Montáž sádrokartonové příčky s posuvnými dveřmi (pracovní postup)

Partneři sekce:

Zatímco klasická otáčivá dveřní křídla zabírají prostor, který nemůžeme nikterak využít, posuvné dveře, jež zmizí v sádrokartonové příčce díky zabudovanému stavebnímu pouzdru, představují potřebný bezbariérový předěl, aniž by vytvářely jakoukoli „mrtvou“ zónu.

Moderní systém posuvných dveří do sádrokartonové příčky nabízí vysoce účelné a velmi elegantní řešení pro členění prostoru. Do tohoto systému lze osadit jakýkoli typ dveří od standardních, masivních až po celoskleněné.

Musíme však myslet na to, že takové řešení omezuje schopnost posuvných dveří izolovat hluk, proto se posuvné dveře hodí spíše pro oddělení podružných prostor v bytě (šaten, komor), kde tato vlastnost nesnižuje komfort bydlení.

Informace o materiálu

Posuvné dveře přináší elegantní řešení pro moderní bydlení, šetří plochu nutnou pro otevírání klasických dveří, což přináší úsporu prostoru, a představují bezbariérové řešení každého bydlení. Jejich instalace a zabudování do sádrokartonové příčky je přitom velmi snadná.

Co budete potřebovat?

SDK příčka s posuvnými dveřmi

  • sádrokartonové desky
    • desky Rigips >>  např. Modrá akustická deska, Vysokopevnostní sádrokarton Habito® H
  • tmel
  • kovové tenkostěnné profily
  • dveřní pouzdro
  • obložková zárubeň
  • dveřní křídlo

Příslušenství a nářadí

01 Příprava

Na podlaze si vyměříme polohu budoucí příčky. Při rozměřování otvoru pro zárubeň vč. pouzdra postupujeme podle instrukcí výrobce či dodavatele dveřního pouzdra. Podle tloušťky dveřního pouzdra volíme i R-CW profily, tedy i celkovou tloušťku příčky.

01 Příprava
01 Příprava | Zdroj: Rigips

Rada odborníka

Příčku lze osadit na předem provedenou podlahu pouze za předpokladu, že budou učiněna nezbytná opatření k zamezení poškození jejího povrchu, event. šíření hluku. Podlaha musí být rovněž způsobilá nést hmotnost zamýšlené příčky. Vytyčení příčky se provede pomocí laseru nebo značkovací šňůry. Vytyčuje se úroveň konstrukce a je nutno zohlednit tloušťku opláštění.

02 Začátek montáže

Montáž profilů nosné konstrukce příčky provádíme jako u běžné montáže sádrokartonové příčky. Profily R-CW, které hraničí s pouzdrem a otvorem, spojíme s profily R-UW pomocí šroubů do plechu LB (2 ks/1 spoj, tj.16 ks/1 dveře).

02 Začátek montáže
02 Začátek montáže | Zdroj: Rigips

03 Kompletace pouzdra

Dle pokynů výrobce či dodavatele dveřního pouzdra ho zkompletujeme a osadíme do připravené konstrukce příčky.

03 Kompletace pouzdra
03 Kompletace pouzdra | Zdroj: Rigips

TIP

Podrobné pokyny k montáži samotných dveří a zárubně lze obvykle najít v balení dveřního pouzdra, resp. v balení obložkové zárubně a dveřního křídla. Na rozdíl od standardní příčky není třeba u příčky s posuvnými dveřmi vkládat minerální izolaci, neboť díky dveřnímu pouzdru není využita její zvukově-izolační účinnost.

04 Upevnění

Na straně pouzdra připevníme sestavu pomocí dvojic šroubů (šroub do plechu LB) v místě každé montážní příchytky pouzdra. Na opačné straně otvoru přišroubujeme profil R-CW k prknu ostění otvoru šrouby TN dl. 25 mm. Rozmístění šroubů je obdobné jako u protější strany.

04 Upevnění
04 Upevnění | Zdroj: Rigips

05 Osazení překladu

Do nadpraží sestavy osadíme překlad z profilu R-UW obdobně jako při montáži standardní dveřní zárubně.

05 Osazení překladu
05 Osazení překladu | Zdroj: Rigips

06 Spojení profilů

Překlad z R-UW profilu spojíme s R-CW profilem pomocí šroubů do plechu LB.

06 Spojení profilů
06 Spojení profilů | Zdroj: Rigips

07 Přídavný profil

Profily R-CW, které hraničí s pouzdrem a otvorem, vyztužíme po ukotvení sestavy pouzdra na obou stranách vložením přídavného profilu R-UW. Svislý profil R-CW a výztužný profil R-UW není třeba vzájemně fixovat.

07 Přídavný profil
07 Přídavný profil | Zdroj: Rigips

08 Zkrácené profily

Pro následnou montáž opláštění vložíme do nadpraží sestavy pouzdra a otvoru zkrácené svislé profily R-CW. Jejich vzdálenost odpovídá max. poloviční šířce desky, přičemž krajní profil R-CW v nadpraží otvoru je odsazen min. 150 mm od hrany otvoru. Profil R-CW nad pouzdrem musí navazovat na „trapézu“ pouzdra s ohledem na možnost stykování sádrokartonových desek opláštění.

08 Zkrácené profily
08 Zkrácené profily | Zdroj: Rigips

09 Opláštění první strany

Opláštění první strany příčky v oblasti sestavy pouzdra a dveřního otvoru je nutno provést tak, aby svislá spára mezi deskami opláštění v nadpraží otvoru byla vystřídána alespoň o 150 mm s ostěním otvoru.

09 Opláštění první strany
09 Opláštění první strany | Zdroj: Rigips

POZOR

Montáž opláštění v místě zárubně

Svislé spáry mezi deskami se umístí vždy nad dveřním otvorem ve vzdálenosti alespoň 150 mm od bočního ostění zárubně. Není přípustné, aby spára vybíhala přímo z horního rohu zárubně. Svislé spáry sousedních desek jsou připevněny ke dvěma zkráceným R-CW profi lům, umístěným v nadpraží zárubně. Případné horizontální spáry musí být rovněž vzdáleny min o 150 mm od horního rohu zárubně. Opláštění příčky je nutno zasunout do profilu zárubně min. 10 mm.

10 Uzpůsobení desek

Rozměry desky je třeba uzpůsobit tak, aby šla nasadit do „žlábků“ pouzdra čelně (tj. bez nasunutí z boku či shora). Po obvodu tak vznikne abnormální spára, kterou později zatmelíme. Desky opláštění šroubujeme do svislých profilů R-CW, do zkrácených profilů R-CW v nadpraží a do „výměny“ z profilu R-UW v nadpraží. Dodržujeme pravidla pro připevňování sádrokartonových desek. Sádrokartonové desky v žádném případě nepřipevňujeme šrouby k profilům R-UW na podlaze a na stropu.

10 Uzpůsobení desek
10 Uzpůsobení desek | Zdroj: Rigips

11 Ohraničení otvoru

Sádrokartonová deska ohraničující otvor zárubně z druhé strany tvoří rovněž „hokejku“. Protože ji lze zasunout z boku, není tedy třeba vytvářet abnormální spáru u podhledu.

11 Ohraničení otvoru
11 Ohraničení otvoru | Zdroj: Rigips

12 Tmelení

Tmelení spár sádrokartonových desek a hlav šroubů provádíme až po opláštění z obou stran příčky. Abnormální spáru vyztužíme vložením skelné výztužné pásky do tmelu „natupo“ – tzn. hranou pásky umístěnou okrajem těsně do koutové spáry.

12 Tmelení
12 Tmelení | Zdroj: Rigips

13 Demontáž rozpěrek

Po zatmelení příčky odmontujeme montážní rozpěrky a kryt zakrývající dutinu dveřního pouzdra.

13 Demontáž rozpěrek
13 Demontáž rozpěrek | Zdroj: Rigips

14 Zavěšení křídla

Do horní vodicí kolejnice osadíme „doraz“ a „pojezdové vozíčky“, které jsou součástí dodávky dveřního pouzdra. Do nich speciálním kováním pro posuvné dveře zavěsíme dveřní křídlo, které jsme si předem zkompletovali. Ve vozíčkách je nutno provést před konečným dotažením závěsných šroubů patřičnou rektifikaci křídla.

14 Zavěšení křídla
14 Zavěšení křídla | Zdroj: Rigips

15 Vodicí trn

Do podlahy namontujeme v úrovni ostění pouzdra vodicí trn pro stabilizaci vedení dveřního křídla.

15 Vodicí trn
15 Vodicí trn | Zdroj: Rigips

16 Obložková zárubeň

Po osazení dveřního křídla přichází na řadu kompletace a následná montáž obložkové zárubně. V případě sádrokartonové příčky lze samostatné ostění připevnit přišroubováním pomocí speciálních kotevních úhelníků (obvykle bývají součástí dodávky dveřního pouzdra). Následně z obou stran do drážek naneseme disperzní lepidlo a nasadíme ostění předem zkompletovaného rámu obložky.

16 Obložková zárubeň
16 Obložková zárubeň | Zdroj: Rigips

17 Hotovo

Příčka se zasouvacími dveřmi je v tomto okamžiku připravena k vymalování.

17 Hotovo
17 Hotovo | Zdroj: Rigips
Zdroj: Rigips