Kontaktní zateplení ETICS bez použití hmoždinek (pracovní postup)

Partneři sekce:

Hmoždinky v zateplovacím systému ETICS jsou potencionální tepelné mosty, jenž mohou přinést jen komplikace. Jak tento problém vyřešit a vytvořit co nejefektivnější obálku budovy?

Vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Obvykle je součástí skladby penetrace podkladu, lepicí hmota, kotvicí hmoždinky, lepidlo na základní vrstvu, perlinka a jako finální vrstva penetrace a probarvená omítka. ETICS se ověřuje jako ucelená sestava neboli systém s určenými součástmi. Zodpovědnost za takový systém nese výrobce, který systém navrhl, sestavil a uvedl na trh, proto je nutné pro zachování záruky a funkčnosti dodržovat technologický postup daný konkrétním výrobcem.

Podle řídicího pokynu ETAG 004 se rozlišuje více druhů kontaktního zateplení ETICS. Naprosto nejrozšířenějším je ETICS kotvený s doplňkovým lepením. Již z názvu vyplývá, že hlavní mechanická odolnost (proti sání větru a svislému zatížení) je zajištěna kotvením hmoždinkami a lepidlo je jen doplňkové. Počet hmoždinek je minimálně 6 ks na m2.

Nejčastější způsob aplikace je zatloukání. Kotvení hmoždinkami s sebou ale přináší určitá rizika. Zejména se jedná o vznikající tepelné mosty a v kombinaci s nepřesným hloubkovým osazením se hmoždinky mohou i prokreslovat na finální fasádu. Vznikne tzv. dalmatinový efekt (obr. 1). Komplikované je též použití zatloukacích hmoždinek do tenkostěnných keramických tvárnic. Při zatloukání často dochází k poškození střepu a hmoždinka nedrží v podkladu.

Dalmatinový efekt tepelné mosty způsobené fasádními hmoždinkami
Dalmatinový efekt tepelné mosty způsobené fasádními hmoždinkami | Source: Isover

Dalším druhem dle ETAG 004 je ETICS čistě lepený nebo lepený s doplňkovým mechanickým kotvením, kde se zatížení plně roznáší lepenou vrstvou. Mechanické připevňovací prostředky se používají hlavně k zajištění stability po dobu, dokud lepicí hmota nezatvrdne, a působí jako prozatímní spojení k vyloučení rizika odtržení. Tyto nekotvené systémy však mají určitá omezení a je potřeba splnit několik podmínek, aby byl ETICS v souladu s technologickými předpisy výrobců, a tedy plně funkční a se všemi zárukami.

Podmínky nekotvených systémů

Obecně platí, že každý výrobce zateplovacích systémů ETICS (WEBER, BAUMIT, STO…) má pro tyto nekotvené systémy zpracovaný příslušný technologický postup a aplikační firmy jsou povinné dle něho postupovat. Tyto postupy se mohou pro jednotlivé systémy mírně lišit. Přesto však lze uvést typické podmínky společné pro všechny nekotvené systémy.

Základní podmínkou je umístění a výška zateplovaného objektu. Protože účinky sání větru s výškou budovy stoupají, je nutné dodržet maximální výšku fasády cca 8 až 10 m, tedy 2 NP. Objekt musí ležet v mírných větrných oblastech (I. a II. větrná oblast) a neměl by být exponovaný – ideálně je tedy krytý okolní zástavbou (III. a IV. kategorie terénu).

Další podmínkou je kvalita přídržnosti lepidla. Aby lepidlo mohlo plně převzít úlohu za hmoždinky, musíme zajistit, že lepidlo bude 100% držet na podkladu a zároveň na izolaci. Na podklad jsou kladeny nejvyšší nároky, proto je systém v drtivé většině využit u novostaveb. Nejvhodnějšími povrchy je zdivo z pálených keramických tvárnic, vápenopískových nebo betonových cihel anebo monolitický beton.

Zároveň musí být zeď rovná, podklad čistý a homogenní a bez aktivních statických poruch. Na nosném podkladu nesmí být omítka nebo nátěr. Přípustné je místní vyrovnání nebo reprofilace podkladu s prokazatelně zaručenou soudržností nejméně 250 kPa.

Způsob lepení je dán technologickým předpisem daného systému, nejčastěji celoplošně na hřebínek (zubovou stěrkou). Díky tomu je nutné mít podklad rovný do maximální odchylky 5 mm na délku latě 1 m. V určitých případech lze lepit na rámeček s minimální plochou slepu 40 %. V tomto případě lze tolerovat i větší nepřesnosti podkladu až 10 mm na délku latě 1 m.

Po vytvrdnutí lepicí hmoty za cca 1 až 2 dny může být aplikována základní vrstva a následně další práce stejné jako u kotvených systémů.

Vhodná izolace do nekotveného systému

Nejběžnějším izolantem je expandovaný polystyren EPS. Vhodný je zvláště pro úsporné nízkoenergetické a pasivní domy. Maximální povolené tloušťky se mohou lišit dle konkrétního technologického předpisu, nejčastěji jsou v rozmezí 200 až 300 mm. Na fasádu lze také použít minerální izolaci, ale jen s kolmou orientací vláken, a to v tloušťkách do 120 mm.

Zateplení bez tepelných mostů

Pro energeticky úsporné novostavby (zejména s většími tloušťkami izolantu) je vždy na zvážení použití nekotvených zateplovacích systémů ETICS. Kromě odstranění případných tepelných mostů v místě hmoždinek tak lze odstranit i riziko prokreslování hmoždinek na fasádu, a dokonce lze ušetřit i nemalé finanční prostředky. Při splnění základních technologických podmínek pro nekotvené zateplovací systémy je toto zateplení garantováno se všemi zárukami, na které jsme standardně u zateplení zvyklí.

Hlavní výhody nekotveného ETICS

úspora nákladů a času vynecháním kotvení hmoždinek,
odstranění rizika prokreslování hmoždinek na fasádu,
zamezení vzniku tepelných mostů hmoždinkami – zvýšení účinnosti zateplení,
postup prací a technologie téměř jako u standardního ETICS

Nevýhody  nekotveného ETICS

výškové omezení,
nevhodné pro exponované objekty,
nevhodné pro rekonstrukce,
vyšší požadavky na kvalitu podkladu,
nutnost použít kvalitnější lepicí hmotu

Co budete potřebovat

 • Izolanty EPS, tl. 200–300 mm
  ISOVER EPS 70F
  rozměr 1000 x 500 mm, tloušťka 10 až 200 mm
  ISOVER EPS 100F
  rozměr 1000 x 500 mm, tloušťka 30 až 200 mm
  ISOVER EPS GreyWall
  rozměr 1000 x 500 mm, tloušťka 20 až 300 mm
  ISOVER EPS GreyWall Plus
  rozměr 1000 x 500 mm, tloušťka 20 až 300 mm
  ISOVEREPS GreyWall Sun Protect
  rozměr 1000 x 500 mm, tloušťka 60 až 300 mm
 • Izolace minerální, tl. do 120 mm
  ISOVER NF 333
  rozměr 1000 x 333 mm, cena tloušťka 20 až 300 mm
 • Vhodné lepidlo
 • Nářadí a ostatní materály
  Zubová stěrka
  Vodováha
  Ruční pila
  Ostatní běžné komponenty ETICS
  Zakl. lišty
  Rohové profily atd.

01 | Příprava povrchu

Povrch fasády očistíme od všech nečistot a zkontrolujeme rovinnost povrchu.

Příprava povrchu
Příprava povrchu | Source: Isover

02 | Sokl

Na zateplení soklu nad terénem nebo nad balkony použijeme k tomu určené izolační desky.

Sokl
Sokl | Source: Isover

03 | Úprava desek

Desky dle potřeby naformátujeme. Seříznutí je možné provádět ruční pilou přímo na místě.

Úprava desek
Úprava desek | Source: Isover

04 | Lepení EPS

Standardní lepení se provádí nanesením hmoty v obvodovém rámečku a dvou až třech terčů v ploše. Lepení „nekotvené fasády“ se oproti tomu nejčastěji provádí celoplošně nanesením zubovou stěrkou!

Lepení EPS
Lepení EPS | Source: Isover

05 | Lepení minerální vlny

Deska minerální vlny se rovněž jako EPS lepí celoplošným nanesením lepidla zubovou stěrkou.

Lepení minerální vlny
Lepení minerální vlny | Source: Isover

06 | Umístění izolantu

Izolant umístíme na fasádu a řádně přitlačíme. Po zatvrdnutí lepidla desky zbrousíme pro zajištění rovného povrchu a dále s nimi můžeme nakládat jako u kotvené izolace.

Umístění izolantu
Umístění izolantu | Source: Isover
TEXT + FOTO: Isover