Technologický postup pro provádění sádrových potěrů

Partneři sekce:

Sádrový potěr je moderním materiálem pro realizaci podlahových vrstev s vysokou rovinatostí. Jedná se o materiál na bázi síranu vápenatého (dále jen alfa sádra).

Litý sádrový potěr je ideální zejména jako podkladní vrstvy ve vnitřních prostorách všech typů bytové i občanské výstavby, jako jsou rodinné domky, bytové jednotky, kancelářské budovy, a je vhodný pro potěry s podlahovým vytápěním.

Připravenost stavby

Pokládka sádrových potěrů je možná až po dokončení navazujících mokrých procesů (omítky apod.). Prostory aplikace musí být uzavřené (nainstalované výplně otvorů nebo jinak utěsněné směrem do exteriéru). Při realizaci a min. 48 hodin po ní je nutné zajistit, aby nedošlo k rychlému vysychání a tím znehodnocení potěru trhlinami:

  • spodní hranice teploty je +5 °C,
  • horní hranice teploty je +30 °C,
  • zabránit průvanu či cirkulaci vzduchu uvnitř místa realizace.

Rovinatost podkladu

Je nutné zjistit pevnost podkladu pro určení pevnostní třídy potěru podle požadované pevnosti podlahy. Provedení kontroly rovinnosti se provádí pomocí nivelačního přístroje nebo rotačního laseru, u menších ploch pomocí vodováhy.

Následuje vyhotovení výškových nivelizačních značek v rastru 1,5 x 1,5 m (trojnožky, vruty s hmoždinkou, terče apod.). Větší lokální nerovnosti je nutné nejdříve srovnat vrstvou potěru a nechat vytvrdnout. Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a mastných nečistot.

Úprava podkladu

Úprava se provádí podle charakteru podkladu a způsobu realizace podlahy:

  • u nasákavých povrchů – penetrace,
  • u nenasákavých povrchů – adhezní můstek,
  • u velmi hladkých podkladů – mechanické zdrsnění a penetrace nebo můstek.

Způsob mísení a aplikace

Menší plochy lze provádět z pytlovaného materiálu pomocí kontinuálních mísidel.

Minimální tloušťka potěru

Jedná se o důležitý parametr z hlediska únosnosti celé podlahové konstrukce. Hlavní parametry pro stanovení tloušťky potěru jsou celková požadovaná nosnost podlahové konstrukce (projektové zatížení), tloušťka izolační vrstvy, stlačitelnost izolační vrstvy a pevnostní třída litého podlahového potěru.

Obvodová dilatace a pracovní spára

Dilatační pásky je třeba upevnit sponkami nebo hřebíky podél přilehlých stěn a po obvodu všech prostupujících konstrukcí. Výška obvodové dilatace musí dosahovat nad finální povrch potěru. Tloušťka dilatace je 8 mm pro nevytápěné potěry a 10 mm pro potěry s podlahovým topením.

U nedilatovaných ploch s délkou strany nad 20 m je tloušťka obvodové dilatace dimenzována s ohledem na koeficient teplotní roztažnosti (cca 0,12 mm/m.K). Pracovní spára je vytvořena při realizaci z důvodu přerušení práce.

Potěr: co je třeba vědět

Pochozí je potěr po 24 hodinách a podle podmínek dosahuje cca 75 % deklarovaných podmínek již po 3 dnech. Po 48 hodinách od aplikace se začne s větráním. Při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vysychá potěrová vrstva tloušťky 4 cm přibližně rychlostí 1 cm/týden.

Vysychání potěru se může urychlit řízeným náběhem podlahového topení. Šlem nebo krusty na povrchu lze po 3 až 5 dnech odstranit ometením. Silnější krusty tloušťky v řádu milimetrů se musí odstranit zbroušením povrchu brusným papírem nebo diamantovým kotoučem.

Nerovnosti mohou být způsobené překročením doby zpracovatelnosti potěru, mohou se objevit přelivy a stopy po pěchovací tyči. Otevřené povrchové póry jsou způsobené nedostatečným odvzdušněním čerstvého potěru. Rovněž se mohou objevit póry způsobené únikem vzduchu z nedostatečně napenetrovaného podkladu.

Odstranění vad se provádí přebroušením. V případě lepení dlažby není sanace povrchových pórů vždy nezbytně nutná, ovšem u tenkých podlahovin, kde hrozí prokreslení nerovností, se sanace musí provést vždy.

Pokládka finální vrstvy

Všechny lepené podlahové krytiny se pokládají na zbroušený povrch potěru, který je čistý, zbavený prachu a obroušených uvolněných nečistot. Při kontrole vyschnutí potěru je třeba postupovat podle předpisů pro pokládku daného podlahového krytu. Před lepením podlahových krytů je třeba penetrovat vhodným přípravkem pro daný typ lepidla a podlahoviny.

Víte, že
Volně položené registry je třeba zatížit a zalévat ve dvou krocích – první vrstvu potěru nalijeme do 2/3 výšky průřezu topných trubek. Druhou vrstvu, vyrovnávací, nalijeme až po dosažení pochůznosti 1. vrstvy v tloušťce min. 35 mm od nejvyššího povrchu topného registru.

Krok 1: Varianty skladeb

Plovoucí potěry na kročejové, nebo tepelné izolační vrstvě, tloušťka min. 35 mm

01 Varianty skladeb
01 Varianty skladeb |

Krok 2: Varianty skladeb

Potěr na oddělovací vrstvě, tloušťka min. 30 mm

02 Varianty skladeb
02 Varianty skladeb |

Krok 3: Varianty skladeb

Spojený potěr, tloušťka min. 25 mm

03 Varianty skladeb
03 Varianty skladeb |

Krok 4: Varianty skladeb

Vytápěné podlahy mimo barevnou tabulku

04 Varianty skladeb
04 Varianty skladeb |

Krok 5: Rovinnost

Provede se kontrola rovinnosti nivelačním přístrojem či rotačním laserem.

05 Rovinnost
05 Rovinnost |