Průzkum, diagnostika a monitoring pražských tunelových staveb

06 tunelový komplex Blanka před uvedením do provozu
Zdroj: INSET

Společnost INSET s.r.o. se dlouhodobě věnuje činnostem spojeným s přípravou a realizací výstavby, průběžným monitoringem i diagnostikou staveb. Společnost zajišťuje komplexní geologické, geofyzikální a hydrogeologické průzkumy včetně geotechnického vyhodnocení, navrhuje a realizuje geotechnické monitoringy staveb a poskytuje širokou škálu metodik diagnostiky stavebních konstrukcí.

Před samotnou výstavbou tunelových staveb provádí společnost INSET s.r.o. řadu geologických prací v několika etapách. Jako první krok je vypracována studie posouzení uvažovaných staveb z hlediska geologických poměrů zejména na základě archivní rešerše a inženýrskogeologického průzkumu, včetně geofyzikálního měření. Dále se provádí geotechnický a stavební průzkum pro konkrétní navrhovanou stavbu.

Během výstavby pak společnost INSET s.r.o. realizuje odborný geologický a geotechnický dozor. Při geotechnickém monitoringu v průběhu výstavby nového díla se používá řada měřicích prvků, často s automatickým sběrem dat.

Měřicí prvky, jako například náklonoměry, tenzometry, extenzometry, snímače vibrací, snímače dráhy, teploměry, tlakové podušky aj. poskytují data, která jsou průběžně přenášena a vyhodnocována v databázi SAHURE, kterou vlastní a vyvíjí společnost INSET s.r.o. Měřená a následně vyhodnocená data podávají informaci o průběhu deformace jak podzemního díla, tak i jeho nadloží a okolí probíhající stavby.

02 Kabelový tunel Invalidovna I ražba v zahořanských břidlicích
Kabelový tunel Invalidovna I_ ražba v zahořanských břidlicích | Source: INSET

Celá řada činností na tunelových stavbách je zaměřena na diagnostiku stávajících kolektorových staveb, často vybudovaných za doby normalizace, které se dnes mohou nacházet až v havarijním stavu.

Cílem diagnostik je získání primárních dat o technickém stavu konstrukce, jako je její tloušťka, fyzikálně-mechanické vlastnosti použitých materiálů (beton, ocel) a dále pak zjištění celé škály dalších parametrů potřebných pro opravy a sanace těchto konstrukcí. Nasbíraná data jsou dále využita pro výpočty, analýzy a projektovou činnost.

Společnost INSET s.r.o. je dlouhodobým partnerem mnoha investorů, kteří zajišťují jak výstavbu nových, tak spravují stávající podzemní liniové stavby. Mezi správce/investory zejména patří Pražské vodovody a kanalizace, a.s., PREdistribuce a.s, Dopravní podnik hl. města Prahy a řada dalších.

03 Kabelový tunel Karlín J34 J101 navrtání čelby dle vrtného schématu
Kabelový tunel Karlín J34 – J101_navrtání čelby dle vrtného schématu | Source: INSET

Například společnost PREdistribuce a.s. hospodaří se sítí přibližně 26 km kabelových tunelů a štol. Na těchto stavbách realizuje společnost INSET s.r.o. především inženýrskogeologické průzkumy a stavebně technické diagnostiky kabelových tunelů určených k vedení silových kabelů. Zároveň se účastní výstavby nových kabelových tunelů a provádí jejich geotechnický monitoring.

Společnost pražské vodovody a kanalizace a.s. spravuje rozsáhlou vodovodní síť (více než 3 500 km) a kanalizační síť (více než 3 700 km). Společnost INSET s.r.o. zajišťuje převážně průzkumné práce, které pomáhají odhalit rozsah poruch těchto sítí. Následně lze ze získaných informací doporučit vhodnou metodu sanace, případně kompletní rekonstrukci stávající stokové a vodovodní sítě.

Zároveň je společnost INSET s.r.o. dodavatelem i souvisejícího souboru prací geotechnického monitoringu. Dalším příkladem podzemních staveb, na kterých se společnost INSET s.r.o. historicky podílela, byla výstavba tunelového komplexu Blanka v Praze, kde do dnešního dne probíhá dlouhodobý monitoring stability ostění. V současnosti také INSET s.r.o. spolupracuje na geologickém průzkumu nové linky metra D.

05 Kontrola Hradební stoky v pražském Karlíně
Kontrola Hradební stoky v pražském Karlíně | Source: INSET

Autoři textu: Ing. Miroslav Mixa (zástupce vedoucí střediska diagnostiky stavebních konstrukcí), INSET s.r.o., Ing. Jiří Košťál, Ph.D. (ředitel divize Energetika), INSET s.r.o.

ZDROJ: PR článek společnosti INSET s.r.o.