Partneři sekce:
Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí

Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí

Technologie lepení štěrku byla po přelomu tisíciletí uznána jako jedna z metod pro stabilizaci a prolepení štěrku kolejového lože na železničních tratích. V České republice jsme tuto metodu představili poprvé na odborném semináři v roce 2005 a v roce 2007 jsme realizovali první objekt použitím této metody, jejíž obchodní název je MC-Ballastbond. Do dnešního dne máme na železničních a tramvajových tratích v ČR přes 40 realizovaných objektů.

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních

V posledních letech se při výstavbě zemních konstrukcí inženýrských i pozemních staveb rychle rozšiřuje používání nové progresivní technologie úprav nevhodných zemin (tzv. ROAD MIX) příměsí hydraulických pojiv Viacalco (směs vápna a cementu). Použitím této technologie dochází především k výraznému nárůstu únosnosti zemin a zlepšení jejich dalších parametrů.

Diagnostický průzkum šachty se zaměřením na ASR

Diagnostický průzkum šachty se zaměřením na ASR

Text přibližuje problematiku provádění diagnostického průzkumu betonového ostění šachty podzemního díla, se specifickým zaměřením na degradační mechanismus ASR (Alkali-silika reaction, alkalicko křemičitá reakce).

Sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa

Sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa

Po srážkově nadprůměrném období května 2013, kdy 24hodinový srážkový úhrn přesáhl lokálně 100 mm, byly dne 2. června 2013 pozorovány na železniční trati Liberec – Česká Lípa v úseku km 128,200 – 128,250 výrazné poruchy tělesa náspu vysokého 20 m. Deformace a poškození tratě v délce asi 60 m s 6 metrů vysokou odlučnou plochou vedly k okamžitému přerušení provozu a zahájení prací pro nutná sanační opatření.

Ekonomické, ekologické a snadno použitelné řešení pro ošetření zeminy

Ekonomické, ekologické a snadno použitelné řešení pro ošetření zeminy

Mokré, neúnosné jemnozrnné hlíny mohou být na staveništi velkým problémem. Stavební stroje mají ztížený přístup a jen obtížně lze splnit požadavky na vlhkost a zhutnění zeminy stanovené stavebním inženýrem nebo geotechnikem. Mokré a špatně zhutněné zeminy nejsou dobrým podkladem pro vozovku či násyp a ztracený čas znamená na staveništi ztracené peníze. ViaCalco dokáže během stavebních prací rychle zlepšit základové podmínky a zajistit dlouhodobé zlepšení vlastností zemin.

Hodnocení skalního řícení a jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo

Hodnocení skalního řícení a jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo

Příspěvek informuje o dalším případu skalního řícení, které se událo na území Severní Moravy. Tentokrát hodnotí skalní řícení a návrh jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo. I tento případ byl detailně zmapován, posouzen z hlediska míry rizika skalního řícení a také byla navržena adekvátní sanační opatření.

Sledování svahových pohybů pomocí vláknové optiky

Sledování svahových pohybů pomocí vláknové optiky

Využití vláknové optiky pro geotechnické sledování umožňuje automatizaci některých dosud manuálně prováděných měření. Přechod od etapových měření ke kontinuálnímu monitoringu lze provést dodatečně beze změn instrumentace. V článku jsou uvedeny příklady aplikací z projektů výzkumu a vývoje: podpovrchový extenzometr (metoda Fiber Bragg Gratings, projekt TA01011650) a vrt vystrojený pro sledování deformací podloží (Brillouin Optical Time Domain Analysis, projekt FR-TI3/609)

Návrh sanace svahu cyklostezky mezi Petřkovicemi a Koblovem

Návrh sanace svahu cyklostezky mezi Petřkovicemi a Koblovem

Příspěvek informuje o případu skalního řícení, které se událo na území Severní Moravy. Tento případ byl detailně zmapován a posouzen z hlediska míry rizika skalního řícení a také byla navržena adekvátní sanační opatření.

Možné způsoby sanace objektů v historických centrech měst

Možné způsoby sanace objektů v historických centrech měst

Cílem prezentovaného článku je podělit se o zkušenosti v problematice sanace objektů v historických centrech. Článek poukazuje na to, jak je sanace objektů v historických centrech měst složitá a jak důležité je získání podrobných údajů o stavu objektu, aby byla úspěšná. Nejprve je předloženo řešení dané problematiky z pohledu geotechnika, kdy jsou brány v úvahu celé řady aspektů, které ovlivňují správnou volbu sanace. Ve druhé části článku jsou uvedeny konkrétní příklady, u kterých došlo k výrazně rozdílným rozhodnutím o sanaci.

Aplikace asfaltové kluzné spáry na poddolovaném území

Aplikace asfaltové kluzné spáry na poddolovaném území

Asfaltové reologické kluzné spáry lze výhodně využít pro snížení tření v základové spáře na poddolovaném území, kde se očekává horizontální deformace terénu. Na stavební fakultě probíhá od roku 2010 laboratorní testování různých typů asfaltových pásů, zkoumá se vliv vertikálního a horizontálního zatížení a také vliv teploty. Výsledky zkoušek se využívají pro matematické modelování interakce základu a podloží. Lze odvodit parametry v horizontálním směru pro modelování jednoparametrického modelu podloží, které je možné využít v komerčním softwaru na bázi MKP.

Interakce železobetonové konstrukce s podložím

Interakce železobetonové konstrukce s podložím

Článek pojednává o návrhu koncepce založení a statického řešení nosných konstrukcí dostavby areálu Ostravské univerzity v Ostravě – Hladnově. Suterén nové přístavby zasahuje téměř čtyři metry pod základovou spáru stávajících nepodsklepených objektů. Dále se v textu věnujeme podchycení původních základů zděné budovy univerzity, která bezprostředně přiléhá k nové dostavbě. Práce probíhají ve složitých základových poměrech tektonicky porušeného a nestabilního poddolovaného území Hladnovského kopce s výskytem tekutých písků.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 3.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 3.

Třetí díl textu, který nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2013- „Povodeň a město“, která se konala dne 7. června 2013.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 2.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 2.

Druhý díl textu, který nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2013- „Povodeň a město“, která se konala dne 7. června 2013.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 1.

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 1.

Tento text nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2013- „Povodeň a město“, která se konala dne 7. června 2013.