koridorová trať u Poříčan

SWIETELSKY zkrátil výluku koridorové tratě u Poříčan o 100 dní

Partneři sekce:

Společnost SWIETELSKY dokončila v srpnu 2021 hlavní část loňských prací na stavbě Poříčany–Velim na I. koridoru mezi Prahou a Kolínem. Počet výlukových dnů se přitom na traťových úsecích Velim–Pečky a Pečky–Poříčany podařilo zkrátit při čtyřech výlukách, kdy byl provoz omezen na jednu kolej.

V 62 dnech výluky SWIETELSKY Rail navíc realizoval traťový úsek výhybna Cerhenice–Velim s oběma traťovými kolejemi v celkové délce 5,8 km, čímž celkově zkrátil výluky o rovných 100 dnů.

Příprava zahrnovala přístupové komunikace, staveništní deponie, kabelové trasy, trakční vedení v podobě vybudování základů a montáže nových trakčních stožárů a řadu dalších prací, které se oproti standardnímupostupu podařilo zvládnout buď zcela bez výluky, nebo v krátkodobé noční výluce bez zásadního omezení provozu. Bylo to výjimečné a mimořádně náročné, s použitým technologickým postupem však počítá i „metodika SFDI pro akceleraci“.

Maximálně se tak využily měsíce letních prázdnin, kdy bylo možné část osobních vlaků v úseku Kolín–Poříčany nahradit autobusovou dopravou. Tím se již částečně snížily negativní dopady na dopravu a zvláště se to odrazí v tomto roce, kdy bude možné dříve dokončit stavební práce a přispět k tomu, aby celková propustnost železniční sítě byla díky zkrácení výlukových dní vyšší.

„Bezesporu jsme přispěli k dalšímu zvýšení prestiže naší firmy a potvrdili, že umíme aplikovat nové strojní technologie vyvinuté a dodané mateřským rakouským koncernem,“ vysvětluje Pavel Pechač, jednatel a ředitel stavby ze společnosti SWIETELSKY Rail CZ.

V rámci stavby vznikly nové odbočky Tatce a Cerhenice, obě stejnojmenné zastávky prošly modernizací, stejně jako celý úsek Velim – odbočka Cerhenice. Opravilo se 8,6 kilometru železničního svršku a spodku, na trase je nové trakční vedení, zprovozněno bylo nové zabezpečovací zařízení v úseku Velim–Pečky a Pečky–Poříčany.

Výlukové časy, zvláště na exponovaných železničních tratích, se spolu s cenou díla stávají v České republice zásadním kritériem veřejné soutěže. Důvodem je, že jsou drahé, komplikují dopravu a jejich minimalizace zajímá jak investora, tak dopravce.

Špičková technika

V rámci strojní technologie se na stavbě využil například unikátní sanační stroj PM 1000 URM, který odtěžuje štěrkové lože a staré podkladní vrstvy, případně i rostlý terén, a odtěžené štěrkové lože a část podkladních vrstev taky recykluje a částečně je pak vrací zpět jako nové štěrkové lože.

Kvalita „recyklovaného“ kameniva odpovídá díky proplachu a zostrohranění vlastnostem nového kameniva. Toto kamenivo je pak částečně použito také do spodní vrstvy železničního spodku jako recyklovaná štěrkodrť. Nevhodný materiál je naložen na MFS vozy a odvezen jako odpadní zemina na deponii.

Na stavbě pracovaly i výkonné strojní podbíječky 09-2X Dynamic RT (traťová) a UNIMAT 09-16/4S (výhybková) či strojní linka SMD 80 pro rekonstrukci kolejového roštu. Ta zvládá demontáž stávajícího roštu a montáž nového kolejového roštu v jednom pracovním cyklu.

SWIETELSKY zkrátil výluku koridorové tratě
SWIETELSKY zkrátil výluku koridorové tratě | Zdroj: SWIETELSKY Rail CZ

Klíčové odbočky Cerhenice a Tatce

Na vybudování 4,3 kilometrů železničních dvoukolejných odboček Cerhenice a Tatce včetně zastávek stačilo společnosti SWIETELSKY Rail CZ výlukově 62 dní letních prázdnin.

Díky novým odbočkám se do budoucna zvýší variabilita řízení provozu, hlavně ale už v první polovině tohoto roku umožní odbočky nepřetržitou výluku v úseku Cerhenice–Pečky. Ten je součástí modernizace 16,3 kilometrů dlouhého dvoukolejného koridorového úseku z Velimi do Poříčan.

Nové odbočky rozdělují dva téměř šestikilometrové traťové úseky Velim–Pečky a Pečky–Poříčany na čtyři úseky poloviční délky. V tomto roce tak bude možné realizovat hloubkovou sanaci železničního spodku, která bude vyžadovat nepřetržité výluky v délce až dvakrát 79 dní. To by z hlediska železničního provozu nebylo bez obou odboček možné.

Zatímco projektová dokumentace uvažovala při zřizování každé z odboček s úpravou železničního svršku a spodku v nezbytně nutné délce okolo 300 metrů, společnost SWIETELSKY Rail CZ se vydala podstatně velkorysejší cestou. Současně s odbočkou Tatce se definitivně zrekonstruovalo 1 100 metrů železničního spodku a svršku, postavilo 220 metrů dvou nových bočních nástupišť a také se zrekonstruoval železniční přejezd na silnici II/334.

U odbočky Cerhenice byl rozsah úprav ještě větší, protože ve dvou 17denních výlukách se kompletně zrekonstruoval celý traťový úsek Velim–Cerhenice, tedy úsek dvoukolejné tratě dlouhý zhruba 3,2 km. Práce zahrnovaly úplnou rekonstrukci železničního svršku, sanaci železničního spodku včetně hloubkové sanace železničního spodku v místě vlastní odbočky, výstavbu bočních nových nástupišť zastávky Cerhenice v délce 220 metrů, opravu izolace podchodu v Cerhenicích, výstavbu nového trakčního vedení a v neposlední řadě vybudování nového zabezpečovacího zařízení v celém úseku Velim–Pečky.

Závěr

Do konce roku 2021 společnost SWIETELSKY Rail CZ dokončila úklid staveniště a terénní úpravy. Současně pokračovala příprava pro výluky v roce 2022. Ty budou nepřetržité od 1. března do 5. srpna, kdy bude dokončena sanace zbylé části tratě v úsecích Cerhenice–Pečky, Pečky–Tatce a Tatce–Poříčany.

„Zvláštní pozornost jsme věnovali přípravě a provedení štěrkových pilot v odbočce Cerhenice, což vycházelo především z požadavku na zachování a neomezení provozu v sousední koleji během těžkých sanací železničního spodku,“ vysvětluje Martin Krátký z firmy SWIETELSKY Rail CZ. S ročním předstihem tak byl připravován jak rozsáhlý geotechnický monitoring, tak užití nové technologie nevibrovaných štěrkových pilířů.

Pro hladký průběh vlastních sanací byly před každou výlukou sousední pojížděná kolej a trakční stožáry podél ní osazeny přesnými online snímači pohybů a dále byly osazeny geodetické body pro absolutní měření pohybů. Cílem tedy bylo především předejít tomu, aby došlo k poruše v provozované koleji s fatálními a neřízenými dopady na dopravu, jaké přináší okamžité a neplánované přerušení provozu.

Rozsáhlá modernizace dvoukolejného koridorového úseku z Velimi do Poříčan začala v červnu 2020 a potrvá stavebně do konce roku 2022. Některé dokončovací práce potrvají ještě do konce února 2023, ale železniční dopravu už neomezí. Zakázku za 3,83 miliardy korun bez DPH získal SWIETELSKY Rail CZ ve sdružení s firmou Subterra.

SWIETELSKY Rail CZ