Partneři sekce:
  • Prefa

Renovace plochých střech obloukovým samonosným systémem

Renovace plochých střech obloukovým samonosným systémem

Technologie výstavby obloukových hal pomocí samonosných obloukových lamel se u nás začala využívat i pro renovaci plochých střech v polovině devadesátých let minulého století. Tato unikátní stavební technologie byla vyvinuta v šedesátých letech minulého století v USA.

Tato technologie spočívá v rychlém a velice ekonomickém tvarování samonosných obloukových lamel ze svitkového polakovaného plechu, takzvaně na míru. Plech tvaruje do libovolného obloukového tvaru mobilní tvarovací linka Knudson ze Spojených států amerických, a to přímo na staveništi.

Problematické ploché střechy a způsob jejich opravy
Plochá střecha je často problematickým místem stavby. Zatékání do ploché střechy je způsobeno buď použitím nevhodných materiálů, nebo nedodržením správného technologického postupu na stavbě (neodborná pokládka krytiny související s nedostatkem odborných profesí na stavbě, nedodržení technologických přestávek, zanedbání vlivu povětrnostních podmínek v souvislosti se zatékáním dešťové vody apod.) Mnoho problémových plochých střech je také pozůstatkem stylu výstavby z dob socialismu.

Odstranit problematiku zatékání je možné také použitím samonosné obloukové střešní konstrukce a odvodem dešťových srážek mimo půdorys stavby.

Opravy plochých střech pomocí lamel lze provést dvěma způsoby:

  • pomocí obloukových lamel – samonosné lamely se profilují na míru podle šířky střechy. Zvolí se nejvhodnější délka lamel a vzepětí oblouku tak, aby oblouková střecha byla ekonomická a současně staticky optimální. Současně se zvolí také nejvhodnější tloušťka svitkového plechu (od 0,7 do 1 mm); 
  • pomocí přímých lamel – vytvoří se tzv. střešní nástavba ve tvaru sedlové střechy.

V praxi využíváme nejvíce první způsob opravy – pomocí obloukových střešních lamel. Montáž je velice rychlá. Při rekonstrukci stavby se tak zkracuje doba realizace a šetří se finanční prostředky.

Tento střešní systém je bezúdržbový. Je vytvořen ze svitkových ocelových plechů renomovaných výrobců z ČR, Francie a Finska, které mají čtyřnásobnou povrchovou úpravu s životností minimálně sto let. Ocelové pásy šířky 605 mm s ušlechtilou povrchovou úpravou jsou hluboce žárově pozinkované a dále povlakované speciálními barvami. Vyrábí je například francouzský výrobce Corus Myriad nebo tuzemský výrobce Metal Trade Comax, a. s., z Velvar.

Lepších tepelněizolačních vlastností budovy lze dosáhnout zateplením střechy pokládkou vrstvy minerální vaty. Znamená to úsporu provozních nákladů při vytápění objektu v zimě a ochranu před slunečním zářením v létě.

V případě budoucí realizace nástavby objektu (u střech o šířkách do 12 m) je možné provést také demontáž střešní lamelové konstrukce a poté ji opětovně na střechu namontovat po provedení uvedené nástavby – po zvýšení budovy.

Tento systém opravy je neustále pod dohledem státní zkušebny Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p., (TZÚS) a má certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001. V České republice bylo tímto systémem úspěšně zrenovováno již více než padesát plochých střech.

Postup realizace

Nejprve probíhá příprava renovace střechy – projekční práce a statický výpočet. Přípravné práce začínají zaměřením střechy a následným návrhem řešení opravy – navrhne se profil nové střechy, zvolí se výška střešního oblouku, navrhne se kotevní systém pro uchycení nové střechy a na stávající budově se zjistí, kde jsou vhodná kotevní místa. Navržené řešení se předá statikovi ke statickému posouzení.

Po navržení kotevního systému nové střechy se zadá výroba kotevních profilů, které se následně osadí na určená místa a provedou se ostatní přípravné stavební práce.

Montáž nového střešního pláště probíhá na staveništi, kam se přesune potřebný materiál – speciální svitkové plechy a také tvarovací linka – stroj Knudson. Stroj se na staveništi usadí, rozloží se podpůrné stolice a zahájí se profilace obloukových samonosných lamel. Z ocelových svitkových pásů šířky 605 mm se vytvarují tuhé lamely o šířce 305 mm. Po profilaci lamel jsou k sobě jednotlivé lamely po trojkách (3 spojené lamely) nebo po pětkách (5 spojených lamel) spojovány falcováním. Autojeřábem se pak obloukové lamelové segmenty vyzdvihnou na střechu na připravené střešní ocelové prvky – podélné římsy. Na střeše jsou k sobě trojky či pětky spojovány stejným způsobem – jsou zafalcovány a přimontovány ke kotevnímu systému střechy. Do ocelových prvků se navíc lamely fixují speciálními vruty EJOT®.

Na základě požadavků investora lze provést instalaci vnitřního zateplení, jednoduchou pokládkou izolantu z minerální vaty – tzv. matrací o rozměrech 1 000 × 2 000 mm.

Dále je možné provést také montáž odvětrávacích samočinných hlavic, případně další odborné práce. Na závěr probíhá kompletace opravené ploché střechy.

Provádí se montáž souvisejících klempířských prvků – lemování, montáž okapového systému, montáž ochrany před bleskem, montáž střešních oken nebo jiného prosvětlení střešního pláště. Střecha může být prosvětlena například polykarbonátovými deskami. V této závěrečné fázi se také provádí montáž obloukových štítů střechy, je-li to požadavek investora.

Příklady realizací

Již v roce 1998 se na nás obrátila Zemědělská společnost z Bukovna u Mladé Boleslavi s přáním rekonstrukce střechy silážní jámy pro její lepší využití. Po projektové přípravě a statickém posouzení projektového návrhu byla již před žněmi v roce 1998 provedena rekonstrukce objektu pomocí samonosného obloukového zastřešení silážní jámy. Pro zemědělský objekt 18 × 45 m bylo zvoleno vzepětí obloukové střechy 5 m. Po hbitě provedené montáži si zemědělci z Bukovna mohli uskladnit celou sklizeň již do svých prostor a nemuseli si je draze pronajímat. Po necelých deseti letech jsme vyřešili také zastřešení druhé silážní jámy.

Další větší opravu ploché střechy jsme provedli pro městský úřad v Mostě. Jednalo se o opravu střešních ploch, zhruba 1 300 m2, nad obchody a dalšími provozovnami, do kterých soustavně zatékalo. Po opravě střechy systémem obloukové samonosné střešní nástavby z lamel profilovaných přímo na stavbě byl problém se zatékáním definitivně odstraněn, a navíc vznikla pod střešní nástavbou nová krytá garážová stání městského úřadu, která byla pronajata občanům a přinášejí městu stálý příjem. 

Velice zajímavá byla rekonstrukce v roce 2002 – realizace obloukových lamelových střech o šířce 9 m a délce střechy více než 75 m nad řadovými garážemi krajského úřadu v Karlových Varech. Uvedené samonosné obloukové střešní lamely nahradily původně navržené montované příhradové vazníky. Toto progresivní řešení stavbu zlevnilo, a navíc velmi urychlilo tempo výstavby. Zajímavostí na této stavbě bylo, že po šesti letech byl jednoduše vyřešen požadavek investora na přístavbu dalšího patra této budovy, a to tím, že se demontovala původní oblouková střecha, po segmentech dlouhých zhruba 8 až 9 m, které byly asi na měsíc deponovány v blízkosti stavby. Po provedení zděné nástavby se původní garáže zrekonstruovali na nové kancelářské prostory a obloukové střešní segmenty byly znovu osazeny na nové zvýšené vyzděné patro. Navíc byla nová střecha ještě jednoduše tepelně zaizolována a budova mohla začít plnit svůj nový účel.

Od partnerů ASB

V letošním roce došlo k četným deformacím a haváriím střech vlivem extrémního sněhového zatížení. První havárii, kterou jsme řešili, byla oprava skladové haly ve Rtyni nad Bílinou. Jednalo se o menší halu o rozměrech 10 × 18 m, u které byla původní střecha demontována a na její místo osazena nová samonosná lamelová střecha. Celá oprava trvala pět dní.

Dalším příkladem havárie bylo zřícení laminátové střechy ve skladovém areálu v Úmyslovicích u Poděbrad. Tato havárie byla vyřešena výstavbou nového tubusu obloukové haly o rozměrech 10,4 × 38 m, s výškou 7 m. Výstavba tohoto tubusu nové skladové haly trvala také jen pět dní.

Ing. Antonín Štembera
FOTO: archiv firmy ARCH GLOBAL

Autor je jednatelem firmy ARCH GLOBAL, spol. s r. o., která se zabývá výstavbou montovaných obloukových hal a samonosných obloukových střech.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.