Větraná fasáda (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Fasády jsou vystaveny slunečnímu záření, kdy teplota na vnější straně může dosáhnout až +70 °C. Při této teplotě při kontaktním zateplení některé stavební materiály degradují, sublimují a mění své vlastnosti. Rozdíl vnitřní a venkovní teploty způsobuje kondenzaci v konstrukci, která by měla probíhat na vnější straně zateplované konstrukce.

U kontaktně zateplovaných fasád je to pod omítkou a záleží na materiálovém složení omítek a lepicích hmot. Oproti tomu u větraných fasád je oblast kondenzace vždy na vnější straně tepelné izolace ve větrané mezeře. Větrané fasády jsou na straně bezpečnosti lepším řešením, ale jsou finančně náročnější.

Při výpočtech uvažujeme s běžnou vnitřní relativní vlhkostí u obytných budov 50 až 60 %. Z těchto důvodů po zateplení je bezpodmínečně nutné zajistit výměnu vzduchu v místnosti, kde ji dříve zabezpečovala netěsnost oken.

Nedostatečné větrání má za následek nárůst relativní vlhkosti vnitřního vzduchu a může vést ke vzniku plísní. Je třeba si uvědomit, že snaha o co největší paropropustnost vnějších stěn je z praktického hlediska nesmyslná a bezvýznamná.

Nové technologie PIR

Nové technologie tepelněizolačních materiálů vyrobených na bázi tvrzených pěnových plastů PIR patří k nejlepším a nejlehčím tepelným izolacím. Jsou vyráběny ve formě difúzně otevřených desek s oboustranným tzv. flísem a difúzně uzavřených desek s oboustranným hliníkem.

PIR izolace si zachovávající své deklarované vlastnosti po celou dobu životnosti výrobku. Ověřovací testy 40 let aplikovaných výrobků prokázaly oprávněnost tohoto tvrzení. Izolace nepodléhají smršťováním a deformacím vlivem tepla a UV záření.

Spoje desek mají po obvodu polodrážku, která výrazně snižuje spárovou netěsnost a pohyb vzduchu ve spojích. Jejich návrhem se zabývá závazná norma ČSN 73 0540 a ČSN ISO 6946.

Druh a volba tepelného izolantu ovlivňuje tloušťku tepelné izolace. Pokud například porovnáme minerální izolaci s puren PIR izolací, zjistíme, že dosáhneme stejných tepelných ztrát, ale při poloviční tloušťce PIR izolace oproti té minerální.

Info o materiálu
Deska puren AL-K s oboustranným hliníkem a deska puren MV-K s oboustranným flísem je určena pro stavební tepelné izolace větraných i nevětraných sendvičových konstrukcí a větraných fasád připevněných k nosné stavební konstrukci mechanicky hmoždinkami, háčky s přítlačným talířkem nebo pracovním lepením polyuretanovým lepidlem.

Krok 1: Příprava

Zateplovaný podklad (zdivo, beton, zdivo s omítkou, dřevěné velkoformátové desky apod.) musí být rovný, soudržný a nosný.

01 Příprava
01 Příprava |

Krok 2: Nerovnosti

Nerovnosti větší jak 1 cm / 2 m se vyrovnají maltou (měřeno přiložením dvoumetrové latě). Případně je třeba tyto nerovnosti uvažovat při nanášení pěnového PUR lepidla.

02 Nerovnosti
02 Nerovnosti |

Krok 3: Potřebné komponenty

Veškeré elementy (okna, dveře, elektroskříně apod.) musí být zabudovány před zateplovacími pracemi. Je třeba si předem označit zabudované rozvody sítí v nosné stěně.

03 Potřebné komponenty
03 Potřebné komponenty |

Krok 4: Zaměření

Před zahájením zateplovacích prací si vyznačíme úroveň zateplované plochy nad terénem, abychom definovali výšku budoucího soklu.

04 Zaměření
04 Zaměření |

Krok 5: Soklová lišta

Soklovou lištu srovnáme do roviny a přikotvíme natloukací hmoždinkou k nosnému podkladu ve vzdálenostech á 250 mm. Lišty se spojují spojkami. V místě nerovností podkladu používáme vymezovací podložky. Na rozích musí být lišta celistvá. Hmoždinky na rohu kotvíme ve vzdálenosti 50 mm od rohu stávající nosné stěny.

05 Soklová lišta
05 Soklová lišta |

Krok 6: Lepení

Izolační desky puren PIR pracovně lepíme k nosné stěně pěnovým jednosložkovým PUR lepidlem ve spreji, které nám umožňuje vyrovnání desek do roviny zasunutím do zámků po obvodě desky. Lepidlo naneseme po obvodu desek a uprostřed desky (cca 4 cm od kraje desky), 2 minuty necháme lepidlo zaschnout a následně desku přitiskneme na nosnou stěnu. Manipulace je možná do 5 minut. Lepidlo lze aplikovat při teplotách -5 °C až +30 °C. K vytvrzení lepidla dochází vlivem vlhkosti vzduchu, cca po dvou hodinách.

06 Lepení
06 Lepení |