Partneři sekce:
  • Stavmat

Stavba zavěšeného mostu v Krakově metodou letmé betonáže

Stavba zavěšeného mostu v Krakově metodou letmé betonáže

Právě probíhající výstavba tramvajové rychlodráhy KST v Krakově si vyžadovala kromě jiného také vyřešení přemostění železniční stanice Krakov-Plaszów. Vzhledem k tomu, že budování tohoto 252 m dlouhého viaduktu muselo probíhat při zachování plného vlakového provozu, zvolil generální dodavatel pro výstavbu tohoto mostu výjimečných rozměrů s komorovým průřezem metodu letmé betonáže. Vytvoření bezpečných pracovních lávek a přístupů ke všem pracovištím umožnila kompatibilita modulového lešení PERI UP.

Technici PERI navrhli řešení, které týmu na stavbě umožnilo s každým ze 4 vozíků pro letmou betonáž dosáhnout 5,70 m dlouhého betonářského záběru. Vzhledem k vysoké flexibilitě systému a jeho snadnému nastavování mohly být realizovány komplikované předpínané sekce v podélném i příčném směru viaduktu. Navíc bylo zohledněno i umístění předpínaných lan mimo komorový průřez a jejich bodů ukotvení. Postup výstavby ztěžoval samozřejmě i fakt, že práce probíhaly nad kolejištěm a za běžného železničního provozu s přesně vymezenými intervaly úplného vyloučení provozu. Přesto všechno mohly být příslušné úseky nepřetržitě zhotovovány ve čtrnáctidenním taktu. Po uzavření mezery v mostním poli se mohl vozík pro letmou betonáž PERI VBC vrátit samočinně do výchozí pozice, ačkoliv se podél osy konstrukce nacházely závěsy mostu. Tím byla i demontáž zařízení efektivní a bezpečná.

Díky detailnímu návrhu vypracovanému techniky PERI a vysoké flexibilitě zařízení pro letmou betonáž mohla být mostovka zavěšeného mostu zhotovena ve stanoveném termínu.

Díky detailnímu návrhu vypracovanému techniky PERI a vysoké flexibilitě zařízení pro letmou betonáž mohla být mostovka zavěšeného mostu zhotovena ve stanoveném termínu.

Jeden dodavatel systémového zařízení i technické podpory

PERI Polsko převzalo projektovou dokumentaci vypracovanou přesně dle stávajících podmínek včetně statického výpočtu kompletního řešení pro mostovku s podskružením i pro letmou betonáž. Všechny systémy a postupy byly následně optimálně sladěny a umožnily realizaci ve stanovené lhůtě, přesně podle plánu výstavby. Aby mohla být zkrácena doba realizace, byl již v přípravné fázi za těsné spolupráce generálního dodavatele (Mota-Engil Central Europe S.A), projektanta a techniků PERI (návrh bednění a lešení realizovaly pobočky Krakov a Katovice) kromě jiného optimalizován i tvar výztužných žeber mostovky.

Přemostění železničního uzlu Krakov-Plaszow, dlouhé 252 m, bylo vybudováno s pomocí 4 zařízení pro letmou betonáž VARIOKIT.

Přemostění železničního uzlu Krakov-Plaszow, dlouhé 252 m, bylo vybudováno s pomocí 4 zařízení pro letmou betonáž VARIOKIT.

Největší výzvou při navrhování bednění byl silně asymetrický tvar průřezu mostovky, stejně jako variabilní šířka v podélné ose konstrukce. Kromě kvalitních technických podkladů pomohly k rychlé realizaci také výkresy vytvořené nejmodernějším způsobem projektování bednění ve 3D. Tato detailní vizualizace pomáhá k hospodárnějšímu a efektivnějšímu bednění přímo na místě. Průběh realizace pak urychlila i stálá podpora týmu supervizorem PERI přímo na stavbě.

Bezpečnost při nepřerušeném provozu na železnici

Kombinovatelnost zařízení pro letmou betonáž s modulovým lešením PERI UP, jako jedna část obsáhlého řešení projektu PERI, umožnila vytvoření bezpečných pracovišť. S minimálními nároky bylo možné prvky lešení jednoduchými spojovacími díly napojit na standardní součásti systému VARIOKIT a vytvořit tak bezpečné pracovní plošiny a přístupy.

Intenzivní vlaková doprava na jednom z nejživějších nádraží v Polsku zůstala díky vozíkům pro letmou betonáž nepřerušena.

Intenzivní vlaková doprava na jednom z nejživějších nádraží v Polsku zůstala díky vozíkům pro letmou betonáž nepřerušena.

Zařízení pro letmou betonáž VARIOKIT

Řešení PERI VARIOKIT pro letmou betonáž je kombinací únosných rámů z ocelových uzavřených profilů pro odvedení zatížení a standardních dílů VARIOKIT pro vytvoření bednění, pracovního lešení, plošin a přizpůsobení tvaru průřezu. Zařízení pro letmou betonáž přenáší zatížení čerstvým betonem do nosné konstrukce a přemísťuje bednění mezi záběry. Aby mohlo být bednění měněno podle požadovaného průřezu komorového průřezu, je uplatněno řešení se stěnovým nosníkovým bedněním VARIO. S optimalizovanými konstrukčními díly zařízení pro letmou betonáž je možné betonovat úseky dlouhé až 5,75 m. Navíc se využijí systémové díly VARIOKIT. Tak se docílí maximální schopnosti přizpůsobení různým průřezům mostu.

Pro podepření 207 m dlouhého viaduktu v předpolí byla nasazena skruž z podpěrného lešení PERI UP Rosett Flex s průjezdem vytvořeným s pomocí vysokopevnostních podpěr HD 200. Vzhledem k systémovému modulu po 25 cm, popř. 50 cm je možné umístění sloupků flexibilně a optimálně přizpůsobit odváděnému zatížení. Hliníkové schodiště PERI UP Rosett sloužilo stavbařům pro bezpečný výstup.

Pro podepření 207 m dlouhého viaduktu v předpolí byla nasazena skruž z podpěrného lešení PERI UP Rosett Flex s průjezdem vytvořeným s pomocí vysokopevnostních podpěr HD 200. Vzhledem k systémovému modulu po 25 cm, popř. 50 cm je možné umístění sloupků flexibilně a optimálně přizpůsobit odváděnému zatížení. Hliníkové schodiště PERI UP Rosett sloužilo stavbařům pro bezpečný výstup.

Proces přemísťování do dalšího betonářského záběru je navíc navržen nanejvýš prakticky. Vzhledem k mechanickému řešení jsou potřebné manuální práce prováděny velmi rychle. Integrovaná, centrálně řízená mechanika s hydraulickými válci, pojezdové a zdvihací mechanizmy pro přemísťování, spouštění a zdvíhání vozíku i bednění přispívají ke snadnější manipulaci se zařízením pro letmou betonáž. Hydraulika také zjednodušuje nastavování a proměřování bednění. Všechny moduly zařízení pro letmou betonáž je možné použít i u dalších projektů. Téměř všechny konstrukční díly jsou k dispozici v nájemním skladu PERI. Výsledkem je pak okamžitá disponibilita všech dílů a zvýšení hospodárnosti daného řešení pro stavební firmu.

Kompatibilita s modulovým lešením PERI UP zaručila bezpečnost stavbařů a okolí v průběhu přesunování zařízení pro letmou betonáž nad stávajícím trolejovým vedením.

Kompatibilita s modulovým lešením PERI UP zaručila bezpečnost stavbařů a okolí v průběhu přesunování zařízení pro letmou betonáž nad stávajícím trolejovým vedením.

TEXT a FOTO: PERI

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

Komentáře