Monitoring stavby desetiletí – výstavba metra D 

Zdroj: INSET

Společnost INSET s.r.o. se zaměřuje zejména na geotechniku, geofyziku, monitoring, diagnostiku a průzkum stavebních konstrukcí.

Mezi hlavní činnosti společnosti INSET s.r.o. patří diagnostika a monitoring stavebních konstrukcí, kde naplno využíváme moderních poznatků a vlastních výzkumných a vývojových metod. V současné době ve společnosti pracují desítky odborníků, kteří jsou zárukou stability a vysoké technické úrovně prací a poskytovaných služeb. Vysoká erudovanost zaměstnanců umožňuje využití nejnovějších poznatků z oboru, vlastní vývoj přístrojů, hardwaru a softwaru. Zabýváme se monitoringem důležitých infrastrukturních a jiných stavebních objektů – od jaderných elektráren, přes železniční a silniční mosty, až po stavbu desetiletí v ČR, výstavbu Metra D. 

Main activities of the INSET s.r.o. company are diagnostics and monitoring of civil engineering constructions, where we fully use modern knowledge and our own scientific and development methods. Dozens of experts are currently employed in our company who are a guarantee of stability and high technical level of the work and services provided. High expertise of our employees allows us to use newest knowledge from the field, development of our own instruments, hardware and software. We monitor some of the most important civil engineering structures in the Czechiafrom nuclear power plants, over railway and highway bridges to the project of this decade in Czechia, construction od Metro D line.

Již přes 20 let vyvíjíme vlastní snímače a monitorovací systémy pro monitoring stavebních konstrukcí, ať se jedná o snímače deformací, náklonů, tlaků či vibrací. INSET je od svého vzniku v roce 1991 až do dnešní doby špičkou v České i Slovenské republice v oboru měření technické seizmicity, dynamických zatěžovacích zkoušek, včetně výroby snímačů a softwaru k těmto měřením používaných.

Monitoring budovy v zasazene oblasti razby metra D
Zdroj: INSET

Od svého založení se společnost profiluje jako spolehlivý a operativní partner investorů projektových organizací a dodavatelů staveb. Díky naší důvěryhodnosti, výzkumu a vývoji, a především díky přesnosti našich měření, jsme dlouhodobými partnery největších stavebních firem v České a Slovenské republice.

Mezi nejvýraznější zakázky, na kterých se společnost INSET momentálně podílí, je monitoring výstavby nového metra D v lokalitě pražského Pankráce.

3 Monitoring budovy v zasazene oblasti razby metra D
 Zdroj: INSET

Ražené tunely na stavbě trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác-Olbrachtova, představují v oblasti přestupní stanice Pankrác velmi náročný stavební projekt.

A to jak z hlediska náročnosti konstrukce samotné (jednolodní ražená stanice Pankrác, dvoukolejné traťové tunely, složité prostorové uspořádání souvisejících objektů – přestupní tunely, tubusy stávající trasy metra C, eskalátorové tunely apod.), tak i s ohledem na velmi složité geologické poměry, a to především v tektonicky porušeném horninovém masivu kosovského souvrství (ordovik) a přechodu do silurských hornin v uzávěru synklinální stavby horninového masivu skalního podloží.

Kancelář geotechnického monitoringu plánuje, provádí a vyhodnocuje obsáhlý soubor měření především za účelem zajištění bezpečnosti realizovaných objektů, povrchové a podpovrchové zástavby.

Zdroj: INSET

V rámci monitoringu celé stavby je zajištován, mimo jiné, také kompletní automatický monitorovací systém deformací a náklonů na objektech v blízkosti vlastní výstavby.
K tomuto účelu jsou využity snímače vlastní výroby, konkrétní bezdrátové IOT snímače náklonu, IOT deformometry a extenzometry.

Hlavními přednostmi celé rodiny výše zmíněných snímačů jsou časová i teplotní stálost, extrémní přesnost, opakovatelnost a dlouholetá výdrž – bez nutnosti jakéhokoli napájení či výměny baterií. V rámci snahy o minimalizaci ekologických dopadů a s cílem rozvoje regionu je veškerá výroba, i její subdodávky, tvořena na území České a Slovenské republiky.

Zdroj: INSET

Celý systém měření je z důvodu zajištění integrity a validity dat koncipován jako uzavřený – veškerá infrastruktura nutná k akvizici zasílaných dat ze snímačů je plně spravována pouze společností INSET. V případech, kdy není možné využít přímé spojení se servery pomocí kabelu či bezdrátové komunikace s přímou viditelností, jsou využity přenosy z agregační infrastruktury na servery přes standardní LTE/4G komunikaci, veškerá komunikace je samozřejmě plně šifrována.

Zdroj: INSET

Veškerá instrumentace je voděodolná a UV stabilní. V některých rizikových místech například s možností zatopení je možné využití plně vodotěsné varianty.

Jsme velice rádi, že naši partneři, zákazníci i dodavatelé vnímají naši odbornost a zkušenosti, díky čemuž se potenciál možné spolupráce stále rozšiřuje a prohlubuje.  Je nám velkou ctí podílet se na budování infrastruktury, která s nadsázkou ovlivňuje miliony občanů. Věříme, že společně směřujeme ke zdárnému a včasnému dokončení této mimořádné stavby.

Mezi hlavní činnosti společnosti INSET s.r.o. patří diagnostika a monitoring stavebních konstrukcí, kde naplno využíváme moderních poznatků a vlastních výzkumných  
a vývojových metod. V současné době ve společnosti pracují desítky odborníků, kteří jsou zárukou stability a vysoké technické úrovně prací a poskytovaných služeb. Vysoká erudovanost zaměstnanců umožňuje využití nejnovějších poznatků z oboru, vlastní vývoj přístrojů, hardwaru a softwaru.  

Zabýváme se monitoringem důležitých infrastrukturních a jiných stavebních objektů – od jaderných elektráren, přes železniční a silniční mosty, až po stavbu desetiletí v ČR, výstavbu Metra D. 

 

Main activities of the INSET s.r.o. company are diagnostics and monitoring of civil engineering constructions, where we fully use modern knowledge and our own scientific and development methods. Dozens of experts are currently employed in our company who are a guarantee of stability and high technical level of the work and services provided. High expertise of our employees allows us to use newest knowledge from the field, development of our own instruments, hardware and software. 

We monitor some of the most important civil engineering structures in the Czechiafrom nuclear power plants, over railway and highway bridges to the project of this decade in Czechia, construction od Metro D line.

Zdroj: PR článek společnosti INSET s.r.o.

Autoři: Anderle Vojtěch, Pecková Petra, Rýdl Václav

Foto archiv INSET s.r.o.