Vítězný projekt obnovy krušnohorské vesnice

Ocenění Urban Design Award uděleno. Studenti řešili obnovu vesnice i metropole

Na Fakultě architektury ČVUT se uskutečnilo vyhlášení 26. ročníku mezinárodní studentské soutěže Urban Design Award. Za vítězným projektem obnovy krušnohorské vesnice stojí studenti Kateřina Tomsová a Vojtěch Palm. Porotci ocenili jejich vnímavý přístup k plánování rozvoje venkova.

Vítězný návrh se zabývá revitalizací obce Český Jiřetín v Krušných horách, studenti magisterského programu jej vypracovali v ateliéru Efler – Studio vernakulární architektury na Ústavu památkové péče FA ČVUT. Druhou cenou byl oceněn tým studentů z Fakulty architektury BME za projekt rehabilitace problematické části centra Budapešti. Třetí cenu získal návrh rozvoje území v blízkosti Dunaje, který pracuje s odkazem průmyslového dědictví.

Všechny oceněné projekty jsou mozaikou inspirativních přístupů k rozvoji sídel. Ukazují, jak se vypořádat s přetíženými centry a jak využít transformačního potenciálu oblastí podél řek. Vítězný návrh je pak příkladem citlivého přístupu k rozvoji venkova, na který je dlouhá léta vyvíjen obrovský tlak.

„Autoři nenavrhují jen nové stavby pro bydlení, ale zároveň kladou důraz na rozvoj vybavenosti, včetně pracovních příležitostí, a neopomínají ani na ekologické otázky rozvoje krajiny, soudobého zemědělství a nakládání s vodou. To vše s respektem k původnímu duchu místa,“ shoduje se porota na přínosech vítězného projektu.

Skoro 60 návrhů ze zemí Visegrádu

Porota sestavená z odborníků ze všech zúčastněných zemí a pedagogů vybraných univerzit hodnotila ve dvou kolech celkem 59 přihlášených návrhů, do druhého kola jich pak postoupilo 18. Předseda poroty Ders Csaba z Polské asociace urbanistů upozornil na významný přínos soutěže a studentských projektů obecně. „Přesto, že se může zdát, že jde o rozmanitá zadání, všechny přihlášené projekty se věnují reálným problémům současných měst. I proto nám mohou připadat vybrané projekty tak povědomé a aktuální.“

Soutěž Urban Design Award vyhlašuje každoročně Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze s hlavním partnerem Asociací pro urbanismus a územní plánování České republiky. Soutěž je otevřena všem posluchačům denního studia spolupořádajících vysokých škol ze zemí visegrádské čtyřky. Partnery soutěže jsou národní spolky urbanistů.

1. CENA
Autorská zpráva
Návrh se zabývá revitalizací obce Český Jiřetín v Krušných horách, a to jak z hlediska urbanistického, tak krajinářského. Celá koncepce návrhu respektuje zachování historických hodnot a navazuje na ně. Jedná se zejména o obnovu liniového uspořádání obce s parcelami podél cest, propojení s okolní krajinou, volbu použitých materiálů a dřevin a vytvoření nových pracovních míst, opět inspirovaných dřívějším způsobem využití prostředí.

Hodnocení poroty
Porota ocenila vnímavý, kontextuální a holistický přístup k plánování místního rozvoje. Autoři nenavrhli pouze novou obytnou zástavbu, ale věnovali pozornost i růstu místních veřejných služeb a pracovních příležitostí, rozvoji systému veřejných prostranství, stavebním formám a materiálovému řešení.

2. CENA
Autorská zpráva
V průběhu celého semestru jsme byli vybízeni k tomu, abychom si prostřednictvím příběhů a scénářů představili budoucnost Budapešti v roce 2050. Mohu podotknout, že jsme k tématu přistupovali poněkud neortodoxně. Na rozdíl od obvyklých zvyklostí neměl náš tým v úmyslu předpovídat vysoce pozitivní budoucnost plnou prosperity, aby se jí mohl věnovat, ale spíše se snažil vykreslit pesimističtější a dystopičtější obraz ve snaze analyzovat, čeho by se město mělo zdržet.

Hodnocení poroty
Cílem studentů byla obnova veřejných prostranství čtvrti se složitým sociálním zázemím. Chtěli vytvořit prostorovou strukturu, která poskytne příležitost k setkávání a sociální interakci. Neuvažovali v rigidních architektonických formách, ale spíše v otevřené architektuře, která v sobě nese potenciál volného tvarování a flexibility.

3. CENA
Autorská zpráva
Naše návrhová oblast má průmyslové dědictví, které nás velmi zaujalo, a proto jsme chtěly začlenit některé jeho prvky a spojit je s udržitelným a ekologickým konceptem. Navrhly jsme budovy, které se dají snadno začlenit do průmyslového prostředí a zároveň dokáží vytvořit řád v této jinak nesystematické oblasti.

Hodnocení poroty
Projekt je velmi silný v první a podle mého názoru opravdu důležité fázi, analýze. Analýza je jasná, opravdu srozumitelná a popisuje situaci, problémy, pozitiva a potenciály území. Navržený zásah do území je dobře řemeslně odvedená práce tohoto typu projektu.

red