Partneři sekce:

Zateplení obvodové konstrukce (pracovni postup)

Před zhotovením vnějšího tepelně izolačního kontaktního systému je třeba důkladně připravit podklad. Podklad by měl být dostatečně rovný, suchý, bezprašný, bez mastnot, zbytků odbedňovacích prostředků a jiných nečistot, které by mohly snížit přilnavost vyrovnávacích malt nebo lepidel.

Snímka

1 | Cihla
2 | Penetrační nátěr weberpodklad A + ST line lepicí a stěrkovací tmel
3 | Tepelněizolační desky z minerální vaty
4 | ST line lepicí a stěrkovací tmel
5 | Sklotextilní mřížka webertherm
117, 131 + ST line lepicí a stěrkovací tmel
6 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvou omítku weberpas podklad UNI
7 | Tenkovrstvá omítka weberpas aquaBalance
8 | Rozpěrné kotvy
9 | Fasádní zátky z minerální vlny
10 | Rohový profil

Staré zvětralé omítky se musí v prvním kroku bezpodmínečně odstranit a ve druhém kroku upravit na požadovaný tvar. Je důležité, aby byly všechny vnitřní práce, které jsou spojeny s mokrými procesy (např. potěry, omítky), před zahájením zateplovacích prací zkompletované a aby byly osazeny všechny okenní a dveřní rámy včetně oplechování.

Čištění podkladů se obecně provádí pomocí drátěného kartáče, špachtle, případně, pokud je to technicky možné, i použitím vysokotlaké pistole. Zároveň je třeba před lepením tepelné izolace posoudit vhodnost podkladových vrstev, ať už vizuální nebo měřením povrchových pevností samotného podkladu, případně přilnavost doporučeného systémového lepidla na daný podklad. Podklad musí splňovat požadavky na rovnost.

Zdivo, na které se tepelná izolace lepí, musí být dostatečně rovné. Na nevhodných površích třeba podklad opravit, přičemž musí být použity vhodné malty s vysokou přilnavostí na podklad, nízkým modulem pružnosti a s vysokou pevností v tahu při ohybu. Doporučuje se použít reprofilační maltu, která je určena pro zhotovení vrstvy o tloušťce od 2 do 30 mm.

Výhodou doporučené malty je rychlé vytvrzování, což umožňuje následné lepení polystyrenu nebo minerální vlny již po jednom dni (podle nanesené tloušťky a teploty okolí při zpracování). Omítky vykazující trhliny, které vznikly při vysychání nebo vlivem vysoké absorpce podkladových vrstev, lze vyplnit materiálem určeným k lepení tepelněizolačních desek. Totéž platí i při vzniklých lokálních trhlinách v skeletové betonové konstrukci ve styku nosník – stěna, sloup – stěna.

Vyrovnávací vrstva výztužné mřížky

Při aplikaci vyrovnávací vrstvy na výztužnou mřížku nesmí vzniknout puchýře ani záhyby (pokud vzniknou, nesmějí se odstraňovat proříznutím síťoviny). Sklotextilní mřížka přesahující zakládací, ukončovací nebo nárožní lištu se po zavadnutí stěrky seřízne přes vnější hranu lišty.

Výztužná vrstva na tepelně izolačních deskách v soklové části se zatahuje min. 300 mm pod úroveň terénu, aby byly izolační desky dostatečně chráněny proti mechanickému poškození (např. hlodavci).

Tip na větší spáry mezi tepelnou izolací: Pokud je spára, která vznikne mezi nalepenými tepelně izolační deskami, větší než 2 mm (povolená je max. 4mm spára), lze ji vyplnit polyuretanovou pěnou. Pokud je spára širší než 4 mm, je třeba ji vyplnit použitou tepelnou izolací.

Co budete potřebovat

Tepelněizolační systém ST therm

 • Soklový profil s okapním nosem
 • Soklový profil rohový
 • Rychlořezné šrouby
 • Plastové dilatační spojky
 • Distanční podložky
 • Penetrační nátěr
  weberpodklad A
  spotřeba 0,03 – 0,1 kg/m2 – v závislosti na ředění a nasákavosti podkladu
 • Lepicí a armovací malta
  ST line lepicí a stěrkovací tmel
  spotřeba 4 kg/m2 – v závislosti na použitém typu izolantu
 • Tepelněizolační deska
  na bázi expandovaného polystyrénu anebo minerální vlny (tloušťka dle projektu)
 • Rozpěrná kotva
  plastové zatloukací nebo šroubovací rozpěrné kovy s platným schválením dle ETAG 004
 • Rohová lišta
 • Dilatační lišta
 • Sklotextilní mřížka
  webertherm 117, 131
 • Gumoasfaltová hydroizolace
  Den Braven Disper-DN
  spotřeba: přibližně 0,6 až 1 kg/m2 (na jednu vrstvu), plastová nádoba – 5 a 10 kg
 • Tepelně izolační soklová deska
  na bázi extrudovaného polystyrenu (tloušťka dle projektu)
 • Podkladní nátěr pod tenkovrstvou omítku
  weberpas podklad UNI
  spotřeba 0,2 kg/m2
 • Tenkovrstvá omítka
  weberpas aquaBalance
  spotřeba 1,5 – 4,6 kg/m2 dle struktury a zrnitosti
 • Nářadí: pěnový váleček nebo štětec, měřicí lať, vodováha, elektrické nízkootáčkové míchadlo, elektrická vrtačka bez příklepu, akumulátorový šroubovák, vrták s průměrem 8 nebo 10 mm, zubová stěrka, nerezové hladítko, plastové hladítko, hladítko s brusnou mřížkou, kladivo, zednická lžíce, vědro

01 | Založení systému

Soklové profily se připevní na zdivo šrouby s malou mezerou (přibližně 2 až 3 mm), přičemž je vhodné použít plastové dilatační spojky. Šířka profilu musí odpovídat použité tloušťce tepelné izolace. Na vyrovnání nerovnosti pod profily se použijí vyrovnávací podložky. Spára mezi profilem a podkladem se utěsní tmelem.

Založení systému
Založení systému | Source: Stavmat Stavebniny

02 | Penetrace podkladu

Na podklad se pomocí válečku, rozprašovače nebo štětce nanese penetrační nátěr. Pokud je povrch velmi nasákavý, musí se nátěr nanést v několika vrstvách (dvě až tři vrstvy) v krátkém časovém intervalu.

Od partnerů ASB

Penetrace podkladu
Penetrace podkladu | Source: Stavmat Stavebniny

03 | Lepicí malta

Lepicí malta se nanese přímo na rubovou stranu tepelně izolační desky v nepřerušovaném pásu po jeho obvodu v tloušťce 20 až 30 mm a v několika bodech (nejčastěji ve třech) po jeho ploše. Malta musí pokrývat více než 40 % plochy desky. Při novém podkladu, resp. při lepení minerálních izolačních lamel s kolmou orientací vlákna, lze nanášet lepidlo i celoplošně zubovým hladítkem.

Lepicí malta
Lepicí malta | Source: Stavmat Stavebniny

04 | Nalepení tepelně izolační desky

Po nalepení se deska důkladně přitlačí na podklad. Lepidlo se při nanášení nesmí dostat na boky izolace a vytlačovat se přes spáry mezi deskami. První řada desek se aplikuje do soklového profilu. Desky je třeba lepit ve směru zdola nahoru na vazbu a těsně vedle sebe. Spáry musí mít šířku <2 mm. Průběžně třeba kontrolovat rovnost povrchu měřicí latí a uložení desek vodováhou.

Nalepení tepelně izolační desky
Nalepení tepelně izolační desky | Source: Shutterstock