Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad – monitoring a pasportizace

Jednou z dlouhodobých priorit Dopravního podniku hlavního města Prahy je zajištění bezbariérové městské hromadné dopravy a s tím související zpřístupnění všech stanic pražského metra cestujícím nejenom se sníženou pohyblivostí a cestujícím s kočárky.

V roce 2021 se mezi stanice, kde byly dodatečně vybudovány výtahy pro přístup na nástupiště, zařadilo také Karlovo náměstí. Stala se tak 46. stanicí, z celkového počtu 61, které zajišťují bezbariérový přístup. Následující stanicí, kde probíhá výstavba výtahových šachet společně s navazující celkovou revitalizací, je Jiřího z Poděbrad.

Stanice Jiřího z Poděbrad je ražená trojlodní s jedním eskalátorovým tunelem o třech ramenech a navazujícím na podzemním vestibulem. Přístup do stanice bude doplněn o dvě dvojice výtahových šachet společně s přestupní chodbou. Bezbariérový vstup bude umístěn v jižní části náměstí směrem k Vinohradské ulici v místech, kde je nyní zařízení staveniště.

Obrázek 2: Příprava na instalaci bodů na polohopisné měření na fasádě věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.
Příprava na instalaci bodů na polohopisné měření na fasádě věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. | Zdroj: INSET

Společnost INSET s.r.o. zajišťuje na této stavbě geologický a geotechnický monitoring a pasportizaci nadzemních a podzemních konstrukcí (dokumentace stávajícího stavu objektů) při výstavbě bezbariérového zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad. Velká část prací je prováděna v podzemí, tzv. činností prováděnou hornickým způsobem.

Cílem geotechnického monitoringu je mimo jiné zabezpečit průběžné sledování vlivu stavebních prací na objekty ležící v zóně ovlivnění. Při budování tohoto bezbariérového zpřístupnění je v zóně ovlivnění také jedna z dominant pražských Vinohrad, a to kostel Nejsvětějšího Srdce Páně.

Pro sledování vlivu stavebních prací a stability je, na konstrukci této národní kulturní památky, prováděn soubor kontrolních měření společně s periodickými prohlídkami. Pro možnost získání okamžitých informací odezvy konstrukce kostela byl kladen důraz také na nasazení měřidel v automatickém režimu. Tento systém odesílá automaticky naměřená data na webový portál SAHURE.

Automatické měření šířky trhlin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně.
Automatické měření šířky trhlin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. | Zdroj: INSET

Při stavební činnosti probíhá trvalý monitoring dynamických účinků trhacích prací na stávající objekty. Tyto práce mohou být prováděny pouze v případě dodržení stanovených limitních hodnot.

Prováděný geotechnický, geologický dohled a monitoring dále slouží pro kontrolu reakcí horninového masivu na probíhající stavební práce a následného ověřování výpočtových modelů. Na základě těchto výsledků může být upravován rozsah celkového zajištění výrubu v daném úseku stavby společně s délkou záběru.

Vhodnost rozsahu zajištění primárně vystrojeného (zajištěného) výrubu ověřují například konvergenční měření, která sledují tvarové změny. Pro určení chování horninového masivu, a tím ke zpřesnění výpočtového modelu, slouží také extenzometrická a inklinometrická měření.

Ta jsou prováděna ve vertikálních vrtech a sledují poklesy a posuvy v samotném horninovém prostředí. Současně probíhá průběžné sledování výšky hladiny podzemní vody, z hlediska jejího možného ovlivnění.

Měření dynamických účinků trhacích prací.
Měření dynamických účinků trhacích prací. | Zdroj: INSET

Kontinuální geotechnický a geologický monitoring, jako nedílná součást činností prováděných hornickým způsobem, slouží pro sledování vlivu stavebních prací na stávající zástavbu a umožňuje včas reagovat na aktuálně zastižené geologické podmínky a naměřené deformace.

Společnost INSET s.r.o. pro monitoring vyvinula webový portál SAHURE, který je určen pro prezentaci naměřený dat, výsledků pasportizací a stavební dokumentace, který je přístupný účastníkům výstavby.

Zdroj: Bezbariérové cestování v metru. Dopravní podnik hlavního města Prahy [online]. [cit. 2022-08-30]. Dostupné z: https://www.dpp.cz/cestovani/bezbarierove-cestovani/metro

Strojní rozpojování horniny při ražbě chodby bezbariérového zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad
Strojní rozpojování horniny při ražbě chodby bezbariérového zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad | Zdroj: INSET

TEXT: Barbora Pavelková

FOTO: INSET s. r. o.


Ing. Barbora Pavelková působí ve společnosti INSET s. r. o.

ZDROJ: PR článek společnosti INSET s.r.o.  www.inset.com