Základní hráz úložného prostoru, v pozadí elektrárna
Galerie(8)

Geotechnika a životní prostředí

Při ochraně životního prostředí hraje geotechnika nezastupitelnou roli. Odborné geotechnické posouzení je nedílnou součástí projektových prací, a to jak v rámci návrhu těžby, tak i při následném zahlazování důlní činnosti – revitalizaci a sanaci dotčené krajiny.

Ukládání deponátu
Měření inklinometrickou sondou
Bývalý pásový dopravník
Stavební odpad - ukládání na skládku odpadu
Skládka inertních materiálů
Základní hráz úložného prostoru, v pozadí elektrárna
Povrchové odvodnění úložného prostoru

Společnost INSET s.r.o. se dlouhodobě věnuje otázce ochrany životního prostředí v oblasti severočeského hnědouhelného revíru. Zpočátku byla naše činnost soustředěna na zahlazování důlní činnosti pomocí ukládání certifikovaných výrobků – vedlejších energetických produktů (VEP).

Jednalo se zejména o ukládání VEP do bývalých odkališť uhelných elektráren a sousedních výsypkových oblastí, popřípadě do nových úložných prostorů vystavěných na brownfieldech. Podle typu odsíření jednotlivých elektráren byla volena technologie výroby a následného ukládání VEP. VEP byly tvořeny struskou, popílkem, energosádrovcem a záměsovou vodu.

U některých elektráren byly tyto složky míchány do deponátu (elektrárna Počerady), někde do stabilizátu (elektrárna Ledvice) a zejména v minulých dobách se jednalo o ukládání samostatných složek VEP (elektrárna Prunéřov a elektrárna Tušimice). Do zájmových oblastí byly ukládány buď pásovou nebo automobilovou dopravou, v některých případech byly VEP plaveny (elektrárna Ledvice a elektrárna Poříčí).

Ukládání deponátu
Ukládání deponátu | Source: INSET

Ve všech případech, ale byly realizovány úložné prostory, které bylo nutné naprojektovat, vybudovat a také monitorovat. Sledovány byly jak klasické geotechnické parametry (deformace, stabilita, propustnost atd.), tak také parametry související s ochranou životní prostředí. Jednalo se zejména o sledování změny zvodnění v zájmové oblasti (nárůst nebo pokles hladiny podzemní vody).

Zároveň byly monitorovány hydrochemické parametry, které by včas odhalily možné šíření případného znečištění, zejména z bývalých odkališť uhelných elektráren. Samozřejmostí realizovaných geotechnických prací byl také vždy návrh hodnot varovných stavů a on-line sledování zájmových staveb (pomocí systému společnosti INSET s.r.o. – software SAHURE).

Měření inklinometrickou sondou
Měření inklinometrickou sondou | Source: INSET

Výše uvedené dlouhodobé (více než dvacetileté) zkušenosti z geotechniky životního prostředí jsou v dnešní době aplikovány i při těžbě hnědého uhlí v severních Čechách. Naše společnost spolu se společností ČEZ Energetické produkty s.r.o. se z geotechnického hlediska podílí na těžbě pro společnost Severočeské doly a.s. (člen skupiny ČEZ a.s.).

Těžba hnědého uhlí a ukládání výsypkových zemin se provádí v dole Bílina a v dole Nástup Tušimice. Realizujeme zde geotechnické činnosti související s provozem lomu Bílina a lomu Tušimice. Součástí našich prací je také organizace, měření a vyhodnocování geotechnického monitoringu související s provozem lomu Bílina a organizace, řízení a vyhodnocování geotechnických vrtných prací na lomu Bílina.

Autor textu: Ing. Jiří Košťál, Ph.D.
ředitel divize Energetika, INSET s.r.o.

www.inset.com

Zdroj: PR článek společnosti INSET s.r.o.