé a malé a střední firmy. Mezi výrobci materiálů pro zelené střechy je zastoupena celá škála velikostí firem: drobní specializovaní podnikatelé, malé a středně velké výrobny i nadnárodní dodavatelé ze zahraničí. Obor zelených střech v roce 2019 dával práci minimálně 398 lidem, což je 2% nárůst zaměstnanosti oproti předchozímu roku.

Lidé si stále více uvědomují, že střechy nabízejí volný prostor s ideálními podmínkami pro pěstování určitých typů rostlin, a tedy i šanci, jak zvýšit podíl zeleně v rozšiřující se zástavbě. Více vegetace na střechách umožňuje efektivnější zadržování vody a její následné odpařování, díky kterému se okolí ochlazuje, výrazně se také snižuje prašnost. Na zelených střechách také vzniká prostředí, ve kterém nalézá domov mnoho užitečných druhů hmyzu a další fauny, což přispívá ke zvyšování biodiverzity.

V objemu realizovaných zelených střech dosud jednoznačně převažují zelené střechy na novostavbách. „Je to dáno především tím, že ozelenění nově navrhované konstrukce je technicky snazší než ozelenění stávající konstrukce a také povinností stavebníka hospodařit na svém pozemku se srážkovými vodami,“ objasňuje Pavel Dostal.

Střešní zahrada na sídle KOMA MODULAR ve Vizovicích, autoři: Zdeněk Sendler, Radka Táborová (1. místo – Zelená střecha roku 2020) |

Soukromí investoři versus veřejné zakázky

Investory zelených střech jsou nejčastěji soukromé osoby nebo firmy, ale přibývá i veřejných zakázek se zelenými střechami. Zatímco v roce 2018 byl poměr soukromých ku veřejným zakázkám 7:1, v roce 2019 se poměr posunul na 6:1. Mezi soukromými zakázkami výrazně dominují rodinné a bytové domy, mezi veřejnými se jedná zejména o školy, školky, nemocnice, budovy úřadů, knihovny aj.

„Domnívám se, že důvodem růstu veřejných zakázek se zelenou střechou je rostoucí povědomí o přínosech zelené infrastruktury ve městech a nutnosti adaptace měst na změnu klimatu,“ dodává Dostal a zároveň si pochvaluje, že možná i díky osvětovým a vzdělávacím aktivitám sekce Zelené střechy si stále více samospráv také uvědomuje svou vůdčí úlohu při demonstraci účinnosti těchto opatření.

Střešní zahrada na garážích bytového domu v Praze, autor: Jakub Cígler Architekti (2. místo: Zelená střecha roku 2020) |

Trendy

Trendem nadále zůstává využívání zelených střech jakožto opatření, která stavebníkovi pomáhají vyhovět legislativě a zadržet srážkovou vodu na pozemku. V české legislativě však stále chybí konkrétní úprava, která by zelené střechy zasazovala do kontextu výpočtu množství odváděných srážkových vod, což způsobuje aplikační nejednotnost v praxi.

Silným trendem je ozeleňování pohledových ploch, a pokud možno i zpřístupnění takových ploch pro příležitostný pobyt. To se projevuje u všech typů střech – extenzivních (např. běžecký ovál na zelené střeše administrativní budovy, aj.), polointenzivních (pobytové terasy na rodinných domech) i intenzivních (ozelenění podzemních garáží ve vnitrobloku bytových domů).

Zelené střechy jsou nadále aktuálním tématem při renovaci brownfieldů a v přírodním stavitelství. Na mezinárodní zářijové konferenci Zelené střechy – vize budoucnosti, kterou pořádal Svaz zakládání a údržby zeleně v Praze, se mluvilo o tématech zvyšování biodiverzity na zelených střechách, kombinaci zelených střech a fotovoltaických panelů, modrozelených střech i vertikálních vegetačních fasádách. Tato témata se stanou brzy aktuálními i v České republice.

Text: Red
Zdroj a foto: Svaz zakládání a údržby zeleně, Sekce Zelené střechy