Městské relaxační centrum

Městské relaxační centrum

Nová budova Relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou je nejen funkční a reprezentativní, ale i architektonicky vynalézavá realizace. Její kouzlo spočívá také v použitých materiálech a prostorových řešeních. Navíc město při výstavbě navázalo na původní bazén a vsadilo na místní stavební firmu. Tím snadněji dosáhlo zamýšleného řešení i značných úspor.

Žďár nad Sázavou má bohatou historii, kulturní život i architektonické památky. Moderní doba ale klade důraz také na odpovídající sportovní a rekreační vyžití jeho obyvatel, škol a turistů. Sedm let se zastupitelé města snažili prosadit vybudování relaxačního komplexu s bazény, wellness a tobogánem. Na základě návrhu zlínského Arch Z studia, stavebního projektu královéhradeckého ATELIERU 11 a interiérového řešení architekta Jaroslava Ševčíka z Arch Z Studia, byla stavba Relaxačního centra zahájena v únoru 2011 a slavnostně otevřena 1. 12. 2012. Generálnímu dodavateli, stavební firmě PKS stavby se navíc podařilo zkrátit původní termín dokončení stavby (30. dubna 2013) i zdárně řešit předem nepředvídané skutečnosti. O stavebním projektu a průběhu stavby Relaxačního centra jsme si povídali s vedoucím atelieru Tomášem Mrázkem.

Z čeho vycházela architektonická ­koncepce stavby?
Původní školní bazén ve Žďáru byl již ve špatném stavu. Studie ukázaly, že celkové náklady pro vybudování zvažovaného nového bazénu či areálu na zelené louce jsou pro město neúnosné. Roku 2009 byly proto zahájeny projekční práce na revitalizaci a rozšíření tohoto bazénu, který stavebně navazuje na školní tělocvičnu. Náš ateliér vytvořil stavební projekt na základě návrhu architekta Ševčíka. Šlo o rekonstrukci vnitřních prostor plaveckého bazénu včetně nového wellness, dále přístavbu vstupní haly, dětského, zábavního a cvičného bazénu včetně tobogánu a stavbu venkovního dětského bazénu. Prostory školy a tělocvičen zůstaly nezměněny, upraven byl hlavní vstup do objektu ze severu i vstupy pro zásobování.
Přístavba vnitřního dětského bazénu a vstupní haly vychází a doplňuje stávající hmotové řešení základní školy a bazénu. Architektonicky výrazným prvkem Relaxačního centra je nesporně přístavba bazénové haly pro zábavní a cvičný bazén ve tvaru kvádru se skeletovou konstrukcí. Dominantami jsou jejich celoprosklená fasáda se zvýrazňujícími sloupy a venkovní tobogán. Výhledově se vedle opalovací louky vystaví i kiosek a dětské hřiště.

Museli jste v průběhu výstavby Relaxačního centra řešit nějaké neočekávané skutečnosti?
Hned na začátku rekonstrukce původního bazénu čekalo na stavební firmu nemilé překvapení. Při odkrytí jeho skeletové konstrukce a vyzdívaného obvodového pláště se ukázalo, že nosné konstrukce betonů stěn, sloupů a stropů jsou v některých místech ve velmi špatném stavu. Původní stavba byla provedena v dobách socialismu v tzv. akci Z, čemuž odpovídaly použité materiály i jejich stavební řešení. Betonové podlahy v suterénu měly někde např. tloušťku jen 5 cm bez izolací. Každá část tak byla posouzena samostatně a následně byla provedena oprava. Sice se počítalo s tím, že z původního plaveckého bazénu zůstanou pouze nosné konstrukce včetně bazénové vany pětidráhového 25metrového bazénu, nicméně se nevědělo, že stavebníci budou muset provést kompletní sanaci a v určitých místech kvůli nebezpečí zřícení vybourat i stropy.

Nově se dělala i kompletní izolace suterénu proti vodě a zemní vlhkosti. Navíc došlo ke komplikaci při založení stavby, neboť objekt se nachází v prostoru bývalého rybníka. Společně s investorem bylo rozhodnuto odvést spodní vodu samostatným vybudováním dešťové kanalizace až do nejbližší vodoteče.

Plánovali jste projekt jako energeticky úsporný?
Stavba a její technologické vybavení jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie a tepla na provoz objektu. Stavební konstrukce jsou maximálně zatepleny a na zasklení hal se použila izolační trojskla se sníženým prostupem tepla a slunečního záření. Bazén je zásobován vlastní studnou, což je další úspora provozních nákladů.

Jaké konstrukčně technické řešení bylo navrženo a jak bylo nakonec realizováno?
Základy nové haly tvoří železobetonové armované patky, suterénní stěny jsou monolitické izolované, monolitické stropy a bazénové vany vzájemně oddilatované, nosnou konstrukci haly nesou kruhové železobetonové sloupy a betonové stěny zateplené minerální vatou, jednoplášťová střecha je nevětraná s tepelnou izolací PIR a fóliovou krytinou. Izolace jsou tepelné i zvukové a protiradonovou funkci plní izolace proti vodě a zemní vlhkosti. Vnitřní příčky jsou vyzdívané z keramických cihel, podhledy převážně sádrokartonové a akustické. Podlahy bazénových hal tvoří velkoformátové keramické dlaždice, ochozy jsou vyspádovány do samostatných nerezových žlábků. Vnitřní bazénové vany jsou obloženy keramickými obklady a přelivové žlábky byly provedeny jako monolitické betonované na místě. Tvarované bazény zdobí keramická mozaika. Venkovní dětský bazén se dvěma brodítky je z nerezové oceli. Konstrukce zábavního a cvičného bazénu je podporována železobetonovými stěnami, dětský bazén je vybetonován na základové desce. Dominantní zasklená fasáda je hliníková s viditelným členěním, jež tvoří svislé sloupky, kotvené do ocelové konstrukce a paždíky.

Došlo k nějakým změnám oproti Vámi navrhovanému projektu?
Výhodou bylo, že nám dotace nesvazovaly ruce, a tak mohly probíhat potřebné změny, které investor požadoval nebo na kterých se zúčastnění shodli na stavbě. Koncepce zadání investora byla dodržena, nicméně z důvodů nově objevených skutečností jsme museli dle reálného stavu v průběhu stavby upravovat materiály a provedení jednotlivých věcí.

Například hala č. 2 je podsklepený objekt, který půdorysně i výškově přesahuje původní halu. Skeletovou konstrukci haly měly tvořit ocelové kruhové sloupy v kombinaci s monolitickými stěnami a ocelovými střešními vazníky, nicméně oproti PD došlo při realizaci k nahrazení ocelových sloupů ­železobetonovými a ocelových vazníků ­dřevěnými lepenými. Tomu odpovídá i skladba střešní konstrukce, kde jsou na lepené vazníky osazeny lepené vaznice, záklop je vytvořen vodovzdornými překližkami, parotěsnou zábranou, zateplení izolací PIR a lepenou fólií. Těmito úpravami vyhověla stavební firma představám a přáním architekta Ševčíka při dodržení stanoveného rozpočtu a zvýšení estetického dojmu a trvanlivosti konstrukce.

Od partnerů ASB

A na původní hale?
Tam musely být odstraněny střešní panely. Po rozkrytí původních vrstev střešního pláště se ukázalo, že jejich oprava by byla finančně náročnější než provedení nové střechy z lakovaných VSŽ plechů. Stávající nosnou konstrukci z ocelových příhradových ­vazníků stavební firma nově otryskala a natřela. Schodiště na tobogán bylo navrženo ocelové s nalepením dlažby na stupně, ale nakonec kvůli zvýšení životnosti a menším nárokům na údržbu v bazénovém prostředí bylo provedeno jako železobetonové se střední vřetenovou zdí a se zajištěním odvodu vody na jednotlivých podestách či mezipodestách. Pro dodatečné rozšíření opalovací plochy (i o část „pozemků“ ZŠ) bylo nutno přemístit komunikaci a vybudovat nový chodník s cyklostezkou. Pro pozemky školy se našly nové prostory, kam byla školní zahrada přemístěna.


Tomáš Mrázek

RELAXAČNÍ CENTRUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Místo: Žďár nad Sázavou
Náklady: 141, 6 mil. Kč
Realizace: 2/2011–11/2012
Autor: Jaroslav Ševčík, Arch Z studio
Projektant: ATELIER 11
Interiéry: Jaroslav Ševčík, Arch Z studio
Cena projektu: 3,6 mil. Kč
Generální dodavatel: PKS stavby a. s.

TEXT: JANA STŘEDULOVÁ
FOTO: TOMÁŠ MALÝ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.