Pražské stavební předpisy teď lépe definují, kde se dá stavět

Rada hlavního města schválila na novelu Pražských stavebních předpisů, která zmírňuje riziko odlišného výkladu zastavitelnosti území.

Pražské stavební předpisy (PSP), které stanovují požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby, prochází technickou novelou.

Rada hlavního města na konci loňského roku uložila vypracovat návrh na technickou novelu PSP s cílem upravit ustanovení „Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti“ tak, aby byla vyloučena možnost odlišného výkladu. Na ní se přišlo při projednávání Metropolitního plánu v létě 2018.

Vymezení pojmů

„V Pražských stavebních předpisech upřesňujeme pojmy jako zastavěnost, zastavitelnost a nezastavěnost ve vztahu k pojmosloví ve stavebním zákoně. Díky tomu se teď vyhneme různým interpretacím a odstraníme tím skuliny, které by někdo mohl použít při plánované výstavbě,“ komentuje novelu Petr Hlaváček, první náměstek primátora.

Pražské stavební předpisy: Výšková regulace |

Novela tedy upravuje detailní popis pojmů a nedovoluje tak různé výklady, jelikož nová textace je jednoznačná. Novelizované PSP také budou moci v budoucnu společně s Metropolitním plánem korigovat nešťastné vymezení zastavěného v území.

„Kdybyste se v tuto chvíli podívali například na Divokou Šárku z pohledu stavebního zákona, uvidíte, že se jedná o zastavěné území neboli intravilán. Právě technická novela PSP ruku v ruce s budoucím Metropolitním plánem tento nesoulad mezi právním a skutečným stavem umí odstranit. Dalo by se říci, že Divokou Šárku „navracíme zpět“ krajině,“ popisuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR).

Využití území a pravidla pro výstavbu v Praze

Pražské stavební předpisy jsou provádějící předpisy ke stavebnímu zákonu vydávané ve formě nařízení a stanovující pro hlavní město Prahu obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. Samotný návrh PSP zpracoval IPR. Návrh PSP schválila Rada hlavního města Prahy v červenci 2014 s účinností od 1. října 2014.

PSP se věnují dnešním problémům města spojeným zejména s rozpadem městské struktury. Rozpracovávají a doplňují zejména opomíjené urbanistické vztahy. PSP také zavádí regulativy, které určují prostorové limity staveb ve vztahu k charakteru okolní zástavby, optimalizují například pravidla pro odstupy staveb od hranice pozemku, zavádí výškové limity a vrací se k instrumentům plánování města – uliční a stavební čáře. Předpis přináší jasná pravidla pro vymezování veřejných prostranství. Podrobně se věnuje například uličním stromořadím i regulaci reklamy.

TEXT: RED, IPR PRAHA
FOTO: SHUTTERSTOCK A IPR PRAHA