Redakce radí: kam v září za vzděláním a vědomostmi?

shutterstock 392113519
Zdroj: Shutterstock

Prázdninové měsíce jsou u konce a spolu se školním rokem se znovu rozjíždí i nabitý, pestrý program školení, kurzů, přednášek a konferencí pod hlavičkou celé řady společností, firem či sdružení. Na co se můžeme těšit v září?

Úsporná domácnost, 3. veletrh energetiky a úspory energie

Pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem
Kdy: 2. – 4. 9.
Veletrh Úsporná domácnost je zaměřený na energetiku, aktuální dění v oblasti úspory energií, efektivní využívání energie, otázky ohledně elektřiny a plynu a mnohé další. Společně s tímto veletrhem se uskuteční 28. ročník veletrhu Domov a teplo, který již tradičně představí novinky z oboru moderního vytápění, interiéru, dekorací a vybavení domácnosti.

 

VYKUROVANIE – EXTRA

Pořadatel: SSTP
Kdy: 5. – 6. 9. od 10:00
VYTÁPĚNÍ EXTRA je specifickou akcí při příležitosti 30 let konference. Program sestává ze dvou odborných sekcí a současně ze dvou diskusních fór (politické a edukační) za účasti předních odborníků a představitelů státní správy. Po odborném programu dostanou příležitost k prezentaci vyzvaní přednášející a firmy, kteří tak trochu „vizionářský“ naznačí budoucnost zásobování budov teplem, zejména ve složitém období, které nastalo s utlumováním dodávek plynu.

 

XVI. hydrogeologický kongres a IV. inženýrskogeologický kongres

Pořadatel: Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů
Kdy: 6. – 9. 9.
Cílem akce je zhodnotit vývoj v oborech za uplynulé roky a prodiskutovat jejich budoucí směřování. Odborná veřejnost z celé České republiky se sejde opět po 5 letech od posledních kongresů v roce 2017 v Brně. Změny světa a společnosti, kterými procházíme v poslední době, zvýrazňují nutnost široké mezioborové spolupráce při řešení výzkumných a průzkumných úkolů aplikované geologie, při efektivním využívání přírodních zdrojů a zajišťování ochrany životního prostředí. Proto jsou na kongresech vítáni i kolegové z mnoha dalších blízkých a souvisejících oborů – zvláště z užité geofyziky, ložiskové geologie, sanačních technologií, hydrogeochemie, stavebnictví a geotechniky, hydrologie a vodního hospodářství či dálkového průzkumu Země.

 

VODOJEMY – KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pořadatel: VUT Brzo
Kdy: 7. 9. od 9:00
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy. Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

 

Semináře Stiebel Eltron: Výhody průtokového ohřevu vody, Řízené větrání v rekonstrukcích, Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody, ad.

Pořadatel: Stiebel Eltron
Kdy: 7., 15., 19., 21., 27. 9 . vždy od 8:00
Semináře probíhající vždy několikrát měsíčně po dobu cca jedné hodiny  na téma ohřev teplé vody, větrání, chlazení, klimatizace atd. pod záštitou společnosti Stiebel eltron.

 

NAVRHOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ TLAKOVÉ KANALIZACE

Pořadatel: VUT Brno
Kdy: 8. 9. od 9:00
Seminář bude sestávat ze tří přednášek, v rámci kterých se posluchači seznámí s problematikou navrhování a provozování tlakové kanalizace (TK). Pozornost bude věnována popisu základních principů fungování TK z hydraulického a technického hlediska, budou prezentovány výsledky měrných kampaní z několika existujících sítí, budou popsány nejčastější závady TK včetně jejich příčin, následků, způsobů řešení a možnostech prevence. V druhé přednášce bude formou případové studie prezentován nesprávně navržený systém TK a také navržená opatření pro usnadnění jeho provozu. V závěru semináře bude prezentováno patentované technologické řešení pro prevenci zanášení TK sedimentem z odpadní vody, které bylo vyvinuto na VUT v Brně a je chráněno národním i evropským patentem.

 

15. ročník konference Dřevostavby v praxi 

Pořadatel: Rigips
Kdy: 8. 9. Plzeň a 15.9. Brno od 13:00
Kurz je určen pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech, ale i laické veřejnosti, zajímající se o problematiku hluku.

 

Obecný úvod do BIM 

Pořadatel: ČSA Praha
Kdy: 14. a 20. 9. od 9:30
Kurz představuje vstupní bránu pro veškeré další kurzy. Je základní mapou a rozdělovníkem do jednotlivých vydaných podpůrných metodik a výchozím kurzem pro další specificky. Účastníci se díky třem tematickým celkům cíleným na pracovníky veřejné správy dozví základní informace a principy metody BIM, naučí se pojmenovat jednotlivé složky metody BIM a související procesy tak, aby byli schopni správně používat odpovídající terminologii a zasadit svoji činnost do kontextu metody BIM. Součástí kurzu je také jednoduchý popis způsobu, jakým mohou BIM ve své práci využívat veřejní zadavatelé.

 

Akumulace a fotovoltaika ve stavbách

Pořadatel: ČVUT Praha
Kdy: 14. 9. od 9:00
Seminář bude přínosem pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o aplikaci akumulace a fotovoltaiky ve stavbách. Je tedy určen pro architekty, projektanty, investory, developery, ale i pro širokou veřejnost. Program bude rozdělen do tří částí: legislativa, fotovoltaika a akumulace.

 

Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

Pořadatel: Cech topenářů a instalatérů ČR
Kdy: 15. 9.
Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR, hodnocena 2 kred. body CTI ČR. Účastník po úspěšném absolvování závěrečného testu obdrží Osvědčení CTI ČR s QR kódem pro Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací. Kurz je také zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditním bodem.

 

FOR ARCH, FOR INTERIOR 2022

Pořadatel: PVA EXPO PRAHA Letňany
Kdy: 20. – 24. 9.
Bobtnající ceny elektřiny a plynu způsobily v Česku raketový nárůst zájmu o vytápění pomocí kotlů na tuhá paliva i o tepelná čerpadla. Snaha o energetickou nezávislost se projevuje i zájmem o nízkoenergetické stavby, mezi nimiž jsou stále výraznější dřevostavby. Co Češi chtějí a jak se změnilo chování trhu? Stavební veletrh FOR ARCH představí nejširší portfolio technologií a trendů oborů vytápění a dřevostaveb a poradí návštěvníkům, kteří svá řešení teprve hledají.

 

STAVEBNÍ ZÁKON – aktuální problematika umisťování a povolování staveb po rekodifikaci stavební legislativy

Pořadatel: ČSA
Kdy: 28. 9. 9:00
Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou postupů a procesů vedených podle stavebního zákona s vazbou na další zákony v návaznosti na aktuální schválenou rekodifikaci, včetně připravovaných změn.Cílovou skupinou seminářů jsou pracovníci obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, pracovníci investičních útvarů, autorizované osoby, pracovníci zhotovitelských subjektů (stavebních firem), architekti, projektanti atd.

 

22. odborné fórum tlakových zařízení v průmyslu, energetice a teplárenství

Od partnerů ASB

Pořadatel: Medim
Kdy: 20 – 21. 9.
Dopad změny legislativy na bezpečnost provozu vyhrazených technických tlakových zařízení. Akce je pořádána v rámci vzdělávacího programu AKADEMIE APTI a ČKAIT. Účast na této akci je hodnocena dvěma body v programech celoživotního vzdělávání.

 

STAVEBNÍ DENÍK – proč a jak? 

Pořadatel: ČSA Praha
Kdy: 23. 9. od 9:00
Seminář účastníkům přinese komplexní a ucelený pohled na vedení stavebního deníku, včetně legislativní podoby a úprav, i případných důsledků v celém procesu přípravy, realizace i dokončení stavby. Odůvodnění, podoba a forma vedení stavebního deníku, vůči dalším účastníkům a aktérům procesu výstavby. Seminář je doplněn poznatky a zkušenostmi lektora, získanými při auditorské a inspekční praxi.

red