Vnitřní zateplení nevláknitou minerální deskou (pracovní postup)

Partneři sekce:

Před lepením první řady desek zkontrolujte rovnost podlah. Nerovnosti se vyrovnají těsnicí páskou.

Skladba systému vnitřního zateplení stěn:

1 | Původní obvodové zdivo
2 | Lehká minerální malta Multipor
3 | Minerální tepelně izolační deska Multipor 600 × 500 mm
4 | Tepelně izolační deska Multipor 600 × 250 mm na zateplení ostění
5 | Univerzální šroubovací kotva, délka: 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275 mm
6 | Sklovláknitá armovací tkanina, např. Vertex R 85 A 101, velikost oka: 10 × 10 mm
7 | Vápenocementová omítka, s označením GP podle ČSN EN 998-1, třídy CS II

Broušení desek

Po zatuhnutí lepicí malty můžeme přebrousit hrany desek, aby se odstranily drobné nerovnosti a výstupky. Broušení se provádí brusnou deskou se skelným papírem, rovnost se kontroluje dvoumetrovou latí. Přizpůsobení geometrii budovy do oblých či zkosených tvarů je možné provést brusným hladítkem. Před realizací dalších vrstev zateplovacího systému je třeba zbroušený prach z povrchu desek důkladně odstranit.

Mechanické kotvení

Při vnitřním zateplení se mechanické kotvení obvykle nepoužívá. Projekt vnitřního zateplení může mechanické ukotvení předepsat v případech nedostatečně soudržného podkladu, případně na stropních konstrukcích. Mechanické kotvení se provádí na základě statického výpočtu, který určí druh a počet hmoždinek.

Do materiálů s nižší objemovou hmotností, např. do dřeva, se otvor na kotvy vrtá bez příklepu. Při volbě délky kotvy je třeba zohlednit materiál, druh podkladu a skutečnou tloušťku omítky, aby se dalo zaručit dodržení předepsané minimální kotevní délky hmoždinky do nosného podkladu. Mechanické kotvení se provádí při lepení obkladů na vnitřní straně konstrukce.

Ostění otvorů

Do ostění otvorů se celoplošně vlepí tepelněizolační desky nebo desky na ostění. Tloušťka desek na ostění je od 20 mm. Desky se od rámu okna dilatačně oddělí vhodným, trvale pružným tmelem.

Vyztužení rohů

Na zpevnění rohů otvorů (rohů kolem oken a dveří) je třeba použít armovací tkaninu osazenou diagonálně do lepicí malty. V rozích otvorů se aplikují kusy armovací mřížky (přibližně 250 až
600 × 250 až 600 mm).

Před aplikací omítky

Před aplikací omítky musí být splněny následující předpoklady: přilepení tepelně izolačních desek musí být dostatečně vyzrálé (2 až 3 dny po nalepení), povrch tepelně izolačních desek musí být rovný, suchý a čistý, spáry a poškození musí být opraveny (spáry do 2 mm není nutné vyplnit), napojení na jiné konstrukce musí být hotové (prostupy, ostění oken, přesahy na vnitřní konstrukce), jsou osazeny výztužné profily s armovací tkaninou v rozích v rozích a na ostěních otvorů.

TIP: Při požadavku na velmi hladký povrch se doporučuje do ještě vlhké krycí omítky z minerální lepicí malty aplikovat vrstvu vápenocementového štuku. Konečná povrchová úprava se provede silikátovou barvou nástřikem, nátěrem nebo válečkem. Jako finální povrch lze použít i strukturální silikátové omítky nebo keramický obklad. Struktura povrchu se vytvoří hladítkem.

01 | Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý a bez prachu. Původní malby se odstraní, nesoudržné omítky se nahradí. Nerovnost podkladu může být max. 5 mm na bm. Na vyrovnání se použije vápenocementová omítka s označením GP dle ČSN EN 998-1 třídy CS II. Všechna napojení na připojené konstrukce se musejí oddilatovat.

Příprava podkladu
Příprava podkladu | Source: Xella

02 | Malta na lepení

Malta se smíchá s vodou (7,5 l vody/20 kg pytel). Nízkootáčkovým elektrickým míchadlem se vymíchá do hladké konzistence. Nechá se přibližně 5 minut odležet a znovu se promíchá. Doba zpracovatelnosti je přibližně 1,5 hodiny.

Malta na lepení
Malta na lepení | Source: Xella

03 | Nanášení lepicí malty

Lepicí malta se nanese rovnoměrně na celou plochu tepelněizolační desky ozubeným hladítkem (se zubem 10 až 12 mm) s kolmou orientací na budoucí směr posunu při lepení desky.

Nanášení lepicí malty
Nanášení lepicí malty | Source: Xella

04 | Kontrola rovnosti podlahy

Před lepením první řady desek se zkontroluje rovnost podlah. Nerovnosti se vyrovnají těsnicí páskou. První řada se doporučuje založit na konopné pásce.

Kontrola rovnosti podlahy
Kontrola rovnosti podlahy | Source: Xella

05 | První řada desek

S lepením desek se začne od spodního rohu stěny. Desky se umisťují těsně na sraz k sobě a vzájemný přesah spár ve vazbě je minimálně 250 mm. Deska se nanesenou maltou přiloží ke konstrukci 30 až 40 mm od budoucí pozice desky a mírně se přitlačí.

První řada desek
První řada desek | Source: Xella

06 | Posunutí desek a další řady

Tlakem a posunutím se deska vyrovná a dorazí na sraz. Desky se v styčných spojích mezi sebou nelepí. Zbylá malta na podkladě se po posunutí odstraní. Po uložení spodní řady se desky kladou po jednotlivých řadách ve vazbě směrem nahoru. Mezi deskami nesmí vznikat spáry a do spár se nesmí dostat lepicí malta.

Posunutí desek a další řady
Posunutí desek a další řady | Source: Xella