Výstavba podkroví se sádrovláknitou deskou
Galerie(29)

Výstavba podkroví se sádrovláknitou deskou

Partneři sekce:
  • Prefa

Opláštění podkroví sádrovláknitými deskami je možné provést buď na dřevěné, nebo na kovové podkonstrukci. Sádrovláknité desky se aplikují na střešní šikminu a podkrovní nadezdívku.

Příprava podkonstrukce

Před zhotovením podkonstrukce se mezi krokve uloží tepelná izolace podle projektové dokumentace. Na vrstvu tepelné izolace se aplikuje parotěsná fólie. Jednotlivé pásy se ukládají se vzájemným přesahem min. 100 mm podle pokynů výrobce. Spoje pásů parotěsné fólie, stejně jako místa napojení fólie na přilehlé konstrukce, se utěsní samolepicí těsnicí páskou. Následně se vytvoří dřevěná svislá podkonstrukce v místě styku podlahy a střešní konstrukce. Podkonstrukce se osadí kolmo na podlahu do požadované výšky. Jednotlivé latě se montují v maximální osové vzdálenosti 500 mm (deska má hranu 10 mm, obr. 4). Na střešní šikminu se latě připevní samořeznými šrouby s maximální osovou vzdáleností 420 mm mezi jednotlivými latěmi (v prostorech, kde se vyskytuje vysoká vzdušná vlhkost, pak maximálně 335 mm, obr. 5). Latě se nesmí dotýkat okolních stěn nebo podlahy. Odsazují se od stěn spárou o minimální velikosti 10 mm (obr. 6). Po připevnění latí se pomocí vodováhy zkontroluje správnost jejich osazení. Pokud latě nejsou uloženy správně, lze jejich polohu upravit povytáhnutím šroubů a vložením dřevěných podložek pod latě. Po úpravách je třeba opět vodováhou zkontrolovat, zda jsou latě v rovině.

Montáž sádrovláknitých desek

Opláštění podkroví sádrovláknitou deskou začneme opláštěním stropu upravovaných prostor. Desky se následně montují na střešní šikminu a nakonec i na spodní, svislou část prostor. První deska se klade ve vzdálenosti 5 mm od štítové stěny. Osová vzdálenost prvního šroubu od hrany desky nesmí překročit 150 mm (obr. 10). Vzdálenost mezi šrouby může být max. 500 mm. P o uložení první desky se na její hranu pomocí aplikační pistole nanese spárovací lepidlo. Pruh lepidla se musí nanést do středu hrany a lepidlo se nesmí dostat až na spodní konstrukci – je tedy třeba hlídat, že neteče či že jsme jej na desku nedali moc.Další desku je potřeba přitlačit na hranu desky opatřené spárovacím lepidlem tak, aby došlo k vyplnění celé spáry. Sádrovláknitá deska se potom připevní na dřevěnou podkonstrukci upevňovacími rychlořeznými šrouby. První řada šroubů se montuje v max. vzdálenosti 10 mm od hrany desky (obr. 13). Šířka spáry mezi deskami nesmí být po slepení větší než 1 mm (obr. 14).

Rozměr poslední desky v první řadě se upraví podle potřeby. Místo řezu se jasně označí za pomoci tužky a pravítka. Před ořezem je třeba nezapomenout na požadovanou šířku spáry na tmelení (1/2 tloušťky desky). Potřebný rozměr desky se ořeže přímočarou elektrickou pilou nebo nožem na sádrokarton. Desky se upevňují tak, aby nedocházelo ke vzniku napětí. Šroubování podél upevňovacích os (daných spodní konstrukcí) je nutné realizovat od středu desky k okrajům nebo od jednoho okraje desky k druhému. Desky se upevňují nejprve ve středu a pak v rozích – nikoli opačně. Je třeba dbát, aby deska byla důkladně přitlačena na podkonstrukci. První deska druhé řady se osadí na podkonstrukci do vazby. Další desky se kladou tak, aby nevznikaly průběžné spáry. Přesah mezi deskami musí být větší než 200 mm (obr. 18). Po dokončení opláštění stropu se sádrovláknité desky obdobným způsobem připevní na střešní šikminu a svislou stěnu.

01 | Tepelná izolace
Mezi krokve se uloží tepelná izolace o doporučené tloušťce.

02 | Parotěsná fólie
Na vrstvu tepelné izolace se aplikuje parotěsná fólie. Jednotlivé pásy se ukládají se vzájemným přesahem minimálně 100 mm dle pokynů výrobce.

03 | Utěsnění spojů
Spoje pásů parotěsné fólie, stejně jako místa napojení fólie na přilehlé konstrukce, se utěsní samolepicí těsnicí páskou.

04 | Svislá podkonstrukce
Následně se vytvoří dřevěná podkonstrukce v místě styku podlahy a střešní konstrukce. Podkonstrukce se osadí kolmo na podlahu do požadované výšky. Jednotlivé latě se montují v maximální osové vzdálenosti 500 mm.

05 | Podkonstrukce na střešní šikmině
Latě se připevní samořeznými šrouby i na střešní šikminu a to s maximální osovou vzdáleností 420 mm mezi sebou (v prostorech s příležitostnou vysokou vzdušnou vlhkostí max. 335 mm).

06 | Odsazení latí od stěny
Latě se nesmí dotýkat okolních stěn či podlahy. Odsazení jednotlivých latí musí být minimálně 10 mm.

07 | Kontrola rovnosti latí
Po připevnění latí se pomocí vodováhy zkontroluje správnost jejich osazení.

08 | Korekce polohy latí
Pokud latě nejsou dle vodováhy správně usaze­ny, lze jejich polohu upravit povytáhnutím šroubů a vložením dřevěných podložek. Po opravě se opět provede kontrola pomocí vodováhy.

09 | Doplňková tepelná izolace
Mezi latě lze osadit další vrstvu tepelné izolace. Tím se samozřejmě zlepší tepelněizolační vlastnosti.

10 | První deska
Opláštění podkroví sádrovláknitou deskou je třeba začít pokládáním desek na strop. První deska se uloží ve vzdálenosti 5 mm od štítové stěny. Osová vzdálenost prvního šroubu od hrany desky nesmí překročit 150 mm. Vzdálenost mezi šrouby má být max. 500 mm.

11 | Spárovací lepidlo na desce
Na hranu desky se pomocí aplikační pistole nanese spárovací lepidlo. Pruh lepidla se musí nanést do středu hrany desky a nesmí se dostat až na spodní konstrukci.

12 | Druhá deska
Další deska se přitlačí na hranu desky s naneseným spárovacím lepidlem tak, aby lepidlo vyplnilo celou spáru. Sádrovláknitá deska se pak připevní na dřevěnou podkonstrukci rychlořeznými šrouby.

13 | První řada šroubů
První řada šroubů se montuje ve vzdálenosti maximálně 10 mm od hrany desky.

14 | Spára mezi deskami
Šířka spáry mezi deskami nesmí být po slepení větší než 1 mm.

15 | Úprava délky desky
Rozměr poslední desky v první řadě se upraví podle potřeby. Místo řezu je třeba jasně označit tužkou. Nesmí se zapomenout na požadovanou šířku spáry! Potřebná délka desky se odřeže přímočarou elektrickou pilou nebo nožem na sádrokarton.

16 | Šroubování desek
Desky se upevní tak, aby nedošlo ke vzniku napětí. Šroubování podél upevňovacích os se musí realizovat od středu desky k okrajům, případně od jednoho okraje desky k druhému. Postup začínající připevněním rohů desky a teprve poté středu není správný!

17 | Deska druhé řady
První deska druhé řady se osadí na podkonstrukci na vazbu. Vzdálenost desek od štítové stěny musí být minimálně 5 mm.

18 | Přesah desek
Další desky se kladou tak, aby nevznikaly vodorovné spáry. Přesah mezi deskami jednotlivých řad musí být větší než 200 mm.

19 | Opláštění šikminy
Po dokončení opláštění stropu se sádrovláknité desky připevní na střešní šikminu.

20 | Opláštění svislé stěny
Jako poslední se realizuje opláštění svislé stěny. Mezi deskami na svislé ploše a šikmině nesmí vznikat průběžné spáry.

21 | Osová vzdálenost šroubů
Na svislé stěně nesmí být osová vzdálenost mezi upevňovacími šrouby desek větší než 250 mm. Na šikmé části střechy pak vzdálenost nesmí být víc než 200 mm.

22 | Ztvrdnutí lepidla
Po namontování sádrovláknitých desek je potřeba dodržet technologickou přestávku 18 až 36 hodin na ztvrdnutí spárovacího lepidla mezi deskami.

23 | Odstranění přebytečného lepidla
Přebytečné spárovací lepidlo se odstraní pomocí špachtle nebo širokého dláta.

24 | Zatmelení spár
Spáry mezi jednotlivými deskami a zapuštěné rychlořezné šrouby se zatmelí spárovacím tmelem nebo jemným finálním tmelem, případně plošnou sádrovou stěrkou.

25 | Armovací páska
Spáry mezi sádrovláknitými deskami s profilovanou hranou (TB hrana) se překrývají samolepicí armovací páskou.

26 | Zatmelení armovací pásky
Následně se spára zatmelí spárovacím tmelem, který se protlačí přes oka armovací pásky do jádra spáry. Šikmá část se důkladně vyplní.

27 | Spára mezi stěnou a deskou
Napojení desek na materiály jiného druhu (např. omítka, beton, zdivo nebo dřevo) nesmí být pevné. Místo spoje se proto vyplní trvale pružným těsnicím materiálem, separační páskou, ukončovacím profilem nebo UD-profilem.

28 | Finální úprava
Před finální povrchovou úpravou musí být vlhkost sádrovláknitých desek nižší než 1,3 % (po 48 h od finálního tmelení při relativní vlhkosti vzduchu 70 % a teplotě vyšší než 15 °C). Plocha včetně spár musí být suchá, pevná, bez skvrn a prachu.

Info o materiálu:

» sádrovláknitá deska ze směsi sádry a celulózových vláken z rozemletého papíru
» tloušťka desky 10 nebo 12,5 mm
» rozměry desky 1 000 × 1 200 mm

Co budete potřebovat:

Sádrovláknitá deska, tzv. jednomužná
SVD fermacell 10 deska
rozměry 1 500 × 1 000 × 10 mm    136,50 Kč
nebo
SVD fermacell 12,5
rozměry 1 500 × 1 000 × 12,5 mm    170 Kč
nebo
SVD fermacell greenline
rozměr 1 500 × 1 000 × 10 mm    155 Kč

Rychlořezné šrouby
Fermacell rychlošrouby
3,5 mm × 30 mm, balení 1000 ks    385 Kč/balení

Spárovací lepidlo
Fermacell spárovací lepidlo
kartuš 310 ml (karton 25 ks) a 580 ml (karton 20 ks)
580 ml    305 Kč/kus

Spárovací tmel
Fermacell spárovací tmel
pytel 5 kg nebo 20 kg
20 kg    425 Kč

Jemný finální tmel
Fermacell jemný finální tmel
vědro 3 l a 10 l
10 l    765 Kč

Samolepicí armovací páska
Armovací páska TB
šířka 60 mm, role 45 m    130 Kč

Tepelná izolace

Parotěsná fólie

Těsnicí páska

Trvale pružný těsnicí tmel

Nářadí a pomůcky
akumulační šroubovák
vodováha
dřevěné podložky
aplikační pistole
pravítko
tužka
metr
přímočará elektrická pila
nůž na sádrokarton
špachtle
široké dláto

Tip

ŘEŠENÍ PRO STŘEŠNÍ NADSTAVBY
Tzv. jednomužné sádrovláknité desky jsou zhotovené ze směsi sádry a vláken celulózy z rozemletého papíru. Papírová vlákna zpevňují sádru v celém průřezu, a tak ve velké míře zvyšují její pevnost. Deska o tloušťce 12,5 mm zabudovaná do příčky nebo stěny unese zatížení na šroubu 100 kg bez vyztužení nebo bez spodní konstrukce. Desky jsou vhodné na použití v podkrovních výstavbách a ve střešních nadstavbách. Sendvičové panely s dřevěným rámem, opláštěným sádrovláknitými deskami, přenášejí svislé i vodorovní zatížení. Jejich hmotnost přitom není větší než 40 kg/m2.

 

TEXT: Zpracováno z podkladů firmy Fermacell
FOTO: Fermacell

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2018.