shutterstock 1208844163

Keramické stropy: nově s Deformačně separačním pásem

Partneři sekce:

Pro zhotovení keramického stropu HELUZ MIAKO je nyní možné použít nový Deformačně separační pás (DSP) HELUZ.

Deformačně separační pás – kompozitní stavební materiál pro pružnou separaci nosného zdiva od navazující vodorovné konstrukce svými vlastnostmi plně nahradí těžké živičné pásy a zároveň zlepší přenos sil z vodorovných konstrukcí na svislé zděné konstrukce, tlumí přenos hluku a vibrací mezi stěnovými a stropními konstrukcemi a významně snižuje riziko vzniku trhlin ve zdivu v těsné blízkosti jeho použití.
Informace o materiálu
DSP HELUZ se dodává ve dvou šířkách 25 a 30 cm v roli o délce 10 m. S pásem DSP se oproti asfaltovému pásu pracuje snadněji, protože je výrazně poddajnější i při nízkých teplotách a při vyšších teplotách „neteče“. Zároveň se DSP lépe řeže. Pás je tedy výhodnější nejen z pohledu své funkce ve stavbě, ale zároveň významně ulehčuje samotnou pokládku pásu na stavbě.

Postup při zhotovení stropu

Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené keramickými stropními vložkami a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Deformačně separační pás v konstrukci plně nahrazuje asfaltové pásy.

V první řadě musíme zkontrolovat rovinnost koruny zdiva a světlost nosných stěn – pokud je koruna zdiva nerovná, tj. s odchylkou větší jak 5 mm na 2 m lati nebo rozdílem mezi nejvyšším a nejnižším místem pro uložení stropu více jak 10 mm, pak je nutné korunu zdiva vyrovnat maltou. Na zdivo z nebroušených cihel vyrovnání maltou provedeme vždy.

Nosníky ukládáme dle kladečského plánu, v souladu s šířkou vložek MIAKO. Nosníky ihned po uložení podpíráme. Jako liniové podpory je možné použít prvky systémového bednění nebo např. dřevěné trámy minimálního průřezu 12×14 cm. Vzájemná vzdálenost liniových podpor a vzájemná vzdálenost stojek je max. 150 cm. Následně klademe vložky MIAKO. Stropní vložky se ukládají na zdivo s přesahem 25 mm.

Následně uložíme věncovky, zaizolujeme je a dle projektové dokumentace zhotovíme výztuž věnce. Před betonáží zajistíme, že se v konstrukci nenachází žádné otvory, kterými by mohl vytékat beton – a následně můžeme přejít k samotné betonáži. K tomu použijeme beton pevnostní třídy C20/25 XC1 měkké konzistence S3 podle ČSN EN 206-1.

Beton se ukládá rovnoměrně v pruzích ve směru stropních nosníků. Beton se nesmí hromadit na jednom místě! Beton je rovněž třeba řádně ošetřovat – vlhčit zejména během prvních 7 dnů, v horkých dnech déle. Palety s cihlami a jiným stavebním materiálem je možné na strop uložit nejdříve po 7 dnech.

01 Kontrola rovinnosti

Provedeme kontrolu světlosti nosných stěn (nebo průvlaků) a ověříme rovinnost koruny u obvodových a vnitřních nosných stěn.

01
01 Kontrola rovinnosti | Zdroj: Heluz

02 DSP místo asfaltového pásu

Dosud se na korunu obvodového a vnitřního nosného zdiva z broušených cihel pokládal těžký asfaltový pás tl. 3 mm. Toto tradiční řešení je nadále možné, ale HELUZ nově nabízí Deformačně separační pás (DSP), ten se pokládá na šířku uložení stropu + šířku ztužujícího věnce.

02
02 DSP místo asfaltového pásu | Zdroj: Heluz

03 Uložení nosníků

Nosníky se na zdivu rozmístí podle šířky vložek HELUZ MIAKO vkládaných na koncích stropních nosníků. Ideálně se nosníky ukládají na zdivo pomocí jeřábu, nebo hydraulické ruky.

03
03 Uložení nosníků | Zdroj: Heluz

04 Podepření nosníků

Nosníky se po svém rozmístění musí ihned podepřít pomocí vhodných liniových podpor a stojek. Při podepírání nosníků se rovnou provede předepsané nadvýšení uprostřed rozpětí budoucího stropu.

04
04 Podepření nosníků | Zdroj: Heluz

05 Kladení vložek

Poté se mohou vyskládat vložky HELUZ MIAKO, které se kladou postupně v jednotlivých řadách kolmo na podélnou osu nosníků od jedné stěny ke druhé.

05
05 Kladení vložek | Zdroj: Heluz

06 Zdění věncovek

Po obvodu stropní konstrukce se z vnější strany uloží věncovky. Ve vodorovném směru se kladou těsně k sobě (na sraz), na pero a drážku.

06
06 Zdění věncovek | Zdroj: Heluz

07 Izolace věnce

Po vyzdění se k vnitřní straně věncovky přiloží tepelná izolace v požadované tloušťce.

07
07 Izolace věnce | Zdroj: Heluz

08 Ukládání výztuže a ztužující věnce

Po celé ploše stropu je nutné položit kari sítě. Síť klademe na předem připravené podložky (distančníky). Síť po obvodě musí být zatažena min. 150 mm za vnitřní líc zdiva. Výztuž pro ztužující věnce se zhotoví v souladu s projektovou dokumentací.

08
08 Ukládání výztuže a ztužující věnce | Zdroj: Heluz

09 Betonáže stropu HELUZ MIAKO

S betonáží stropu lze začít až po uložení stropních vložek, zhotovení výztuže a položení KARI sítě. Před betonáží se provede kontrola, zda ve stropní konstrukci nejsou mezery, kudy by mohl vytéct beton. Případné mezery se zapraví maltou. Stropní vložky se před samotnou betonáží pokropí vodou. Beton se řádně zvibruje a povrch se uhladí latí popř. vibrolatí. Výška nadbetonávky musí být v celé ploše stropu konstantní. Je tedy třeba počítat i s nadvýšením stropní konstrukce.

Vytvořeno z podkladů firmy Heluz.