Nízkoenergetický bytový dům – vila Augustus

Nízkoenergetický bytový dům - vila Augustus

Zadáním investora byl energeticky úsporný dům, který však zároveň splňuje ty nejvyšší požadavky na design a komfort moderní vily. Podařilo se tak zrealizovat stavbu, která je zajímavá architektonicky i technicky.

Výchozí situace
Na pozemku stál původně rodinný dům. Technický stav objektu a jeho provozní řešení však nevyhovovalo současným nárokům a standardům moderního bydlení. Pozemek je na severní straně ohraničen ulicí Na Výsluní, na jihu, východě a západě sousedí s pozemky zastavěnými rodinnými domy, resp. dvojdomem na východní straně. Směrem k jihu se mírně svažuje, převýšení severní hrany pozemků při ulici Na Výsluní je cca tři metry.

Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení
Bytový dům má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní a jedno ustupující podlaží. V podzemním podlaží je umístěn parking pro 17 automobilů, podél venkovní rampy jsou navržena dvě venkovní parkovací stání. Část stropu podzemního patra je využita jako terasy k přízemním bytům s plynulým přechodem na terén, což umožnilo k bytům přiřadit rozsáhlé zahrady. Suterén je propojen s jednotlivými podlažími domu vertikálním jádrem se schodištěm a osobním výtahem. Hlavní vstup do domu je navržen uprostřed severní fasády, se vstupem na mezipodestu schodiště s bezbariérovým přístupem do výtahu. Celkem objekt nabízí devět větších bytů od 85 do 130 m2.

Hmota objektu je rozdělena do dvou třípodlažních hmot s vloženou zapuštěnou celoprosklenou hmotou komunikačního jádra – schodištěm s výtahem, která přechází do čtvrtého, ustupujícího podlaží. Od třetího podlaží dům na východní straně postupně ustupuje kvůli výškové návaznosti na vedlejší objekt. Tato ustoupení byla využita pro prostorné terasy. V posledním podlaží je hmota ustoupena také ze západní strany, což umožnilo vytvoření ojedinělého luxusního apartmánu, který okouzlí nejen díky dvěma prostorným terasám, celoprosklené jižní stěně obývacího pokoje či dostatku světla ve vstupní hale získaného pomocí velkého světlovodu, ale především díky neodolatelnému a okouzlujícímu výhledu na celou Prahu.

Hlavní hmoty domu a vložené komunikační jádro spolu barevně a materiálově kontrastují. Jižní fasáda se do zahrady otevírá velkými prosklenými plochami s vykonzolovanými balkóny. Hlavní hmoty domu jsou omítané hladkou omítkou ve světlém odstínu. Vložená hmota komunikačního jádra, ustupující podlaží a východní dvoupodlažní část jsou obloženy tmavým velkoplošným deskovým obkladem z dýhovaných desek. Okna jsou navržena dřevěná z europrofilů v tmavém odstínu. Zábradlí balkónů a teras jsou skleněná s vloženou polotransparentní fólií.

Za celkovým návrhem objektu stojí architektonická kancelář Podlipný Sladký architekti.


Obr. 2 Kotelna s tepelným čerpadlem

Stavební řešení
Suterénní zdivo je navrženo ze železobetonu s tloušťkou 200 mm. Zdivo nadzemních podlaží je navrženo z vápenopískových přesných tvárnic Vapis zateplených kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny s tloušťkou 200 mm, na plochách se sníženou tloušťkou zateplení (meziokenní panely) je použit materiál s lepšími tepelnými parametry – šedý polystyren. Součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí tak činí U = 0,21 W/(m2 . K). Stropní konstrukce jsou železobetonové, střešní rovinu izolují desky EPS. Stropní konstrukce s tepelnou izolací celkové tloušťky 260 mm jsou navrženy se součinitelem prostupu tepla U = 0,18 W/(m2 . K). Konzoly balkónů, stříšky a římsy jsou navrženy jako železobetonové desky s přerušeným tepelným mostem pomocí ISO nosníků. Okna jsou na­vr­žena z dřevěných profilů EURO IV88 s izo­lač­ními trojskly se součinitelem prostupu te­pla Ug = 0,60 W/(m2 . K); hodnota součinitele prostupu tepla celého okna Uw je 0,8 W/(m2 . K).

Technologie
Každá bytová jednotka je vytápěna samostatnou teplovzdušnou větrací jednotkou od firmy Atrea typ Duplex RB, která je zavěšena pod stropem v komoře bytu. Systém vytápění a větrání rekuperačními jednotkami má pro konečného uživatele bytu či domu celou řadu výhod: jednotka dokáže bez problémů pokrýt potřeby pro vytápění celého bytu, dále zaručuje hygienicky nutnou trvalou výměnu vzduchu s možností řízeného nárazového zvýšení přívodu vzduchu bez otevírání oken a díky tomu také téměř ideální vlhkost vzduchu zamezující vzniku plísní. Nevzniká tak žádný průvan, vzduch cirkuluje v místnosti, aniž by jej člověk zaznamenal. Neustálou cirkulací přes účinné filtry se vzduch čistí od nežádoucích částic – prachu, případně i pylů, takže prostředí v bytě je vhodné i pro alergiky či osoby s dýchacími potížemi. Dále také snižuje výrazně spotřebu energie v bytě. Všechny energetické zisky z provozu domácnosti jsou díky rekuperační jednotce využívány k předehřevu větracího vzduchu. Umožňuje využívání solárních zisků z osluněných oken a okamžitý přenos do všech ostatních místností.

Teplovzdušná větrací jednotka má také vestavěný vodní chladič, který bude umožňovat v letním období využít systém pasivního chlazení z hlubinného zemního kolektoru. Celým systém teplovzdušného vytápění je řízen pomocí digitálního ovládacího panelu, který umožňuje jednoduché dálkové ovládání všech provozních režimů.
Pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody bytového domu je použito tepelné čerpadlo NIBE země – voda pro odběr energie z hlubinného zemního vrtu, které je umístěno v technické místnosti v suterénu. Pro primární okruh tepleného čerpadla jsou použity čtyři vertikální vrty o hloubce 150 m umístěné pod základovou deskou objektu.

Od partnerů ASB

V zimě získává tepelné čerpadlo tepelnou energii z půdy či vody a prostřednictvím otopného systému vytápí dům. V létě, kdy chceme místnosti naopak chladit, můžeme zvolit pasivní chlazení. Při pasivním chlazení se chladné primární médium přivádí přímo do otopného systému a prostřednictvím otopného/chladicího systému pasivně ochlazuje interiér domu. Při tomto procesu se účinně chladí interiér domu a zároveň se v půdě ukládá teplo, které je možné opět využít k vytápění v zimě.


Obr. 4 Větrací mřížka teplovzdušného vytápění v podlaze


Obr. 5  Provádění vrtů tepelného čerpadla


Obr. 6 Celkový pohled ze zahrady

Shrnutí
Díky kvalitnímu architektonickému návrhu a aplikaci těch nejmodernějších technologií se podařilo dosáhnout nízkoenergetického standardu, konkrétně průměrné spotřeby elektrické energie pro vytápění objektu 24,73 kWh/(m2 . rok) a průměrné spotřeby elektrické energie pro chlazení objektu 1,06 kWh/(m2 . rok).

Vila Augustus tak koresponduje s filozofií investora: je to spojení zdravého a pohodlného bydlení, díky nízké spotřebě energie a použitým technologiím i bydlení úsporného a zároveň je to stavba respektující okolí a přírodu, v níž se nachází.

Michal Honěk
Autor působí jako vedoucí projektu v developerské společnosti JRD.
Fotografie: JRD

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.