Zklidnění dopravy, nová hřiště a zeleň. Zlín představil návrh regenerace obytné čtvrti

Nedávno zveřejněná urbanistická studie se zabývá veřejným prostranstvím v prvním poválečném sídlišti ve Zlíně, v obytné čtvrti Obeciny. Řeší především úpravu zeleně, reorganizaci dopravy, modernizaci hřišť, mobiliáře a uspořádání odpadového hospodářství. Po veřejném projednání, které proběhlo v prosinci minulého roku, navíc Kancelář architekta města Zlína zohlednila připomínky obyvatel lokality.

Jednou z nejdůležitějších úprav v lokalitě je transformace sídliště na dopravní režim obytné zóny. (V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, jsou zde povoleny hry dětí na pozemní komunikaci. Řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h, a přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit.

Parkování je dovoleno jen na označených místech.) Díky tomu je zajištěna bezpečnost chodců v celé oblasti. Navržen je obsáhlý soubor úprav, jež souvisí se zvýšením bezpečnosti a plynulosti všech forem dopravy. Studie se také zabývá uspořádáním parkování a nových tras chodníků a smíšených stezek pro chodce a cyklisty.

Palčivá otázka zeleně

Návrh organizuje rozrostlou zeleň a popisuje, jak k ní v budoucnu přistupovat. Toto téma se při projednání s veřejností ukázalo jako jedno z nejpalčivějších, a proto se mu studie věnuje velmi podrobně. Téměř všechna sportoviště a dětská hřiště ponechává na stejných místech, ale s novými povrchy a herními prvky.

Regenerace obytné čtvrti Obeciny
Regenerace obytné čtvrti Obeciny | Zdroj: Kancelář architekta města Zlína

Novým tématem v oblasti je aktivní využití zdejšího vodního prvku – Jaroslavického potoka. Svým programem (hrátky s vodou) zde navazuje navržené hřiště a u potoka se nabízí možnost posezení a odpočinku. Ve východní části sídliště studie nachází prostor pro multifunkční sportoviště pro všechny věkové kategorie.

Vytvořením příjemného prostředí v okolí obchodního centra projekt podporuje také rozvoj komunitního života. Vzniká zde upravená celistvá plocha s možností využití pro trhy a další komunitní aktivity. U obchodu jsou umístěny také pobytové schody, v jejichž blízkosti je připravena parková úprava s posezením u křížku a možností odpočinku v blízkosti zastávky MHD Slínová.

Regenerace obytné čtvrti Obeciny
Regenerace obytné čtvrti Obeciny | Zdroj: Kancelář architekta města Zlína

Zachovaná meziválečná struktura

Studie řeší i návaznosti mimo hranice území. Sevřenost lokality dopravními tepnami otevírá problematiku hlučnosti a bezpečnosti, což bylo také často zmiňované téma při veřejném projednání. Proto návrh doporučuje i umístění dvou nových přechodů na ulici Štefánikova a lávky přes ulici Vizovická pro napojení k dalším důležitým místům jako je např. základní škola, koupaliště Zelené a supermarket. Dále doporučuje upravit rychlost na ulici Vizovická z původních 70 km/h na 50 km/h, nejen z důvodu bezpečnosti, ale také kvůli snížení hlučnosti.

Regenerace obytné čtvrti Obeciny
Regenerace obytné čtvrti Obeciny | Zdroj: Kancelář architekta města Zlína

Stávající koncepce domů zasazených do zeleně je natolik nosná a kvalitní, že není potřeba vytvářet jiné modifikace. Subtilní komunikace, drobná dětská hřiště, předzahrádky a stromy. Tato struktura v urbanistické studii zůstává zachována, pouze je obohacena a kultivována.

Hotovou studii si můžete prohlédnout na webu města Zlína. Komise výstavby a územního rozvoje doporučila, aby se na projektu dále pracovalo a připravil se ke stavebnímu povolení. Nyní město Zlín řeší možnosti financování a bude prověřovat dotační příležitosti.

red