Konference

Redakce radí: kam v říjnu za vzděláním a vědomostmi?

Září odstartovalo nabitým programem, který nabízel některé dny i několik různých vzdělávacích akcí. Protože se však září blíží ke konci, je čas se podívat kupředu – na druhý měsíc nového školního roku a na kurzy, přednášky a konference, které jsou již hlášeny a plánovány. Doufejme, že letos vše proběhne bez potíží, testů, roušek, zdravotních rizik… nu zkrátka podle plánu. Na co se tedy těšit v říjnu?

Prefabrikované vodohospodářské stavby a jejich technologické vystrojení

Pořadatel: BETONBAU, s.r.o., Praha
Kdy: 4. 10. 9:00
Použití prefabrikovaného stavebnicového systému z vodostavebního betonu C35/40 ve vodním hospodářství. Praktické příklady využití tohoto vodotěsného systému z výstavby vodojemů, vodoměrných šachet, čistíren odpadních vod do velikosti 2000 EO, retenčních nádrží dešťových vod, armaturních šachet a provozních objektů VH infrastruktury (provozní domky, rozvodny nn, trafostanice). Výhody bezesparých litých konstrukcí oproti standardním monolitickým konstrukcím. Omezující podmínky pro jejich využití při návrhu a realizaci ve vodním hospodářství. Návrh a realizace strojně technologického zařízení vodohospodářských staveb, zejména vodojemů a úpraven vody.

 

Obecný úvod do BIM

Pořadatel: ČSA, Praha
Kdy: 4. 10. 9:30
Kurz představuje vstupní bránu pro veškeré další kurzy. Je základní mapou a rozdělovníkem do jednotlivých vydaných podpůrných metodik a výchozím kurzem pro další specificky zaměřené kurzy. Účastníci se díky třem tematickým celkům cíleným na pracovníky veřejné správy dozví základní informace a principy metody BIM, naučí se pojmenovat jednotlivé složky metody BIM a související procesy tak, aby byli schopni správně používat odpovídající terminologii a zasadit svoji činnost do kontextu metody BIM. Součástí kurzu je také jednoduchý popis způsobu, jakým mohou BIM ve své práci využívat veřejní zadavatelé.

 

Základní kurz pro manažery BIM

Pořadatel: ČSA, Praha
Kdy: 5.-6. 10. 9:30
Během tohoto úvodního kurzu si stávající i budoucí manažeři BIM osvojí principy metody BIM, naučí se a pochopí základní terminologii. Lektoři vysvětlí účastníkům, jak se zorientovat ve vydaných metodikách či podpůrných dokumentech a přiblíží jim jejich obsah i jejich praktické použití. V průběhu kurzu lektoři projdou s účastníky podrobně, krok po kroku, celý proces zavádění metody BIM do organizace a vysvětlí možné postupy při implementaci, jako je například sestavení kvalitního týmu. Účastníci si také prakticky ověří nabyté znalosti na konkrétním příkladu své organizace a díky individuálnímu přístupu si ve spolupráci s lektory vytvoří vlastní konkrétní základ plánu zavádění BIM do své organizace, který budou moci již dále využívat při své práci.

 

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Pořadatel: Topinfo s.r.o.. Praha
Kdy: 10.-12. 10. + 17.-18. 10. (5 denní akce)
V každém běhu je vždy první část s nezbytnou základní orientací v problematice a druhá část, která se přizpůsobuje dle aktuální situace a reakcí účastníků posledního běhu. Jako příklad lze uvést celodenní přednášku právníka, která byla velmi zajímavá v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Nicméně jak pominula první vlna obav z nové právní úpravy, stávají se potřebnější jiná témata. V každém kurzu jsou proto zařazeny nějaké nové přednášky. Tyto přednášky mohou za výrazně sníženou cenu absolvovat absolventi předchozích školení. Na kurzu přednáší výhradně odborníci z praxe. V předchozích kurzech účastníci velmi kvitovali, že přednášející v oboru pracují a jejich aktuální zkušenosti jsou součástí přednášek. Zároveň tak mohou účastníkům erudovaně poradit v diskusi. Přednášená témata jsou v souladu s platnou českou legislativou i evropským standardem EN 15221 „Facility management“.

 

VTZ 2022

Pořadatel: Medim, spol. s r.o., Kutná hora
Kdy: 11.-12. 10.
Změna legislativy pro vyhrazená technická zařízení v roce 2022 – akce obsahuje informace o Zákonu č. 250/2022 Sb., Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních, Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních, Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních, Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ad.

 

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Pořadatel: Česká betonářská společnost ČSSI, Praha
Kdy: 11. 10. 8:00
Kapitola 18 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, vydaná v roce 2016 Ministerstvem dopravy ČR je již 6 let používána v  praxi při zadávání, realizaci a kontrole staveb pozemních komunikací. Česká betonářská společnost ČSSI se po dohodě o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na další tvorbě či revizi předpisů MD ČR rozhodla uspořádat odborný seminář na téma zkušenosti z praxe a další vývoj TKP 18 BETONOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY. Seminář je určen zejména projektantům, stavebním firmám, výrobcům betonových dílců, dále pracovníkům správy a údržby betonových konstrukcí na pozemních komunikacích, pracovníkům organizací provádějící technický dozor staveb a všem ostatním pracovníkům z oboru betonového stavitelství.

 

Chillventa 2022

Pořadatel: NürnbergMesse GmbH, Norimberk – Německo
Kdy: 11.-13. 10.
Chillventa představuje nesrovnatelný přehled chladící, klimatizační, ventilační a tepelné techniky. Jeho jasné zaměření a specializace, produkty zaměřené na budoucnost v kombinaci s prvotřídními odbornými znalostmi dělají veletrh jedinečným v mezinárodním srovnání – a tedy i akci, kterou musíte navštívit. Hlavními tématy Chillventy 2022 jsou udržitelnost, celková energetická účinnost chladicích systémů, cirkulární ekonomika, kvalita vnitřního vzduchu, nepřímé chlazení, IT bezpečnost ad.

 

Pokročilé postupy u tepelných čerpadel: detailní principy v teorii a praxi

Pořadatel: Woltair s.r.o., Praha
Kdy: 13. 10. 9:00
Kurz je určen pro topenáře, chlaďaře, instalační firmy a montéry tepelných čerpadel, kteří se chtějí posouvat ve svém oboru dále, rádi by pronikli hlouběji do principů fungování čerpadel a naučili se další pokročilé postupy pro jejich správnou montáž. Cílem školení je seznámení s instalačními postupy, principy fungování a praktická prohlídka různých typů čerpadel v showroomu Woltair.

 

Navrhování a montáže fotovoltaických elektráren pro rodinné domy

Pořadatel: Woltair s.r.o., Praha
Kdy: 18. 10. 9:00
Kurz je určen pro montéry fotovoltaických elektráren a je zaměřen na teorii. Cílem školení je seznámení se základy fotovoltaických elektráren jejich navrhováním, zapojováním a konfigurováním zařízení pro rodinné domy.

 

Nová legislativa Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení

Pořadatel: Cech topenářů a instalatérů ČR, Praha
Kdy:  17. 10.
Seminář se bude zabývat novou legislativou, zákonem č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a  NV č. 191/2022 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Dále pak i nová legislativa k tlakovým zařízením- NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených tlakových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

 

XIII. Sympozium Green Way 2022

Pořadatel: STP, Praha
Kdy: 18. 10. 8:30
Další ročník tradičního spolkového setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov, které se v roce 2022 vrací zpět do Prahy, Autoklubu ČR.

 

Dny kogenerace 2022

Pořadatel: COGEN Czech, Čestlice u Prahy
Kdy: 18.-19. 10.
Patnáctý ročník konference se bude zabývat zejména těmito tématy: Rozvoj KVET v Česku a v Evropě; Legislativní podmínky a podpora; Trh s elektřinou a příležitosti pro KVET; Nové technologie výroby elektřiny a tepla; Spalování vodíku v KGJ

 

Smart Energy Forum

Pořadatel: Smart Energy Forum s.r.o., Praha
Kdy: 18.-19. 10.
Smart Energy Forum je největší středoevropskou konferencí v oblasti decentrální energetiky s důrazem na fotovoltaiku, akumulaci energie a inovace.

 

Ztráty vody ve veřejných vodovodech

Pořadatel: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Kdy: 20. 10. 09:00
Základní jednodenní kurz zaměřený na ztráty vody ve veřejných vodovodech. Nová evropská direktiva pro pitnou vodu stanovuje požadavek i na vykazování ztrát vody s doporučením používat ukazatel ILI (Infrastructure Leakage Index). Předmětem kurzu jsou způsoby bilančního vykazování ztrát vody včetně doporučeného způsobu vykazování dle IWA (International Water Association), aktuálně používané ukazatele ztrát vody včetně ILI, kategorie hodnocení ILI a aktuální návrh nové připravované ČSN 75 5020 Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů. V druhé části kurzu bude prezentován přehled nejnovějších technických prostředků a technologii pro vyhledávání a lokalizaci úniků vody z veřejných vodovodů.

 

Pražské stavební předpisy

Pořadatel: ČSA, Praha
Kdy: 20. 10. 09:00
Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit úředníky stavebních úřadů a odbornou veřejnost s problematikou nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy.

 

Udržitelností k efektivnímu byznysu

Pořadatel: Expertní skupina Frank Bold, Praha
Kdy: 25. 10.
Konference s unikátním know-how pro český byznys a samosprávy. Mezi témata konference se řadí například: management odpovědného podnikání, decentralizovaná energetika, udržitelné stavitelství…

 

Předcházení vzniku odpadů

Pořadatel: CEMC, z.s., Praha
Kdy: 25. 10. 9:00
Letošní ročník se zaměří na roli prevence v případě řešení mimořádných událostí jako je například konflikt na Ukrajině. Dále se zaměří na problematiku bioodpadů, které jsou klíčové pro dosažení evropských cílů odpadového hospodářství, a které přináší i další příležitosti v dnešní nelehké době. V programu také nemohou chybět inovativní projekty a přístupy z oblasti prevence, které nás zaujaly.

red