Redakce radí: kam v červnu za vzděláním a vědomostmi?

Konference
Zdroj: Shutterstock

Čeká nás poslední měsíc před začátkem letních prázdnin – a s tím spojeným časem dovolených. Přestože je venku nyní povětšinou krásné počasí, rozhodně to neznamená, že by byl konec vzdělávacím akcím! Stejně jako se stále ještě učí žáci, probíhají i semináře, konference, přednášky a další akce pro stavebníky.

Co se tedy ještě můžeme přiučit nebo jaké téma si poslechnout, než nastane letní útlum?

 

Energetická krize – úsporné systémy vytápění a větrání v průmyslu
Pořadatel: STP
Kdy: 6. 6.
Hlavní témata semináře: energetická náročnost větrání a vytápění průmyslových objektů, platné hygienické předpisy, možná technická řešení, praktické zkušenosti z provozu. Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti problematiky větrání průmyslových objektů.

 

Udržitelná řešení pro fasády
Pořadatel: Saint-gobaint
Kdy: 6. 6.
Snižování emisí oxidu uhličitého je v posledních letech velkým tématem a také častým předmětem různých regulací. Ačkoliv se však pozornost soustředí zejména na automobilový průmysl, který představuje necelých 16 % produkce uhlíkových emisí, za více než třetinou celkového množství CO2 unikajícího do ovzduší stojí výstavba a provoz budov. Pětinu z toho mají na svědomí fasády budov.

 

Základní výpočty v dopravě vody
Pořadatel: VUT
Kdy: 9. 6.
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady – vše na téma základní výpočty v dopravě vody – základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí; potřeba vody; pracovní bod čerpadla; akumulační objem vodojemu; dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, posouzení).

 

STAVBYVEDOUCÍ – odborné vedení a realizace stavby
Pořadatel: ČSA
Kdy: 9. 6.
Seminář je zaměřen na řešení vzájemných vazeb stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při práci na staveništi (KOO BOZP) v plnění jejich úkolů při realizaci stavby. Charakterizuje postavení účastníků, jejich odpovědnosti i pravomoci, uvádí konkrétní požadavky právních předpisů se zdůrazněním i těch možných situací, kde právním předpisem není jednoznačně stanovená cesta k jejich řešení. Jsou analyzovány cesty k požadované úrovni spolupráce těchto partnerů. Seminář je doplněn poznatky a zkušenostmi lektora, získanými při auditorské a inspekční praxi.

 

Snižování hluku ve vzduchotechnice
Pořadatel: STP
Kdy: 13. 6.
Seminář je určen pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech a dalším. Seminář volně navazuje na předcházející kurzy – Základy snižování hluku a Snižování hluku a vibrací konané v roce 2022. Absolvování předcházejících kurzů není podmínkou pro účast na tomto semináři.

 

Analýza rizik veřejných vodovodů
Pořadatel: VUT
Kdy: 15. 6.
Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je určen začínajícím uživatelům, kteří se chtějí zaškolit pro používání softwaru. V rámci kurzu bude prezentován celý postup od založení nového projektu až po definici nápravných opatření a export finální zprávy do PDF. 

Od partnerů ASB

 

44. ročník konference Nekonvenční zdroje elektrické energie 2023
Pořadatel: Fakulta elektrotechniky a komunikačních techznologií VUT v Brně
Kdy: 19. 6.
Konference NZEE je zaměřena nejen na nejrozšířenější obnovitelné zdroje (fotovoltaika, větrná a vodní energie), ale i na další méně rozšířené typy obnovitelných zdrojů např. geotermální energie, energii biomasy apod. Aby mohla být energie produkovaná z obnovitelných zdrojů efektivně využita, je ve většině případů nutné tuto energii ve vhodné formě uskladnit. Z toho důvodu se podstatná část konference věnuje problematice uchovávání energie. S optimálním využitím obnovitelných zdrojů a úložišť elektrické energie úzce souvisí problematika ostrovních systémů a elektromobility, stejně jako druhotné využití a recyklace zařízení i materiálů.

 

Vodovodní přípojky
Pořadatel: VUT
Kdy: 22. 6.
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípojce.

Zdroj: Vytvořeno z podkladů jednotlivých akcí a jejich pořadatelů