Partneři sekce:

Zateplení s povrchovou úpravou cihlovými pásky

Zateplení s povrchovou úpravou cihlovými pásky

Podklady, na které se má tepelněizolační systém aplikovat, musejí vykazovat soudržnost všech vrstev. Před ukládáním tepelné izolace se rozměří zakládací úroveň celé plochy a přichytí se zakládací lišty s okapovým nosem (šířka lišty závisí na šířce izolace). Lišty se na podklad připevňují pomocí tzv. natloukacích příchytek, lidově hmoždinek.

Co budete potrebovat

Zakládací lišta
Zakládací AL-profil s okapovým nosem, šířka v závislosti na šířce tepelné izolace, délka 2 m
Natloukací hmoždinky
Flexibilní lepicí malta
quick-mix RKS, spotřeba od 1,7 kg/m2, papírový pytel, 25 kg
Tepelná izolace
Tepelněizolační desky na bázi fasádního polystyrenu nebo Tepelněizolační desky či lamely na bázi minerální vlny
Sklotextilní výztužná tkanina
Vertex R265
Rohový výztužný profil a síťka
Talířová zatloukací hmoždinka se šroubovacím kovovým trnem
Talířová zatloukací hmoždinka s natloukacím trnem
Cihlové pásky
Klinker

Spárovací malta (nenasákavé pásky s glazovaným povrchem)
quick-mix RSS, spotřeba 3,9 až –7,7 kg/m2, papírový pytel, 25 kg
nebo
Spárovací malta (nasákavé pásky)
Quick-mix FM, spotřeba 4,5 až –7,5 kg/m2, papírový pytel, 25 kg

Nářadí
elektrická vrtačka, gumové kladivo, plastový kbelík, nízkootáčková míchačka, zednická lžíce, nástroj na přitlačování s plochou přibližně 30 × 30 cm, hliníková lať 2 m, hladítko s brusným papírem, nerezové hladítko
nerezové zubové hladítko (velikost zubu 12 × 12 mm), vysouvací skalpel, příklepová vrtačka, akumulační šroubovák, rohová zednickáé lžíce, rukavice, gumové hladítko, plastové hladítko, molitanové hladítko, rozprašovač na vodu

Informace o materiálu:
» Venkovní tepelněizolační kompozitní systém s povrchovou úpravou cihlovými pásky bez odvětrávané mezery na kontaktní zateplení svislých obvodových stěn novostaveb či rekonstruovaných budov; součástí systému je tepelná izolace na bázi polystyrenu nebo minerální vlny.

Umístění spár izolačních desek
Spáry mezi izolačními deskami nesmějí být umístěny na rozhraní dvou různorodých konstrukcí nebo v místě průběžných trhlin. Desky tepelné izolace musejí tato místa přesahovat minimálně o 10 cm.

Izolace okolo stavebního otvoru
V místě stavebního otvoru musejí být izolační desky umístěny tak, aby spáry mezi deskami tepelné izolace nenava­zovaly na hrany stavebního otvoru.

Při nadstavování v podélné linii je důležité, aby byla mezi jednotlivými lištami (většinou délka 2 m) vždy dilatační mezera s šířkou přibližně 3 až 5 mm. Na připravené lišty se osadí první řada izolačních desek. Nalepení tepelné izolace se realizuje flexibilní lepicí maltou, která se smícháním s vodou (25 kg/6 l vody) připraví do zpracovatelné konzistence.

K míchání lze použít nízkootáčkovou elektrickou míchačku (max. 500 ot./min.). Doba pro vytvoření lehké pastózní hmoty je přibližně 3 minuty. Po smíchání se nechá směs přibližně 5 minut odležet a opět se krátce promíchá. Pokud bude na zateplení použit fasádní polystyren, musí se lepit tzv. celoobvodovou bodovou metodou.

Po obvodu izolační desky se nanese pás lepicí malty s šířkou přibližně 5 cm a s tloušťkou 4 cm. Následně se doprostřed desky nanesou tři maltové terče. Celková plocha naneseného lepidla musí pokrývat přibližně 40 až 50 % plochy izolační desky.

Deska s nanesenou lepicí maltou se položí do zakládací lišty a plošně přitlačí na obkládanou plochu. Desky se lepí zespodu směrem nahoru na vzájemnou vazbu. Aby nebyla poškozena povrchová plocha izolační desky, použijte pro zlepšení plošné přilnavosti pracovní nástroj s plochou přibližně 30 × 30 cm.

Když chcete k dodatečné izolaci ploch použít desky nebo lamely z minerální vlny, je postup nanášení lepicí malty na rubovou stranu izolace odlišný. Na izolační desku se nanášejí dvě vrstvy lepicí malty. První se nanese pomocí hladké strany zubového hladidla na celou plochu desky. Tím se zabezpečí fixace volných vláken, která jsou rozeseta na celém povrchu desky.

Na první vrstvu se nanese systémem „čerstvé do čerstvého“ druhá vrstva lepicí malty, a to zubovou stranou zubového hladidla s velikostí zubů 12 × 12 mm (8 × 8 mm). Izolační deska se přiloží na obkládanou plochu a lehce přitlačí tak, aby bylo min. 90 % styčné plochy pokryto lepicí maltou. U plošné fixace je třeba zároveň dbát na důkladnou převazbu rohů a jejich vzájemné navazování.

Izolací obložené plochy se v místech spojů vždy přichytí plastovými talířovými příchytkami se šroubovacím kovovým trnem. Následně se celá plocha přebrousí a zarovná pomocí plošného brusného papíru s rozměry 30 × 30 cm.

V této fázi se zkontroluje svislost všech nároží a rovinnost plochy. Případná defektní místa je nutné bezodkladně opravit. Dalším krokem realizace tepelněizolačního systému je osazení rohových výztužných lišt. Po připevnění rohové lišty a úpravě nároží se na celou zateplenou plochu aplikuje sklotextilní tkanina.

Tkanina se aplikuje do celoplošně naneseného maltového lůžka pomocí zubové stěrky s velikostí zubu 12 × 12 mm a vtlačí se do horní třetiny maltového lůžka. Jednotlivé pásy výztužné tkaniny se musejí vzájemně překrývat min. o 10 cm. Její fixace na podklad další vrstvou malty se realizuje vždy shora dolů. Po vystěrkování plochy se realizuje vyztužení ostění oken.

Tkanina, která překrývá otvor, se nařeže tak, aby v místě ostění zůstal dostatečný pruh, jehož šířka odpovídá hloubce ostění. Rohy se nařežou pod úhlem 45°. Na ostění se nanese malta a do ní se vloží pás tkaniny, která se celoplošně zapracuje do maltového lůžka. Pro zlepšení plošné pevnosti stěrkovaných ploch se realizuje dodatečné vyztužení rohů okenních otvorů z lícové pohledové strany.

Vyztužení se realizuje vložením čtverců (30 × 30 cm) nebo obdélníků (25 × 50 cm) ze sklotextilní tkaniny. Tkanina se umístí přes roh ostění pod úhlem 45° a důkladně se zastěrkuje maltou. Nakonec se převáže vnitřní roh okenního otvoru úzkým proužkem síťoviny. Před celkovým zarovnáním vrstvy stěrky se vykoná kotvení systému.

U tepelněizolačního systému s povrchovou úpravou cihlovými pásky se kotvení realizuje talířovými příchytkami se šroubovacím kovovým trnem EJOT přes sklotextilní tkaninu. Tento postup je nevyhnutelný s ohledem na poměrně vysokou hmotnost finální pohledové vrstvy. Kotvy se umiísťují do pravidelného pásu, který je ve vzdálenosti maximálně 15 cm od úrovně svislého nároží a v osové vzdálenosti maximálně 25 cm od sebe.

Na ploše musí být minimálně 8 ks kotev na 1 m2, pokud statický posudek nestanovuje jinak. Po celoplošném kotvení tkaniny se celá plocha přestěrkuje, čímž se zarovnají lokální nerovnosti a zacelí všechna místa po aplikaci kotev.

Dalším pracovním krokem je po vyzrání vystěrkovaných ploch (min. 48 hodin) přesné rozměření a vytvoření kladečského plánu jednotlivých obkladových prvků tak, aby na sebe navazovaly jednotlivé styčné a ložné spáry a dotvářely ucelenou obloženou plochu bez rušivých elementů. Lepení obkladu začíná v úrovni okenního nadpraží. Na svisle nanesenou lepicí maltu se začnou lepit rohové profily ostění.

Pro zlepšení přídržnosti se doporučuje na rubovou stranu obkladových pásků nanést vrstvu malty a obklad realizovat metodou oboustranného lepení. Po dokončení nadpraží se zkontroluje rovinnost obkladu a odstraní eventuální nedostatky. Obklad plochy se realizuje kombinací rovných obkladových prvků se speciálními rohovými tvarovkami.

Obkladové prvky se kladou podle rozměřeného kladečského plánu tak, aby se dosáhlo vzájemného provázání jednotlivých prvků, a to o polovinu jejich délky. Po nalepení plošných celků se vykoná poslední kontrola rovinnosti obkladu pomocí vodováhy.

Obklad lze realizovat pásky s nízkou nasákavostí s převážně hladkým povrchem nebo pásky s rustikálním povrchem, které se vyrábějí řezáním celých cihel. Jejich postup kladení je stejný, avšak je třeba mít otevřená alespoň tři balení a obsahy těchto balení kombinovat, čímž se dosáhne chtěného rustikálního efektu.

Na spárování obkladu s vysokou nasákavostí se používá malta na dodatečné ruční spárování pohledového zdiva s obsahem trassu. Obsah balení 30 kg se smíchá s přibližně 3–3,8 l čisté vody a důkladně promíchá 3–5 minut nízkootáčkovou míchačkou (max. 500 ot./min.) do zavlhlé, polosuché konzistence bez hrudek.

Spárovací malta se nanáší do spár v namíchané polosuché konzistenci a tlakem se vyplní celý objem spáry bez dutin. Minimální tloušťka vrstvy spárovací malty musí být na celou tloušťku obkladového pásu (min. 15 –20 mm). Správně připravená spárovací malta po uchopení do dlaně zůstává po stlačení ve tvaru kuličky a nelepí se na dlaň.

Spárovací malta se důkladně vtlačí kovovou spárovačkou (rozměr podle šířky spáry) silou do celého profilu spár ve dvou vrstvách systémem „živý do živého“. Každou vrstvu je třeba tlakem nástroje dobře utěsnit.

Po vtlačení spárovací malty do celého objemu spáry se nechá malta mírně zavadnout a následně se povrch upraví do požadovaného tvaru a struktury vhodným prostředkem (dřevěným kolíkem, gumovou hadicí apod.). Po celoplošném vyspárování se plocha zamete vhodnou metlou.

Pro spárování obkladu s nízkou nasákavostí je vhodná stěrková malta na spárování ploch z cihlových pásků s glazovaným povrchem. Obsah balení 25 kg se smíchá s přibližně 4 l čisté vody a míchá se nízkootáčkovou míchačkou 3–5 minut. Před spárováním se celá plocha obkladu navlhčí důkladně vodou tak, aby při aplikaci spárovací malty nedocházelo k přímému kontaktu směsi se suchým podkladem.

Spárování se realizuje celoplošným nanášením spárovací malty v diagonálním směru ke všem spárám. Směs se nanáší na podklad pomocí stěrky z tuhé gumy. Po celoplošném vyspárování se vykoná lokální dospárování pomocí zednické lžíce a povrch se nechá zaschnout, až nebude lepivý.

Posledním krokem je očištění vyspárované plochy, které se provádí pěnovou houbičkou neustále vymývanou ve vodě. Spárování lze realizovat nejdříve 1–2 týdny po nalepení obkladových pásků.

Od partnerů ASB

01 | Zakládací úroveň
Před ukládáním tepelné izolace se rozměří zakládací úroveň celé plochy a přichytí zakládací lišty s okapovým nosem (šířka lišty závisí na šířce izolace). Lišta se na okraji přichytí samořezným šroubem.

02 | Zakládací lišta
Zakládací lišta se na podklad připevní tzv. natloukacími hmoždinkami, které se vloží do předvrtaných otvorů. Natloukací trn se zatluče gumovým kladivem. Mezi jednotlivými lištami musí být vždy dilatační mezera s šířkou přibližně 3 až 5 mm.

03 | Lepicí malta
Lepicí malta se připraví do zpracovatelné konzistence vysypáním obsahu pytle (25 kg) do 6 l čisté vody.

04 | Smíchání malty
K míchání lepicí malty se použije nízkootáčková míchačka (max. 500 ot./min.). Směs se míchá, dokud nevznikne plastická kaše bez hrudek. Smíchaná směs a nechá odstát 5 minut a opětovně se promíchá. Směs je zpracovatelná do 1 hodiny.

05 | Nanesení lepidla
Po obvodu izolační desky se nanese pás lepicí malty s šířkou přibližně 5 cm a s tloušťkou 4 cm. Následně se doprostřed desky nanesou tři maltové terče.

06 | Nalepení izolační desky
Deska s nanesenou lepicí maltou se položí do zakládací lišty a plošně přitlačí na obkládanou plochu. Desky se lepí zespodu směrem nahoru na vzájemnou vazbu.

07 | Přitlačení izolační desky
Aby se nepoškodila povrchová plocha izolační desky, použije se na zlepšení plošné přilnavosti pracovní nástroj s plochou přibližně 30 × 30 cm, jímž se izolační desky důkladně přitlačí na podklad.

08 | Stažení přebytečné malty
Izolační desky musejí být sraženyé k sobě, aby mezi hranami nevznikaly mezery. Do spár mezi jednotlivými deskami se nesmí dostat lepicí malta ani stěrka, proto se přebytečná malta po nalepení desky stáhne zednickou lžící.

09 | Místa spojů
Izolací obložené plochy se v místech spojů přichytí tzv. plastovými talířovými hmoždinkami se šroubovacím kovovým trnem.

10 | Přebroušení plochy
Následně se celá plocha přebrousí a zarovná pomocí plošného brusného papíru s rozměry 30 × 30 cm.

11 | Svislost nároží
Pomocí dvoumetrové hliníkové vodováhy se zkontroluje svislost všech nároží.

12 | Vyrovnání plochy
Zároveň se zkontroluje rovinnost plochy. Případná defektní místa je nutné bezodkladně opravit.

13 | Vyztužení rohů
Na rohy obvodové konstrukce se nanese vrstva lepicí malty, do níž se vloží výztužná rohová síťka a na ni se položí kovový rohový profil.

14 | Zastěrkování rohu
Na výztužný rohový profil se nanese pomocí zednické lžíce lepicí malta a pomocí rohové zednické lžíce se zahladí.

15 | Maltové lůžko pod sklotextilní tkaninu
Po přibližně 48 hodinách se na celou izolovanou plochu aplikuje výztužná sklotextilní tkanina. Nejprve se celoplošně nanese první vrstva lepicí malty a následně druhá vrstva, která se nanáší zubovou stranou nerezového hladítka.

16 | Aplikace tkaniny
Tkanina se aplikuje do celoplošně naneseného maltového lůžka pomocí zubové stěrky s velikostí zubu 12 × 12 mm a vtlačí se do horní třetiny maltového lůžka.

17 | Napojení pásů tkaniny
Tkanina se aplikuje svisle z návinu a vždy s minimálním vzájemným překrytím jednotlivých pásů o 10 cm.

18 | Fixace na podklad
Fixace výztužné tkaniny na podklad další vrstvou malty se realizuje vždy shora dolů. Po vystěrkování plochy se realizuje vyztužení ostění oken.

19 | Aplikace tkaniny kolem otvorů
Tkanina, která překrývá otvor, se nařeže tak, aby v místě ostění zůstal dostatečný pruh, jehož šířka odpovídá hloubce ostění.

20 | Nařezání rohů
V místě rohů se výztužná tkanina nařeže pod úhlem 45°.

21 | Zapracování tkaniny
Na ostění se nanese malta a do ní se vloží pás tkaniny, která se celoplošně zapracuje do maltového lůžka.

22 | Vyztužení rohů oken
Pro zlepšení plošné pevnosti stěrkovaných ploch se realizuje dodatečné vyztužení rohů okenních otvorů z lícové pohledové strany. Vyztužení se realizuje vložením čtverců (30 × 30 cm) nebo obdélníků (25 × 50 cm) ze sklotextilní tkaniny.

23 | Zastěrkování vyztužení rohů oken
Tkanina se umístí přes roh ostění pod úhlem 45° a důkladně se zastěrkuje maltou.

24 | Vyztužení vnitřního rohu okna
Následně se převáže vnitřní roh okenního otvoru úzkým proužkem síťoviny.

25 | Rozměření kotvení
Před celkovým zarovnáním vrstvy stěrky se vykoná kotvení systému. Rozmístění kotev se přesně rozměří.

26 | Předvrtání otvorů
V místě osazení kotev se elektrickou vrtačkou předvrtají otvory.

27 | Natlučení kotev
Kotvení se realizuje tzv. talířovými hmoždinkami se šroubovacím kovovým trnem EJOT přes sklotextilní tkaninu. Kotvy se natlučou pomocí gumového kladiva.

28 | Dotažení kotev
Kovové trny se dotáhnou pomocí akumulačního šroubováku.

29 | Rozmístění kotev
Kotvy se umiísťují do pravidelného pásu, který je ve vzdálenosti maximálně 15 cm od úrovně svislého nároží a v osové vzdálenosti maximálně 25 cm od sebe. Na ploše musí být minimálně 8 ks kotev na 1 m2, pokud statický posudek nestanovuje jinak.

30 | Přestěrkování plochy
Po celoplošném kotvení tkaniny se celá plocha přestěrkuje, čímž se zarovnají lokální nerovnosti a zacelí všechna místa po aplikaci kotev. Větší nerovnosti se odstraní přebroušením plochy. Vzniklý prach po broušení je třeba důkladně odstranit metličkou, kartáčem nebo stlačeným vzduchem.

31 | Obklad nadpraží
Po vyzrání vystěrkovaných ploch (min. 48 hodin) se přesně rozměří a vytvoří kladečský plán obkladových prvků. Lepení obkladu začíná v úrovni okenního nadpraží. Na maltu nanesenou na vodorovnou a svislou plochu nadpraží se začnou lepit rohové profily ostění.

32 | Malta na obklad
Pro zlepšení přídržnosti se doporučuje na rubovou stranu obkladových pásků nanést vrstvu malty a obklad realizovat metodou oboustranného lepení. Šířka ložné spáry by měla být 10–12 mm, styčné spáry 10 mm.

33 | Korekce polohy
Po dokončení nadpraží se zkontroluje rovinnost obkladu a pomocí gumového kladiva se odstraní eventuální nedostatky.

34 | Obkládání plochy
Obklad plochy se realizuje kombinací rovných obkladových prvků se speciálními rohovými tvarovkami. Obkladové prvky se kladou podle rozměřeného kladečského plánu tak, aby se dosáhlo vzájemného provázání jednotlivých prvků, a to o polovinu jejich délky.

35 | Kontrola rovinnosti obkladu
Po nalepení plošných celků se vykoná poslední kontrola rovinnosti obkladu pomocí vodováhy.

36 | Smíchání spárovací malty
Pro spárování obkladu s nízkou nasákavostí je vhodná stěrková malta na spárování ploch z cihlových pásků s glazovaným povrchem. Obsah balení 25 kg se smíchá s přibližně 4 l čisté vody a míchá se nízkootáčkovou míchačkou 3–5 minut.

37 | Navlhčení podkladu
Před spárováním se celá plocha obkladu navlhčí důkladně vodou tak, aby při aplikaci spárovací malty nedocházelo k přímému kontaktu směsi se suchým podkladem.

38 | Spárování
Spárování se realizuje celoplošným nanášením spárovací malty v diagonálním směru ke všem spárám. Směs se nanáší na podklad pomocí stěrky z pevné gumy.

39 | Lokální dospárování
Po celoplošném vyspárování se vykoná lokální dospárování pomocí zednické lžíce.

40 | Zaschnutí malty
Povrch se nechá zaschnout, dokud nebude nelepivý.

41 | Očištění povrchu
Po lehkém zavadnutí spárovací malty se plocha očistí pomocí vlhké houbičky nebo molitanového hladítka.

42 | Vymývání houbičky
Houbičku je třeba během čištění ploch důkladně vymývat, aby nedocházelo ke zpětnému zanášení šlemu na čištěnou plochu. Konečné očišstění se realizuje suchou, vlhkost absorbující utěrkou.

TEXT + FOTO: quick-mix

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.