Partneři sekce:

Vnější a vnitřní sanace zdiva proti vlhkosti

Vnější a vnitřní sanace zdiva proti vlhkosti

Zachování hodnoty stavebního díla zahrnuje více než jen vysušení vlhkých zdí. I přes zásadní význam komplexního konceptu renovace pro zachování hodnoty stavebního díla se v praxi často jednotlivé škody posuzují samostatně – a jejich vzájemné působení v souvislosti s celkovým objektem se nezohledňuje a podceňuje. Následné škody a další investice jsou odstranitelná rizika, kterým lze zabránit vhodnými a komplexními renovačními koncepty. 

Rozhodující pro úspěšné provedení renovace není jen kvalita jednotlivých zvolených produktů. Teprve souhra všech použitých materiálů a provedených prací zajistí trvalé řešení. K dosažení funkčního působení systému mohou pomoci následující pokyny pro zpracování, které obsahují nejdůležitější pracovní kroky a postupy k dosažení optimálního výsledku renovačních prací.  

Vrtání injekčních kanálů

Vrtání injekčních kanálů se provádí u jednostranného uspořádání ve dvou řadách, u oboustranného v jedné řadě. Průměr vrtů je třeba volit podle velikosti pakru. Vodorovná osová vzdálenost jednotlivých vrtů je 10–12 cm. Svislá osová vzdálenost jednotlivých vrtů je 8 cm. Přesazení vrtů první a druhé řady je ve vodorovném směru o polovinu osové vzdálenosti vrtů. Úhel vrtání činí cca 30°–45°. Každý vrt má končit cca 5 cm od konce zdi. Vrtná drť a prach budou odsávány z injekčního kanálu průmyslovým vysavačem nebo budou vyfukovány tryskou o hloubce vrtu stlačeným vzduchem bez oleje.

POZOR!

Při celoplošné vnitřní izolaci zdiva je nutné, z důvodu zabránění vzlínání vlhkosti, umístit dodatečnou horizontální izolaci cca 20 cm nad úrovní terénu.

Informace o materiálu:

Všechny systémy Oxal jsou přizpůsobeny aktuálním technikám zpracování (stříkání, strojní zpracování, nízkotlaká injektáž). Díky hospodárnosti a úspoře času splňuje systém Oxal rovněž kvalitativní standardy a vytváří komplexní a vzájemně se doplňující renovační systém: prakticky orientované produkty, které poskytují zpracovateli spolehlivé řešení pro jakékoliv renovační práce od sklepa až po fasádu.

01 Vrtání injekčních kanálů
Vrtání injekčních kanálů se provádí u jednostranného uspořádání ve dvou řadách, u oboustranného v jedné řadě. Průměr vrtů je třeba volit podle velikosti pakru.

02 Vytvoření výžlabku
Výžlabek (rádius min. 5 cm) v oblasti přechodu mezi stěnou a podlahou se provádí uzavírací maltou Oxal SPM. Oxal DS-HS lze použít jako vazný můstek pro Oxal SPM.

03 Uzavření spár, trhlin, ložné spáry
Ložná spára živičných izolačních pásů, otevřené trhliny nebo drolivé, pískující spáry se do hloubky 2 cm vydlabou a přilehlé zdivo se důkladně očistí.

04 Nanesení těsnicího šlemu
Vnitřní plochy vnějších zdí se od horní hrany podlahové desky až do cca 30 cm nad dodatečně vytvořenou vodorovnou izolací utěsní těsnicím šlemem Oxal DS-HS. Těsnicí šlem je třeba nanášet na předem lehce navlhčený podklad nejméně ve dvou pracovních krocích metodou čerstvý do čerstvého šlemováním nebo stříkáním.

05 Příprava podkladu – výžlabek
Kouty a rohy mezi základy a stěnou je třeba zaoblit vytvořením minerálního výžlabku pomocí přípravku Oxal SPM. Plochy stěn je třeba před zahájením prací dostatečně očistit a vyrovnat!

06 Oblast stěn
K ochraně před zpětným provlhnutím izolace Nafuflex se na vnější stěny od spodní hrany podlahové desky až do výšky 30 cm nad horní hranu terénu nanáší těsnicí šlem Oxal DS-HS. Nanáší se na předem lehce navlhčený podklad minimálně ve dvou pracovních krocích metodou čerstvý do čerstvého šlemováním nebo stříkáním.

07 Izolace vnějších stěn
Po nanesení základního nátěru je třeba provést stěrkování (škrabáním) pomocí přípravku Nafuflex, aby se uzavřely prohlubně menší než 5 mm. Minimální tloušťka suché vrstvy činí 4 mm.

08 Vložení síťoviny
Izolace přípravkem Nafuflex se vede směrem dolů přes přední hranu vyložení základů až cca 10 cm na čelní stranu podlahové desky. Nafuflex se zpracovává ve dvou vrstvách. Mezi první a druhou vrstvu se musí po celé ploše vložit speciální síťovina Nafuflex 25 NF s přesahem v okrajové části minimálně 10 cm.

09 Izolace spár
Spáry (především dilatační spáry) je třeba celoplošně přemostit těsnicími páskami Nafuflex. Doporučuje se uložení ve tvaru smyčky. Při dilataci spár větších než 5 mm je třeba zvolit speciální konstrukce. Po zaschnutí základního nátěru se musí okraje spár předem stěrkovat přípravkem Nafuflex.

10 Těsnicí pásky
Stejně jako speciální síťovina se do čerstvé první vrstvy přípravku Nafuflex vkládají potahované plochy těsnicí pásky. Nanesením druhé vrstvy přípravku Nafuflex se poté těsnicí páska Nafuflex zapracuje do izolační plochy až k boku spáry.

11 Utěsnění světlíků
Průnik upevnění světlíků se utěsňuje přípravkem Mycoflex 5000 W. Je třeba zajistit řádné vysušení světlíku!

12 Hrany světlíků
Hrany světlíku se celoplošně upraví a zapracují do izolace Nafuflex.

13 Osazení manžety
Trubky důkladně očistěte od veškerých nečistot snižujících přilnavost a zdrsněte. Nafuflex se zpracovává ve dvou vrstvách. Oblasti boků se předem stěrkují přípravkem Nafuflex. Po první vrstvě přípravku Nafuflex se vystřihne a vloží manžeta ze speciální síťoviny Nafuflex 25 NF. Velikost manžety závisí na průměru trubky + 20 cm navíc.

14 Osazení síťoviny
Materiál manžety se středově zastřihne do hvězdicovitého tvaru, natáhne přes trubku a vloží se do čerstvého přípravku Nafuflex. Poté se vede cca 20 cm široký pás speciální síťoviny Nafuflex 25 NF kolem trubky, vloží se do čerstvé živičné vrstvy a poté se pokryje druhou vrstvou přípravku Nafuflex.

POZOR!

Tento postup je možný pouze v případě izolace proti zemní vlhkosti a netlakové vody. Pro případ tlakové vody je třeba použít prefabrikované izolační prvky!

Co budete potřebovat

Materiál:

Od partnerů ASB

 • Uzavírací vodotěsná malta Oxal SPM – náběhové fabióny a spárování 1,5 kg/m2 a mm vrstvy
 • Těsnící minerální šlem Oxal DS-HS – vnitřní izolace, příprava pod vnější izolaci 3,8 kg/m2 ve dvou vrstvách (3 mm vrstva)
 • Hydroizolační bitumenová stěrka Nafuflex – vnější izolace 4,8 kg/m2 ve dvou vrstvách (3 mm vrstva)
 • Výztužná síťovina – vložení mezi první a druhou vrstvu vnější izolace
 • Těsnící páska Nafuflex DB – překrytí spár
 • Těsnící tmel Mycoflex 488 MS – zatěsnění detailů

 
Nástroje:

 • Vrtačka s míchadlem
 • Zednická lžíce
 • Ocelové nerezové hladítko
 • Speciální zaoblené lžíce na fabióny
 • Spárovačka
 • Štětka
 • Váleček
 • Pistole na tmel

TIP PRO PROFESIONÁLY

Do druhé vrstvy vlhkého těsnicího šlemu lze síťovitě aplikovat sanační postřik Oxal VSM. Po dostatečném vytvrdnutí se nanáší sanační omítka Oxal nebo sanační omítka Oxal bílá.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.