Partneři sekce:
  • SCHELL
  • REHAU
  • P.M.H. Invest & Trade

Hodnocení kvality budov metodikou SBToolCZ

Hodnocení kvality budov  metodikou SBToolCZ

Certifikační systém SBToolCZ je moderním multikriteriálním nástrojem pro komplexní hodnocení kvality budov, který uplatňuje principy udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba je v současnosti celosvětově používaný termín, pod kterým si můžeme představit výstavbu splňující všechny potřeby dnešní společnosti a zároveň zachovávající tuto možnost i pro budoucí generace. Metodika hodnocení může zohledňovat různé fáze životního cyklu budovy podle LCA (Life Cycle Assessment), tedy od návrhu až po její demolici, přičemž česká modifikace se prozatím týká pouze určitého typu budov.

nízkoenergetický,výstavbaSBToolCZ je výsledkem dlouhodobého výzkumu pracovní skupiny SUBSTANCE v rámci výzkumného centra CIDEAS na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Na vývoji dále spolupracovali organizace Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE), Česká společnost pro udržitelnou výstavbu (CSBS), Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., (TZÚS Praha, s. p.) a další. Nástroj vychází z mezinárodního schématu SBTool vyvinutého zmíněnou organizací iiSBE a jsou v něm mj. zapracovány poznatky z řešení projektu 6. rámcového programu Evrop­ské Komise Methodology Development Towards a Label for Environmental, Social and Economic Buildings (LEnSE). Certifikaci zajišťuje v letech 2010 a 2011 výhradně Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., v následujících letech budou moci certifikaci provádět také další subjekty.

Hodnotící kritéria
Nástroj SBToolCZ zohledňuje při hodnocení kvality budov čtyři oblasti – oblast environmentální, sociálně-kulturní, lokalitu, ekonomiku a management. Každá oblast je posuzována různými kritérii, jejichž počet a struktura se liší v závislosti na druhu budovy a fázi životního cyklu, ve kterém je budova posuzována. V současnosti lze pomocí tohoto nástroje hodnotit pouze stavby, ve kterých je více než 50 % užitné plochy určeno k bydlení. Posouzeny mohou být budovy ve fázi návrhu nebo již realizované stavby, avšak nejpozději do jednoho roku od uvedení do provozu. Metodika pro administrativní budovy bude dostupná již během června, v dalších letech by měla být optimalizována i pro školské budovy a obytné budovy ve fázi provozu.

Hodnocení staveb pro bydlení zahrnuje celkem 33 kritérií. Každé kritérium má svůj záměr, indikátor, metodu (algoritmus) jeho stanovení a kriteriální meze (tzv. benchmarky). Pro jednotlivá kritéria se postupně stanovuje hodnota jejich indikátoru. Může být buď číselná (kritéria kvantitativní, výsledkem je např. roční produkce emisí CO2), nebo je indikátorem určitý stupeň kvality podle záměru kritéria (kvalitativní kritéria, např. úroveň zabezpečení budovy). Následně se hodnoty indikátorů normalizují – převádějí pomocí benchmarků na normalizované body v intervalu 0 až 10 (obr. 3). Takto získané body se dále násobí váhou (procentuálním podílem) daného kritéria ve skupině. Váhy kritérií byly stanoveny experty v oboru na základě dlouhodobého výzkumu, národních zvyklostí či legislativy. Váhy kritérií určují prioritu jednotlivých kritérií v České republice (obr. 4). Toto je zásadní rozdíl oproti jiným nástrojům hodnocení komplexní kvality budov, kterými jsou například LEED (USA), BREEAM (Spojené království), DGNB (Německo), GreenBuilding (Evropská unie) a další. Výsledné hodnoty všech kritérií jsou následně sečteny a znovu převáženy, tentokrát již na úrovni celých kriteriálních skupin (environmentálních, sociál­ně-kulturních, ekonomiky a managementu). Součtem vážených hodnot z těchto tří skupin je zjištěno výsledné skóre. Jako samostatná informace jsou uvedeny výsledky hodnocení kategorie lokalita – nezapočítávají se do výsledného skóre, neboť se předpokládá, že ve fázi návrhu stavby nemůže projektant tuto skupinu kritérií dostatečně ovlivnit (obr. 5).

Obr. 3 Znázornění normalizace hodnotících kritérií


Obr. 4 Schéma hodnotícího procesu nástroje SBToolCZ


Obr. 5 Celkové váhy jednotlivých oblastí kritérií
–>–>
Výstupy z certifikace
Základní výstupy hodnocení budovy jsou dva: certifikát kvality budovy (znázorněný grafickým symbolem i prezentačním dokumentem) a protokol (podrobná zpráva z hodnocení) (obr. 6). Tyto výstupy mohou být doplněny ještě volitelnou přílohou, která přehledně graficky znázorňuje výsledky jednotlivých kritérií. Certifikáty jsou barevně rozlišeny podle stupně, ve kterém bylo hodnocení provedeno. V případě hodnocení na základě projektu je podklad modrý, naopak výsledkem hodnocení skutečného provedení stavby je certifikát zelený.


Obr. 6 Grafické symboly certifikace kvality budov

Na základě dosažených bodů lze budově přidělit jeden ze čtyř možných druhů certifikátů:

  • certifikát bez označení – znamená, že budova byla tímto nástrojem hodnocena (0–3,9 bodů),
  • bronzový certifikát kvality budovy (4–5,9 bodů),
  • stříbrný certifikát kvality budovy (6–7,9 bodů),
  • zlatý certifikát kvality budovy (8–10 bodů).

Více než energetický audit
Významný podíl na dosaženém hodnocení má energetická náročnost dané budovy, což je v souladu se snahou o postupné snižování spotřeby energie v budovách, a odvíjí se mimo jiné i z nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU schválené v květnu 2010. Tato směrnice stanovuje velmi přísné cíle v oblasti energetické náročnosti budov a mimo jiné ukládá členským státům povinnost navrhování všech budov s téměř nulovou spotřebou energie nejpozději do 31. 12. 2020. Pro objekty hodnocené komplexní metodikou SBToolCZ by mělo být snazší cíle této směrnice splnit.

Je třeba říci, že tato nová metodika jde v mnoha ohledech dále než stávající metody hodnocení objektů, jakými jsou energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov. V mnoha aspektech jde i o hodnocení nad rámec platných norem. Například z hlediska spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů je posuzována nejen spotřeba vyplývající z provozu budovy (energie na vytápění, větrání, chlazení a další systémy), ale hodnotí se také tzv. vázaná spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů – energie spotřebovaná při těžbě surovin, výrobě a transportu použitých materiálů či konstrukčních prvků. Totéž platí u produkcí emisí CO2 a SO2.

Dalším příkladem může být kritérium nazvané vizuální komfort z oblasti sociálně-kulturní, kde je splnění požadavků normy zásadní podmínkou, avšak pro získání bodů se hodnotí například i míra viditelnosti oblohy a rozložení jednotlivých bytů z hlediska orientace ke světovým stranám.

Obr. 7 V české republice doposud získaly certifikát kvality dvě budovy.

Pasivní,dřevostavbaCertifikované budovy v ČR
V současnosti jsou v České republice certifikovány dvě budovy – bytový dům X-LOFT v Praze – Libni a pasivní rodinný dům Na Podvolání ve Frýdku-Místku. Obě budovy patří mezi velmi kvalitní a získaly stříbrný certifikát (obr. 7). Prvním certifikovaným rodinným domem u nás je pasivní dřevostavba (splňující požadavky podle TNI 73 0329), jejímž autorem je Ing. arch. Michael Kocych a dokončení je naplánováno na letošní rok (obr. 8). Dům má vynikající tepelnětechnické parametry – součinitel prostupu tepla obálky budovy je přibližně 3- až 4krát nižší, než požaduje norma ČSN 73 0540-2. Nosná konstrukce je dvojitá, z fošen z vysušeného modřínového dřeva, založená na dubových prazích. Při návrhu i realizaci byly (a jsou) v maximální míře dodržovány požadavky na umístění stavby na pozemku, využití obnovitelných a zdravotně nezávadných materiálů, komfort uživatelů, kvalitu provádění, eliminaci teplených mostů, vzduchotěsnost a podobně. Z hlediska metodiky SBToolCZ byly přínosem kromě jiného i nízká spotřeba energie, použité materiály, navržení zelené střechy, dostatečné prosklené plochy otvorových výplní, systém pro akumulaci a využití dešťové vody a částečné využití obnovitelných zdrojů energie. Podrobným hodnocením objektu bylo dosaženo celkového skóre 7,2 bodů, které odpovídá stříbrnému certifikátu. Hodnocení také ukázalo, kde by bylo možné daný objekt zlepšit a případně dosáhnout na nejvyšší zlatou pozici. Mezi tyto aspekty patří především změna typu tepelné izolace podlahy, doplnění fotovoltaického systému nebo jiného obnovitelného zdroje energie či změna poměrů použitých zdrojů energie pro krytí energetických potřeb objektu. Nicméně uvážíme-li, že hodnota 0 bodů odpovídá na stupnici SBToolCZ úrovni standardní výstavby, lze celkové dosažené skóre 7,2 bodů považovat za vynikající hodnotu odpovídající velmi kvalitní stavbě.

Závěr
SBToolCZ je efektivním a komplexním nástrojem pro hodnocení kvality budov, který umožňuje získat informaci o úrovni kvality daného objektu s vazbou na životní prostředí, sociálně-kulturní oblast, ekonomická hlediska i lokalitu. Certifikáty tohoto typu pomáhají celosvětově zvyšovat povědomí veřejnosti o vlivu stávající výstavby na výše uvedená hlediska, o nových možnostech v oblasti stavebnictví a v neposled­ní řadě umožňuje také developerům prezentovat kvalitu nabízených projektů. Toto vše by mělo v budoucnu napomoci k dosažení vyšší úrovně kvality výstavby, vytvářet budovy šetrné, komfortní a především uživatelsky příjemné.

Ing. Jan Tripes
Foto a obrázky: JRD, archiv autora

Autor působí v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s. p., na pobočce v Českých Budějovicích.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.