Nádraží Praha Běchovice

Vysokorychlostní trať by měla být příležitostí pro mezioborové týmy

Partneři sekce:

Do konce února je možné podávat nabídky do veřejné zakázky na zpracování dokumentace pro územní řízení na první z plánovaných úseků české vysokorychlostní tratě. Ta by měla v budoucnu propojit celorepublikové i některé regionální metropole vlakovým spojením s maximálními rychlostmi až 320 km/h. Úsek, na jehož prvotní dokumentaci právě probíhá soutěž, by měl propojit železniční stanici Praha – Běchovice se současnou tratí Praha – Nymburk v Poříčanech, včetně plánovaného terminálu Praha-východ.

Veřejná zakázka, s termínem podávání nabídek do 28. 2. 2020, již prošla veřejnou tržní konzultací, které se zúčastnili zástupci jedenácti projekčních společností z České republiky, Německa a Francie. Na základě jejich připomínek vznikly zadávací podmínky veřejné zakázky tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám realizace prvního úseku.

Součástí tendru je mimo DÚR také zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dokumentace EIA) nebo zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti. SŽDC si také vyhradila právo opčního plnění, do kterého zahrnula kroky potřebné k získání kladného stanoviska EIA a územního rozhodnutí. Případná potřeba využití těchto kroků závisí na úspěšném dokončení procesu aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, o kterou již SŽDC pro VRT Polabí požádala.

Výběr zpracovatele dokumentace je založen na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), která staví do popředí zejména kvalitu plnění, a ne pouze nejnižší nabízenou cenu. Vítěz tendru by měl dokumentaci vyhotovit do 16 měsíců od vyhlášení jejích výsledků, předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 240,5 milionu Kč.

Poněkud problematickým momentem vzniku vysokorychlostní trati je její zaměření na čistě dopravně-technické řešení vysokorychlostní trati. U tak důležité stavby, jejíž realizace bude trvat mnoho let a která má zásadní vliv na krajinu České republiky, by bylo určitě vhodné, kdyby se do zakázky zapojily kromě dopravních specialistů také mezioborové týmy s účastí krajinářů, urbanistů, architektů a projektantů se zkušeností s navrhováním významných dopravních uzlů.

Přestože se jedná teprve o fázi dokumentace k územnímu rozhodnutí, půdorysné členění vzniklé na základě této zakázky může zásadním způsobem omezit manipulační prostor architektů a projektantů při dalších stupních navrhování. To platí pro trať obecně, ale obzvláště pro plánovaný terminál Praha-východ. Nesprávné nastavení parametrů na úrovni územního řízení může degradovat jakoukoli další architektonickou soutěž, se kterou zatím SŽDC podle všeho počítá, na pouhý design předem daných objemů. O to více by stálo za to, aby se již nyní o zakázku zajímali takoví projektanti, kteří kromě technických možností zohledňují ve svém rozhodování i urbanistický kontext místa (v tomto případě obce Nehvizdy) a vztah takto důležitých dopravních uzlů k městskému prostředí.

Nezbývá tedy než doufat, že na rozdíl od jiných dopravních staveb bude vysokorychlostní trať stavbou pro 21. století – stavěná v duchu architektonických představ 21. století, založených na komunikaci jednotlivých oborů a úctě k prostředí.

TEXT: RED
FOTO: MINISTERSTVO DOPRAVY, WIKIPEDIA