Zpráva o programu Zelená úsporám v nejnovějších číslech
Galerie(4)

Zpráva o programu Zelená úsporám v nejnovějších číslech

Partneři sekce:

Program Zelená úsporám se po necelém roce od vyhlášení rozběhl naplno. Současným tempem podávání žádostí by mohlo být 16,8 miliardy korun, které jsou zatím na dotace k dispozici, spotřebováno ještě před oficiálním koncem programu (31. prosince 2012).

První miliardu přislíbenou na dotace program přesáhl 11. února tohoto roku a očekává se, že částku 1,5 miliardy korun překročí k datu 12. března. V současné době (k 10. 3. 2010) evidujeme již 9 130 žádostí (z toho 8 572 registrovaných). Jejich počet se jen od začátku ledna téměř ztrojnásobil a úhrnná částka dotací, určená pro žádosti, je od konce roku 2009 dokonce více než trojnásobná. Největší zájem zůstává v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie na vytápění a přípravu teplé vody (oblast C), kde lidé nejčastěji žádali o dotaci na instalaci solárně-termických kolektorů.

Dotační program – obecné shrnutí

Program Zelená úsporám byl vyhlášen 1. dubna 2009 Ministerstvem životního prostředí ČR. Je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také na podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Podporuje kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalaci těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také novou výstavbu v pasivním energetickém standardu. Jeho administrací byl pověřen Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Oprávněnými žadateli o podporu na výše uvedená opatření jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak běžní občané, tak osoby podnikající (fyzické i právnické). O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní. Nelze však žádat o podporu na opatření, která byla dokončená před vyhlášením programu. Mezníky v programu jsou uvedené v tab. 1.

Tab. 1: Mezníky programu Zelená úsporám (ZÚ)Strmý růst programu

Počet žádostí a souhrnná výše rezervované podpory roste strmě už od září roku 2009 – poté co došlo k úpravě řady podmínek programu a rozšíření o možnost čerpání dotace na panelové domy. Další vlnu nárůstu zaznamenali pracovníci bank zapojených do programu a krajských poboček SFŽP na přelomu roku. Celkový počet žádostí vzrostl z 1 939 (koncem listopadu 2009) na 4 939 (k 31. lednu 2010). Očekáváme přitom, že počet žádostí se v nejbližší době ustálí přibližně na počtu 2 500 žádostí měsíčně. Vývoj programu od června 2009, měřený množstvím žádostí a objemem rezervované podpory, zobrazuje graf na obr. 1.


Obr. 1: Vývoj počtu žádostí a výše rezervované podpory (kumulativně)

První miliarda
Pokračování výrazně růstového trendu z přelomu roku dokládá i v roce letošním celková částka jedné miliardy korun, schválená na dotace a dosažená k datu 11. února 2010. Žádost, která dovršila první miliardu alokovaných prostředků, je na celkové zateplení a podal ji žadatel v okrese Šumperk. Podařilo se mu snížit měrnou potřebu energie o 87 % díky tomu, že zateplil fasádu, střechu i podlahu a vyměnil okna a dveře. Dosáhl na nejvyšší možnou dotaci v oblasti zateplení a byl podpořen částkou 288 000 korun. Průměrná výše dotace dosahuje 40 až 50 % z investované částky.

Necelých 1,5 miliardy korun doposud schválených na podporu představuje zhruba 9 % z celkové částky 16,8 miliardy, které Česká republika zatím získala prodejem přebývajících emisních kreditů. Ty od nás v loňském roce odkoupily Japonsko, Rakousko a Španělsko. Obchodování s emisními přebytky se děje na základě Kjótského protokolu. Podle něj má každý stát právo vypustit do ovzduší určité množství CO2. Pokud v daném období vypustí méně než přidělené množství, může zbylé emisní kredity prodat na mezinárodním trhu jiné zemi. Peníze takto získané jsou pak v ČR využity prostřednictvím programu Zelená úsporám na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů, aby snížily obsah CO2 v ovzduší.

Oblasti podpory

Podíváme-li se detailněji na jednotlivé oblasti podpory, pak největší zájem měli žadatelé o dotaci z oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie na vytápění a přípravu teplé vody (oblast C), především pak o dotace na instalaci solárně-termických kolektorů. Zájem o podporu na jejich instalaci tvoří přibližně 60 % žádostí v oblasti obnovitelných zdrojů na vytápění a přípravu teplé vody a více než 35 % všech žádostí.

Největší objem peněz určených na dotaci naproti tomu tvořila oblast podpory na úspory energie na vytápění, tj. konkrétně na zateplování rodinných a bytových domů (oblast A). Představovala dokonce zhruba trojnásobnou částku ve srovnání s oblastí C. Z celkové výše částky přislíbené na podpory v programu Zelená úsporám ke stejnému datu je vidět, jak velkou poměrnou část tvoří částka podpory v oblasti zateplování.

Nepoměr počtu žádostí a výše podpory alokované pro jednotlivé oblasti podpory dokumentuje tab. 2. Je v ní vidět i počet žádostí a objem alokované podpory podle typu stavby. Nejčastějším typem stav­by byly rodinné domy. Z údajů k 10. 3. 2010 tvořila opatření pro rodinné domy 96 % všech administrovaných žádostí (8 265 z 8 572), v objemu podpory pak zhruba 65 % (953 milionů z 1 455 milionů Kč).

Panelové domy

Očekáváme přitom, že tento nepoměr se (alespoň v objemu podpory) významně změní. Do hry o dotace z programu Zelená úsporám totiž zřejmě vstoupí větší počet žadatelů z oblasti panelových bytových domů, tj. bytových družstev a společenství vlastníků. Na panelové domy mohou žádat o dotaci již od 1. 9. 2009, a to díky dohodě Ministerstva životního prostředí, které vyhlásilo program Zelená úsporám, a Ministerstva pro místní rozvoj, jež spravuje program Nový panel. Větší nápor žádostí z řad těchto žadatelů (patří sem i podnikatelé, obce a jiné subjekty vlastnící panelové domy) se očekává v nejbližší době. Svaz českých a moravských bytových družstev si nechal udělat průzkum, podle něhož je nyní až 1 860 bytových družstev v ČR rozhodnuto do konce roku 2012 realizovat opatření, která mohou být podpořena z programu Zelená úsporám. Hodlají do nich investovat částku až 9 miliard korun, na níž mohou získat dotace v celkové výši zhruba 4 miliardy korun.

Příležitost pro stavebnictví

Program Zelená úsporám představuje v době hospodářského útlumu významný podnět pro ekonomiku. V oblasti stavebnictví vykazuje pro malé a střední podnikatele výrazně rostoucí trend. Útlum odvětví jako celku dokazují údaje ČSÚ o vývoji výstavby bytů za 2., 3. i 4. čtvrtletí ve srovnání se stejnými obdobími roku 2008 (pokles v zahájení výstavby nových bytů o 21,2; 5,7 a 21,2 %; snížení celkové hodnoty zakázek o 19,7; 26,4 a 35,3 %). Celková hodnota nákladů investovaných žadateli do opatření, na něž se vztahuje podpora programu Zelená úsporám, naproti tomu výrazně rostla – jen v loňském roce přesáhla jednu miliardu korun.

Program Zelená úsporám znamená příležitost nejen pro developery, ale i pro zpracovatele projektové dokumentace a odborných posudků – tedy projektanty, energetiky a podobně. Vznikla celá síť konzultantů, kteří žadatelům radí a pomáhají k dosažení podpory. Významnou měrou program pomáhá i výrobcům a dodavatelům ekologicky šetrných výrobků a technologií, využívajících obnovitelné zdroje energie, a to v oblasti propagace a zvýšením odbytu. Řada firem využila této příležitosti a nabízí různé softwarové aplikace a webové kalkulačky, které potenciálním zákazníkům (a tudíž žadatelům) vypočítají nejen úspory energie při realizaci podporovaných opatření, ale i přibližnou míru podpory. Na webových stránkách programu je dokonce poskytnuta možnost tyto nápady a vylepšení prezentovat. Registrace je zdarma.

Tab. 2: Počet žádostí a výše podpory pro jednotlivé oblasti podporyRD = rodinný dům, BD-N = bytový dům nízkoenergetický, BD-P = bytový dům pasivní

Seznamy dodavatelů a výrobků a technologií

Důležitým počinem pro výrobce ekologicky šetrných a energeticky úsporných technologií a produktů ze strany programu Zelená úsporám (ale v důsledku i pro samotné žadatele o dotaci) jsou seznam odborných dodavatelů (SOD) a seznam výrobků a technologií (SVT). Jde o elektronické databáze vzniklé pro potřeby programu, ve kterých musejí registrované výrobky či technologie a dodavatelé splnit určité standardy. Na oplátku pak jedině tito dodavatelé jsou v rámci programu oprávnění realizovat podporovaná opatření a jedině tyto výrobky a technologie na ně mohou být použity. Smyslem této podmínky je zajistit kvalitu použitých produktů a provedení tak, aby byly splněny ekologické a energetické limity programu a snížilo se množství emisí CO2.

Registrovat se lze přímo na webových stránkách programu www.zelenausporam.cz.

Je to zdarma a formulář lze vyplnit online. Pro zapsání do seznamů je pochopitelně třeba splnit určité podmínky a vyžadují se proto i originální dokumenty (či jejich úředně ověřené kopie) v listinné podobě (výpis z rejstříku trestů, osvědčení o zaškolení a podobně). Ty lze ale poslat poštou. V současné době je v SOD zapsáno více než 8 800 dodavatelů a v SVT registrováno přes 5 400 položek.

Všechny důležité informace o programu Zelená úsporám, například jak a kde podat žádost anebo jak se podílet jako výrobce či dodavatel, je možné najít na webových stránkách programu. Funguje rovněž bezplatná Zelená linka 800 260 500, kde vám ochotně poradí.

PhDr. Ondřej Klein
GRAF: SFŽP, FOTO: Baumit

Autor je redaktorem v rámci programu Zelená úsporám na Státním fondu životního prostředí (SFŽP).

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.