Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Mostní objekt 203 na druhém úseku R1

Mostní objekt 203 na druhém úseku R1

Most na R1 nad údolím, cestou III/6434, potokem Kadaň a polní cestou v km 3,34490 je největším mostem realizovaným na rychlostní cestě R1. Jde o dálniční dvojmost, založený na velkoprůměrových pilotách o průměru 900 mm, v délkách 16 až 25 metrů a v počtu celkem 800 kusů.

Mostní objekt realizovala společnost ­STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s., a výstavba probíhala standardně – opěry z vybudovaných náspů přes šablony na úrovni základové spáry s nadbetonováním a následným očištěním a mezipodpory z úrovně skrývky s hluchým vrtáním s přebetonováním a následným začištěním na úroveň základové spáry. Armokoše byly vkládány v kuse do výpažnice a vymezeny podkladky.

Spodní stavba má masivní základy pro každý pilíř samostatně a pilíře o průřezu X s kalichovou hlavou. Pilíře byly realizovány třemi typy bednění – první pro zárodek, druhý byl řešen jako překládané bednění umožňující postup 5,5 m a poslední pro zhotovení kalichové hlavy. Celkem je těchto pilířů 26, nejvyšší jsou vysoké 28 m. Opěry jsou navrženy a zrealizovány jako masivní s opěrnými prahy a zavěšenými křídly. Jsou uzavřeny – dveřní otvory jsou osazeny  pancéřovými dveřmi pro vstup do jednotlivých tubusů.

Základní údaje
Název stavby: Rychlostní cesta R1, Nitra, západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat
Veřejný obstaravatel:  Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací SR
Koncesionář:  Granvia Construction, s. r. o.
Generální projektant: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Stavba v hlavních datech
Délka: 51,6 km
Plocha vozovek: 1 100 000 m2
Zabudovaný beton: 310 000 m3
Počet stravebních objektů:  850
Mostní objekty:  84 v celkové délce 6,9 km
Mimoúrovňové křižovatky: 6
Protihlukové stěny: 33 km
Opěrné stěny: 4,4 km

Nosná konstrukce je v podélném směru údolnicový oblouk a technicky je řešena jako letmo montované příčně dělené segmenty s konstrukční výškou 3 m, kterými je vytvořen komorový most v délkách 761,7 a 763,5 m. Příčný sklon mostu přechází z 3% levostranného do 2,5% pravostranného, což ovlivnilo zejména rozteče a umístění mostních odvodňovačů. S ohledem na rychlost výstavby se stejně jako na spodní stavbě montoval levý i pravý most současně. Standardně byl na každém mostě dodržován rytmus 10 + 5 dní, to znamená 10 dní montáž segmentů a 5 dní pro zmonolitňující spáru a sepnutí. Montovalo se až 108 segmentů měsíčně, což bylo náročné na koordinaci průběhu předpínání, osazení a aktivace hrncových ložisek a dopravu jednotlivých prefa dílců. Segmenty rozdělujeme na tři základní, a to na podporový, deviátorový a běžný. Liší se způsobem vyztužení, použitím vnitřních vzpěr a umístěním ve vahadle. Jejich hmotnost se pohybuje od 53 do 67 t, délka je 2,2 m. Montáž se provádí jako vahadlo, kdy se symetricky přidávají další prvky. Po dokončení se vahadlo zrektifikuje na lisech, zmonolitní a usadí se na ložiska. Pro předepnutí spojitosti byl použit systém DIWIDAG.

Na mostě jsou osazeny lamelové dilatační závěry o posunech 560 a 640 mm. Monolitické římsy na vnějších stranách převádějí oboustranně protihlukové stěny. Všechny čtyři římsy jsou osazeny montovaným zábradelním svodidlem. Izolace mostovky je celoplošná s dvouvrstvou konstrukcí vozovky. Odvodnění, silové kabely a informační systém jsou vedeny v tubusech, což umožňuje komfortní údržbu.


Příčný řez

TEXT: Bc. Luboš Lobík
FOTO: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

Luboš Lobík je manažer projektu ve společnosti STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

–>–>

Komentáře