Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
Hodnocení skalního řícení a jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo

Hodnocení skalního řícení a jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo

Příspěvek informuje o dalším případu skalního řícení, které se událo na území Severní Moravy. Tentokrát hodnotí skalní řícení a návrh jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo. I tento případ byl detailně zmapován, posouzen z hlediska míry rizika skalního řícení a také byla navržena adekvátní sanační opatření.

Sledování svahových pohybů pomocí vláknové optiky

Sledování svahových pohybů pomocí vláknové optiky

Využití vláknové optiky pro geotechnické sledování umožňuje automatizaci některých dosud manuálně prováděných měření. Přechod od etapových měření ke kontinuálnímu monitoringu lze provést dodatečně beze změn instrumentace. V článku jsou uvedeny příklady aplikací z projektů výzkumu a vývoje: podpovrchový extenzometr (metoda Fiber Bragg Gratings, projekt TA01011650) a vrt vystrojený pro sledování deformací podloží (Brillouin Optical Time Domain Analysis, projekt FR-TI3/609)

Možné způsoby sanace objektů v historických centrech měst

Možné způsoby sanace objektů v historických centrech měst

Cílem prezentovaného článku je podělit se o zkušenosti v problematice sanace objektů v historických centrech. Článek poukazuje na to, jak je sanace objektů v historických centrech měst složitá a jak důležité je získání podrobných údajů o stavu objektu, aby byla úspěšná. Nejprve je předloženo řešení dané problematiky z pohledu geotechnika, kdy jsou brány v úvahu celé řady aspektů, které ovlivňují správnou volbu sanace. Ve druhé části článku jsou uvedeny konkrétní příklady, u kterých došlo k výrazně rozdílným rozhodnutím o sanaci.

Aplikace asfaltové kluzné spáry na poddolovaném území

Aplikace asfaltové kluzné spáry na poddolovaném území

Asfaltové reologické kluzné spáry lze výhodně využít pro snížení tření v základové spáře na poddolovaném území, kde se očekává horizontální deformace terénu. Na stavební fakultě probíhá od roku 2010 laboratorní testování různých typů asfaltových pásů, zkoumá se vliv vertikálního a horizontálního zatížení a také vliv teploty. Výsledky zkoušek se využívají pro matematické modelování interakce základu a podloží. Lze odvodit parametry v horizontálním směru pro modelování jednoparametrického modelu podloží, které je možné využít v komerčním softwaru na bázi MKP.

Interakce železobetonové konstrukce s podložím

Interakce železobetonové konstrukce s podložím

Článek pojednává o návrhu koncepce založení a statického řešení nosných konstrukcí dostavby areálu Ostravské univerzity v Ostravě – Hladnově. Suterén nové přístavby zasahuje téměř čtyři metry pod základovou spáru stávajících nepodsklepených objektů. Dále se v textu věnujeme podchycení původních základů zděné budovy univerzity, která bezprostředně přiléhá k nové dostavbě. Práce probíhají ve složitých základových poměrech tektonicky porušeného a nestabilního poddolovaného území Hladnovského kopce s výskytem tekutých písků.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 3.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 3.

Třetí díl textu, který nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2013- „Povodeň a město“, která se konala dne 7. června 2013.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 2.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 2.

Druhý díl textu, který nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2013- „Povodeň a město“, která se konala dne 7. června 2013.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 1.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 1.

Tento text nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2013- „Povodeň a město“, která se konala dne 7. června 2013.

Pražské Quadrio v hloubce 24 metrů

Pražské Quadrio v hloubce 24 metrů

Výstavba multifunkčního komplexu Quadrio ve Spálené ulici dosáhla nejnižší hranice pod úrovní terénu. V následujícím období už bude postupovat pouze nahoru do takové výšky, ze které bude viditelné panorama Pražského hradu. Pozorovat postup stavby lze sledovat přímo z ulice díky speciálně upravenému oknu, které jim umožňuje nahlédnout do míst, kam zatím mohou pouze stavbaři.

Plánování trasy liniových staveb

Plánování trasy liniových staveb

V bezprostřední blízkosti silnice E50 byla v roce 1939 zahájena stavba dálnice, která měla spojovat území Čech, Moravy, Slovenska a Podkarpatskou Rus. Stavba byla přerušena v průběhu druhé světové války a později nebyla obnovena mimo jiné z důvodu výskytu rozsáhlých svahových deformací v trase plánované dálnice. Rozestavěné těleso dálnice je dodnes v terénu dobře patrné, je zachováno několik mostků, propustí a průzkumných vrtů (obr. 1 a 2), které jsou stále v dobrém technickém stavu.

Geosyntetika v tunelech

Geosyntetika v tunelech

Při vyslovení pojmu geosyntetika nebo geosyntetické materiály se asi málokomu napoprvé vybaví tunely. Geosyntetické výrobky máme spíše spojené se zemními, vodohospodářskými nebo ekologickými stavbami, popřípadě s výstavbou pozemních komunikací nebo železnic. Pokud nás ale přece jenom napadnou tunely, bude to nejspíše kvůli geotextiliím, které se v těchto stavbách již poměrně dlouhou dobu používají jako ochranné prvky v rámci realizací izolačních souvrství.

Stoleté zkušenosti s pilotami Franki

Stoleté zkušenosti s pilotami Franki

Ekologická metoda zakládání má již stoletou tradici. Poprvé byla použita počátkem minulého století v Belgii, kde ji vyvinul inženýr Pier Franki. Pomocí této zdokonalené technologie jsou zakládány hypermarkety, průmyslové a výrobní haly, železniční a dálniční mosty i občanské stavby.