Obr. 4 Předizolované plastové potrubí NRG FibreFlex Pro ve dvoutrubkovém provedení

Posouzení cenové kalkulace ocelových a plastových předizolovaných trubek – materiál a montáž

Opotřebované potrubí, které se blíží konci své životnosti, je třeba vyměnit, aby se zabránilo únikům vody a tepla z tepelných sítí. V důsledku nedostatečné izolace dochází k velkým únikům tepla a nedaří se dosahovat požadované teploty teplonosné látky. Rekonstrukcí tepelných sítí se sníží finanční náklady, optimalizuje se provoz sítě, a také se sníží emise do ovzduší, k nimž dochází při výrobě tepla.

Hlavní charakteristiky modelové rekonstrukce tepelných sítí z ocelových a plastových předizolovaných trubek, určených k rekonstrukci, byly posouzeny z hlediska instalace potrubí, výkopových prací a celkových materiálových nákladů. Výsledek vzorové kalkulace posuzovaného projektu je uveden v tab. 2.

Montáže potrubí

Z hlediska montážních prací a spojování potrubí je spojování plastových předizolovaných trubek jednodušší a rychlejší, protože plastové předizolované trubky není třeba kompenzovat a vytvářet kompenzátory, případně obcházet překážky. Plastové předizolované potrubí lze instalovat flexibilně, bez použití kolen a nadměrného počtu spojů. Plastové potrubí je navinuto na kotoučích, což snižuje počet spojů v trase. Tyto kotouče mají návin až 570 m u menších dimenzí (d25 – d40), přibližně 100 m u běžných dimenzí a 120 m u největších dimenzí (d140 – d160).

Ukázalo se, že technologie lisovaných spojů je třikrát až čtyřikrát rychlejší než technologie svařování předizolovaných ocelových trubek, což znamená zkrácení doby montážních prací, a tedy i finanční úsporu. U potrubí typu NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro je významnou výhodou také lisování bez expanze potrubí.

Bez názvu 1
Obr. 1 Porovnání trasy ocelového a plastového potrubí | Zdroj: NRG flex
Obr. 2
Obr. 2 Lisování spojů plastového potrubí bez expanze | Zdroj: NRG flex

Ceny instalace potrubí lze najít v katalogu ÚRS verze 23 M Montáž potrubí. V katalogu je dvaatřicet podkapitol. V části A01 jsou popsány ceny montáže ocelového potrubí. Tepelné sítě ocelového potrubí naleznete v kapitole A19 Teplovodní potrubí. V této části A19 jsou uvedeny ceny montáže dálkových a rozvodných tepelných sítí umístěných mimo území se zpevněnými plochami. Jedná se o primární tepelné rozvody, kde se jako teplonosná látka používá pára nebo horká voda, a které vedou od zdroje tepla k výměníku tepla nebo připojeným potrubím.

Obr. 4 KROS4 materiál
Obr. 3 Ukázka z cenové soustavy ÚRS | Zdroj: NRG flex
Obr. 4 Předizolované plastové potrubí NRG FibreFlex Pro ve dvoutrubkovém provedení
Obr. 4 Předizolované plastové potrubí NRG FibreFlex Pro ve dvoutrubkovém provedení | Zdroj: NRG flex

Výkopové práce

K největším úsporám výkopových prací dochází u projektů, kde se používá systém s dvojitou izolací z plastu (systém dvou trubek v jedné izolaci), protože šířka výkopu závisí pouze na jedné trubce. Zde je také důležité zmínit jejich nejdůležitější vlastnost, a sice, že tyto trubky mají nejnižší tepelné ztráty do vnějšího prostředí. Celková úspora výkopových prací, a také úspora výroby energie na ohřev teplonosné látky na požadovanou teplotu, je u dvojitého předizolovaného systému výrazně nižší než u předizolovaných systémů, kde jsou použity dvě samostatné trubky.

Předizolované plastové potrubí NRG FibreFlex Pro ve dvoutrubkovém provedení
Obr. 5 Předizolované plastové potrubí NRG FibreFlex Pro ve dvoutrubkovém provedení | Zdroj: NRG flex
Řez výkopem při použití zdvojeného plastového potrubního systému v jedné izolaci
Obr. 6 Řez výkopem při použití zdvojeného plastového potrubního systému v jedné izolaci | Zdroj: NRG flex

Pages from K TZBcz 2 23 op

Materiál tepelných rozvodů

Pro řešení tepelné sítě byly zvažovány materiály z oceli a plastu. Oba systémy jsou předizolované potrubní systémy, kde je teplonosné potrubí zcela obaleno izolací a po celé trase potrubí se nachází ochranný plášť. Porovnávali jsme jednotlivé trubky z oceli a plastu. Plastový předizolovaný systém je sice dražší z hlediska materiálu, ale vzhledem k dalším výhodnějším vlastnostem oproti oceli je celkově levnější nebo se pohybuje ve stejném cenovém rozpětí.

Obr. 7 Kladečský plán řešeného projektu
Obr. 7 Kladečský plán řešeného projektu | Zdroj: NRG flex

Stanovení ceny modelového projektu podle cenové soustavy ÚRS

Plastové a ocelové předizolované potrubí bylo posouzeno z hlediska celkových finančních investic vypočtených v cenové soustavě ÚRS. Porovnán byl plastový a ocelový materiál, instalace potrubí a výkopové práce pro daný projekt. Výsledkem byla celková výše investice pro tento vzorový projekt.

Celková délka trasy teplovodu: 980,5 m
Dimenze teplovodu: DN40 – DN150
Celkový přenášený výkon: 5235 kW
Max. teplotní spád: 80/53 °C
Provozní teplotní spád 75/53 °C
Max. provozní tlak 0,6 MPa

Materiálové náklady na jednotrubkové provedení jsou přibližně stejné a k úsporám dochází zejména u montážních prací. Spojování spojů je díky lisování třikrát až čtyřikrát rychlejší než u ocelových trubek. Plastové předizolované trubky mají navíc až o 86 % méně spojů na trase, protože se na rozdíl od ocelových trubek nemusí po trase kompenzovat.

Zdroj: NRG flex

Reálné porovnání konkrétního projektu v cenové soustavě ÚRS a také zkušenosti s realizací projektů ukázaly, že ve většině případů je realizace potrubí s flexibilními předizolovanými trubkami řádově investičně shodná s realizací ocelových předizolovaných trubek. Výhody použití flexibilních potrubí spočívají především v nižších ztrátách během životnosti potrubí, přičemž nelze opomenout ani praktické aspekty – rychlejší instalace, užší výkopy a s tím související menší zásahy do zastavěného území.

Vypracováno z podkladů firmy NRG flex.
Foto: NRG flex