Sucho shutterstock 1520577716 web

Zadržíme vodu u nás? Odborníci doporučují definovat principy „inteligentní krajiny“

Podle odborníků není nadále únosné, aby voda z našeho území odtékala stále rychlejším tempem.

Česká komora stavebních inženýrů a techniků upozorňuje, že opatření jako jsou revitalizace koryt potoků a řek, přírodě blízká protipovodňová opatření, obnova a výstavba vodních nádrží nebo velmi účinná podpora samovolné renaturace koryt, jsou bezesporu potřebná. Stejně tak je nutné důsledné dodržování předpisů pro vsakování dešťových vod v rámci běžné nové výstavby. Jen to však nestačí.

„Inteligentní krajina“

Široká odborná i laická veřejnost se dnes zajímá o fungování „inteligentních budov“ a měst, jsou známy principy jejich navrhování, výstavby a provozování. Objevují se přitom i nové trendy, mezi které patří také ozelenění stávajících betonových a asfaltových ploch nebo zelené střechy.

Podle Ing. Adama Vokurky, Ph.D., prezidenta Českého svazu stavebních inženýrů se bezpochyby jedná o velmi důležitý segment tvořící základy udržitelného rozvoje naší společnosti.

„Města však nefungují osamoceně bez interakce se svým okolím, je proto nutné definovat principy i pro „inteligentní krajinu“, která bude umět efektivně reagovat na aktuální klimatické situace spojené se změnou distribuce srážek na našem území,“ upozorňuje Ing. Vokurka.

Přijímání koncepčních rozhodnutí

Prioritou do budoucna zůstává co největší zachycení srážek na našem území a jejich účelné využití. Cílem všech zaváděných opatření v krajině je optimalizace hydrologického režimu krajiny a půd.

Ta je třeba spojit s fungující správou vodních toků, přijímáním koncepčních rozhodnutí a jejich rychlým a cíleným zaváděním, dále pak s včasnou projektovou přípravou významných vodohospodářských staveb a jejím nepřerušovaným projednáním v rámci stavebního řízení.

Existuje řada možností, jak zabrzdit nepříznivé trendy spojené se suchem. Nevýhodou je, že vedle možnosti rychlého zavádění některých opatření, jako je zasakování nebo využívání dešťových vod na příslušném pozemku, vyžadují řešení v oblasti „inteligentní krajiny“ mnohem více času. Do problému je zapotřebí zapojit zejména odborníky.

Konference Voda 2020

Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s ČKAIT pořádá ve dnech 19. a 20. října 2020 v Praze k této problematice konferenci Voda 2020 s podtitulem Stavba a voda.

Hlavními tématy budou Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou, Hospodaření s vodou v sídlech, Urbanismus, architektura a voda, Městské inženýrství, pozemní stavitelství a voda, Vliv vody a vlhkosti na stavby, Geotechnika a zakládání staveb.

Text: Red, ČKAIT
Foto:  Shutterstock