Centrální automatizovaný sběr dat v rámci monitoringu dolu Bílina

Zdroj: INSET

Naše společnost projektuje a provádí krátkodobý i dlouhodobý geotechnický monitoring. V případě dlouhodobého monitoringu s nutností agregace dat a jejich souběžného automatizovaného zpracování z různých snímačů, je nutné zvolit robustní systém se správným poměrem autonomních a centralizovaných vlastností.

Minulost a budoucnost dolu

Na místě nejhlubšího povrchového hnědouhelného dolu České republiky – dolu Bílina (původně Velkodůl Maxim Gorkij)vznikne, v nejbližší době v rámci plánované hydrologické rekultivace zbytkové jámy po  těžbě uhlí, jezero.

Doplňkové měření vibrací a výchylek v ose měření pomocí radarové interferometrie
Doplňkové měření vibrací a výchylek v ose měření pomocí radarové interferometrie | Zdroj: INSET

Společnost INSET s.r.o. na dané lokalitě zajišťuje již dlouhou dobu geotechnický monitoring a související práce. Monitorování a sběr dat v terénu je proces velice náročný nejen fyzicky, ale i především časově, kdy je nutné využít co největší přesnosti a automatizace měření.

Za tímto účelem byla vytvořena rozlehlá, energeticky autonomní síť dataloggerů s centrálním lokálním datovým agregátorem, tzv. měřicí stanicí.

Měřící stanice
Měřící stanice | Zdroj: INSET

Měřicí stanice

V rámci úzké spolupráce technických a geotechnických divizí společnosti INSET s.r.o. vznikl projekt automatizovaného měření a systému sběru dat, sloužící pro geotechnický monitoring dané lokality, který na plochu nezabere více než 1m2.

Jedná se o systém energeticky soběstačný, s minimální nezbytnou údržbou. Měřicí stanici bylo třeba instalovat na nejvyšším možném bodě s dostatečným signálem a  ideálním výhledem na celý povrchový lom Bílina. Pro napájení byla zvolena kombinace solární a větrné energie.

Instalace
Instalace | Zdroj: INSET

Pro výstavbu těchto napájecích bezemisních zdrojů (solárních a větrných) jsme zvolili ověřené dodavatele z lodních autonomních systémů, díky kterým máme možnost vzdálené správy a úprav charakteristik energetického managementu, nepřetržitý monitoring stavu celého systému a  automatických varování, které nastanou při poklesu energie pod předem definovanou hranici.

Umístění v nejvyšším bodě lomu
Umístění v nejvyšším bodě lomu | Zdroj: INSET

Dataloggery zpracovávají data z měření pórových tlaků, hladiny podzemních vod a inklinometrů ve  vrtech, stabilitu svahů atd.

Sběr dat probíhá komunikací dataloggerů s centrální stanicí. Jednotlivé dataloggery jsou na sobě naprosto nezávislé a jejich spotřeba je minimální. Předpokládaná životnost baterií je až 10 let.

Aby byla zajištěna integrita dat, jsou při každém odesílání uložena také na lokální paměť. Pokud není  potvrzeno jejich doručení do centrální stanice, jsou s patřičnou časovou značkou odeslána znovu.

Veškerá datová komunikace je zabezpečena a probíhá zašifrovaně prostřednictvím VPN.

Napájení pomocí solární a větrné energie
Napájení pomocí solární a větrné energie |

Závěr

Díky třicetiletým zkušenostem z pole geotechniky, geologie a geofyziky a díky spolupráci s předními světovými dodavateli měřicích a diagnostických systémů, je společnost INSET schopna zajistit monitoring celého spektra fyzikálních a z nich přepočtených geotechnických a geofyzikálních veličin, jejich automatizované zpracování, vyhodnocení a vyhlášení případných varovných stavů.

TEXT: Pavel Mazanec, Ing. Václav Rýdl

FOTO: INSET s. r. o.

——————————-

ZDROJ: PR článek společnosti INSET s. r. o.