06 aplikace montazni peny foto zdroj VEKRA

Příprava stavby před instalací nových oken

Partneři sekce:

Otvorové výplně jsou klíčovou součástí obálky budovy a významnou měrou se podílejí na tepelné bilanci stavby. Pro jejich bezproblémovou funkčnost je důležité jak kvalitní provedení prvku, tak i profesionální instalace, která je pro dobrý výsledek neméně důležitá.

Kvalitně provedená montáž nespočívá jen ve správném fixování, ale i v podložení a především ve správném vyplnění a uzavření připojovací spáry, aby nevznikly takzvané tepelné mosty. Ty jsou totiž slabým místem, kudy může unikat teplo ven z interiéru a kde mohou vznikat nežádoucí jevy spojené s kondenzací vlhkosti.

Skladba těsnění spáry musí zajistit trvalou tepelnou izolaci otvorových výplní, aby nevznikaly tepelné mosty. Návrh konkrétního řešení připojovací spáry se řídí normou ČSN 74 6077. Pro utěsnění spáry se využívá speciální polyuretanová montážní pěna, která by měla být chráněna, tedy překryta izolačními fóliemi. Tyto fólie zabrání vnikání vlhkosti do prostoru montážní pěny – tepelné izolace. Prvním krokem, který by měl profesionální montáži vždy předcházet, je správná příprava otvoru podle pokynů od výrobce.

Instalace oken ve starším objektu

U starých domů bývá výměna původních oken nedílnou součástí jejich kompletní rekonstrukce. Pokud bude probíhat také zateplení fasády, měla by mu instalace oken předcházet. Při dodatečném osazení otvorových výplní do již hotového zateplovacího pláště by mohlo dojít k jeho narušení. Jeho dodatečné opravy by mohly být nejen nákladné, ale i problematické.

Obr. 01 Správně připravený stavební otvor
Obr. 01 Správně připravený stavební otvor | Zdroj: Vekra

Rozměry stavebního otvoru

Zatímco dříve bylo nutné stavební otvory přesně uzpůsobit podle velikosti oken, která byla zpravidla unifikovaných rozměrů, dnes se postupuje přesně naopak. Téměř všechna okna jsou dnes totiž vyráběna na míru na základě předchozího zaměření podle požadavků konkrétní stavby, což jejich usazení do otvoru usnadňuje. Zaměření se provádí vždy, jak u rekonstrukcí, tak i u nových domů.

U novostaveb existuje možnost nechat si okna vyrábět pouze podle projektu. Zde je ale třeba přesné domluvy o rozměrech stavebních otvorů a nových oken mezi dodavatelem a zákazníkem. Každý profilový systém a materiál má navíc své limitní rozměry a ty jsou dány konstrukčními možnostmi i vlastnostmi kování. Nejde tak jen o rozměry, ale samozřejmě také o hmotnost křídel. Faktorů ovlivňujících velikost otvoru je ale samozřejmě mnohem více.

Pokud jde o již hotová skladová okna, jejich pořízení může skýtat řadu komplikací, nejčastěji v podobě dodatečného přizpůsobování stavebního otvoru, které může být hlavně u starších staveb značně komplikované. Samotný stavební otvor by měl být na každou stranu nejlépe asi o 15 mm větší než vlastní okenní rám. Pokud se bude dům po instalaci oken ještě zateplovat, je třeba je zaměřit tak, aby bylo možné zateplit i vnější okenní špaletu.

Zvětšení stavebního otvoru

V případě rekonstrukcí, u kterých chce stavebník vybourat původní okno a nahradit ho velkoformátovým, například v posuvném provedení, je třeba mít odborným projektantem zpracovaný projekt jak postupovat, případně vše dopředu konzultovat s odborníkem od výrobce oken.

Jednodušší variantou je případ, kdy se zvětšení otvoru provádí pouze do výšky, tedy šířka otvoru zůstává stejná. Pokud se bude stavební otvor zvětšovat i do šířky, bude nutné zároveň osadit i nový, delší okenní překlad. Aby nedošlo k narušení statiky objektu, je lepší tuto práci svěřit odborné stavební firmě, která otvor stavebně upraví a připraví pro vlastní osazení oken.

Obr. 02 Správná aplikace ochranné fólie
Obr. 02 Správná aplikace ochranné fólie | Zdroj: Vekra

Stavební překlady pro okna

Nadokenní překlady jsou nezbytnou součástí stavebních otvorů pro okna a dveře, mají za úkol přenášet zatížení konstrukcí nad překladem do obvodového zdiva. Jejich výběr závisí do velké míry na samotném charakteru stavby, a to jak na použitých materiálech, tak i požadovaném vzhledu budovy.

Překlad musí být navržen vždy tak, aby byl samonosný a staticky nepůsobil na výplňovou konstrukci. Výběr překladu tedy není nijak ovlivněn materiálem, ze kterého je okno vyrobeno. Návrh varianty a provedení překladu je plně v kompetenci projektanta stavby. O to více toto platí u velkoformátových oken, pro která má otvor často atypicky velké rozměry.

Obr. 03 Správná aplikace ochranné fólie
Obr. 03 Správná aplikace ochranné fólie | Zdroj: Vekra

Délka uložení překladu přes hranu stavebního otvoru vždy závisí zejména na jeho šířce a na použitém materiálu překladu i podkladu, na který se usazuje. V případě délky překladu platí přímá úměra – čím širší stavební otvor, tím větší je délka uložení překladu. U rohových oken se překlady řeší individuálně s využitím statického návrhu.

Statik musí navrhnout překlad tak, aby byl samonosný, a pokud to stavba nedovoluje, tak případně vložit podpůrný sloup do rohu otvoru či do jiného místa. V případě rohového překladu bez sloupku je velmi důležité stanovit správnou výšku překladu a také dostatečně dlouhé uložení překladu přes hranu otvoru. V současnosti již existují i typizované rohové překlady pro různé zdicí systémy, které se dají také využít a celé řešení tak značně usnadňují.

Začištění otvoru

Než dojde k samotné montáži oken, je třeba stavební otvor začistit podle pokynů od dodavatele oken. Kromě správných rozměrů by měla být samozřejmostí také jeho geometrická přesnost. Stavebník by měl být výrobcem oken poučen, jak má být ostění, nadpraží a parapetní zdivo připraveno podle toho, do jakého typu obvodového zdiva se bude okno usazovat.

Nová okna a dveře je totiž vždy třeba instalovat do upravených a začištěných otvorů. Ty musí mít po celém obvodu hladký a soudržný povrch bez nečistot, aby bylo možné okno správně usadit a následně ošetřit připojovací spáru.

Obr. 04 Správné zalepení rohu okna ochrannými fóliemi
Obr. 04 Správné zalepení rohu okna ochrannými fóliemi | Zdroj: Vekra

Nejsnáze se okna usazují do stěn z monolitického betonu, který je po odstranění bednění hladký. Vytváří ideální podklad, do kterého se rámy snadno kotví, ale zejména lze k takovému povrchu spolehlivě nalepit vnější a vnitřní uzávěry připojovací spáry. U cihel a betonových tvárnic, jejichž povrch není kvůli koncovým zámkům rovný, je nejvhodnější využít koncovou verzi cihly s hladkým zakončením.

Pokud tento typ cihly nepoužijeme, musíme zámky nejprve vyhladit do jedné roviny a tím stěny otvoru začistit. Ostění, nadpraží a parapetní části otvoru se potahují tenkou vrstvou šedého stavebního tmelu tak, aby se vytvořila rovinná plocha. Po řádném zaschnutí této vrstvy je možné usadit okno a spolehlivě přilepit vnitřní i vnější uzávěr připojovací spáry, tedy fólie, které jsou schopny udržet montážní pěnu v připojovací spáře v žádaném suchém prostředí.

Dbejte na správnou montáž

Správný postup je klíčový jak v případě přípravy otvoru, tak při samotné montáži oken. Špatně namontované okno se totiž neodbornou montáží může poškodit a výrazně tak snížit svou životnost. Dodatečné opravy jsou navíc nejen komplikované, ale i nákladné. V Česku je stále mnoho firem, které okna jen přeprodávají, ale nevyrábějí je ani nemontují. V případě reklamace tak prodejce velmi často svádí poruchu okna na montážní firmu a ta naopak na vadu ve výrobě. Majitelé tak často nemohou najít viníka, který by měl být samozřejmě zodpovědný i za opravu.

ošetření spáry
 Zdroj: Vekra

TIP: Okna na hliníku
Pro utěsnění připojovací spáry se při instalaci oken používá polyuretanová montážní pěna, která má velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Aby nedošlo k její degradaci působením povětrnostních vlivů, je potřeba ji co nejrychleji přikrýt speciálními izolačními fóliemi, a to jak z exteriérové, tak i z interiérové strany. Za účelem ochrany připojovací spáry nejen před vlhkostí, která se hromadí během stavby či rozsáhlejší rekonstrukce, ale i před vlhkostí vznikající při běžných činnostech, jako vaření nebo praní, se při montáži používá speciální vnitřní parotěsná fólie, která je posílena o hliníkovou vrstvu. Tato fólie zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry. Ze strany exteriéru se pak lepí fólie, která je jednak paropropustná, ale zároveň i vodotěsná. Díky tomu propouští případnou vnitřní vlhkost směrem ven z ostění a současně brání tomu, aby se dovnitř dostala srážková voda.

redakce s využitím materiálů Vekra
Článek vyšel v časopisu Realizace staveb 5/2021.