03 Okapnička
Galerie(10)

Lepení zateplovacího systému ETICS (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Vnější tepelněizolační kompozitní systémy Baumit je možné použít na všech obvyklých stavebních minerálních podkladech (příp. dřevěných, dřevocementových atp.). Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný a zbavený nečistot. Statické trhliny na fasádě lze bez obav zakrýt jen v tom případě, že již nejsou aktivní.

9 důvodů pro použití zateplovacího systému

 1. Příjemná vnitřní teplota po celý rok
 2. Trvalé snížení nákladů na vytápění
 3. Ochrana stěn před poruchami a vlivy počasí
 4. Omezení tepelných mostů
 5. Snížení emisí CO2
 6. Šetrné bydlení a přístup k životnímu prostředí
 7. Volnost v designu a tvořivosti při návrhu fasád
 8. Systémová řešení pro každou stavbu
 9. Dlouhodobá životnost a trvanlivost

Co budete potřebovat

 • Zateplení pro sokl: Austrotherm XPS TOP P GK, extrudovaný polystyren 3 až 20 cm, desky 1250 x 600 mm
 • Izolant: Baumit Baumit StarTherm
 • Soklový profil: Baumit soklový profil ETICS, Baumit soklový profil ETICS POPULAR, Baumit soklový profil therm, délka 2,5 m, tloušťka 80 až 200 mm, od 112,30 Kč/ks
 • Soklové distanční podložky
 • Spojky soklových lišt PV 30
 • Lepicí hmota: Baumit StarContact, spotřeba od 3 až 4 kg/m2, papírový pytel 25 kg, 574,80 Kč/balení
 • Sklotextilní síťovina: Baumit StarTex, role 10 a 50 bm, šířka 1 m, oka 4 x 4 mm, 375,10 Kč/role 10 bm
 • Pěnová hmota
 • Připojovací okenní a dveřní profil: ETICS – Flexibel, ETICS – Plus, ETICS – POPULAR, délka od 1,4 m, od 44,90 Kč/ks
 • Hmoždinky

Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením tepelněizolačního systému snížena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu zvýšené vlhkosti odstranila nebo dostatečně omezila. U novostaveb je možné systém lepit přímo na nosné neomítnuté zdivo. V tomto případě je však nutné odstranit ze spár vyteklou maltu.

Způsob spojení ETICS s podkladem

Maximální hodnota odchylky rovinnosti za použití lepicí hmoty je 10 mm/m pomocí lepicí hmoty a hmoždinek 20 mm/m. Nerovnosti menší než hodnoty uvedené v předchozí tabulce lze vyrovnat lepicí hmotou přímo při lepení tepelněizolačních desek. Větší nerovnosti je nutné vyrovnat již v podkladu.

Druh lepicí hmoty, druh a tloušťka desek tepelné izolace jsou určeny ve stavební dokumentaci. Desky tepelné izolace musí při lepení dolehnout k přednímu líci soklového profilu, nesmí ho přesahovat ani nesmí být zapuštěny.

Na navazující části konstrukce, prostupující prvky připevňované k podkladu a oplechování se doporučuje bezprostředně před lepením desek aplikovat určené těsnicí pásky.

Pokud tepelněizolační systém přiléhá až k terénu, nebo zasahuje pod úroveň terénu, je nutno použít jako tepelný izolant extrudovaný polystyren s oboustranně dodatečně zdrsněným povrchem nebo Austrotherm XPS TOP P GK (růžová barva) s oboustranně profilovaným povrchem do výšky 300 až 500 mm nad terénem.

Hmoždinky je nutné umístit mimo oblast odstřikující vody (např. > 300 mm nad upravený terén). Na předem připravený podklad připevníme soklový profil ETICS soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu.

Při použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a případné korozi, např. pomocí plastové podložky. Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu montáže. Soklové profily se osazují se vzájemnými mezerami šířky 2 – 3 mm, doporučuje se jejich spojování.

Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. Na připravený profil ukládáme přímo fasádní tepelněizolační desky opatřené na zadní straně lepicí hmotou. Izolační desky musí být těsně přitisknuty k přední hraně soklového profilu.

Při lepení první řady desek pomocí montážní latě se nejprve před osazením latě celoplošně upevní lepicí hmotou na podklad sklotextilní síťovina na výšku nejméně 200 mm, měřeno od spodního okraje budoucí první řady desek tepelné izolace.

Sklotextilní síťovina se po nalepení desek a odstranění montážní latě přetáhne přes okraj desek tepelné izolace na jejich vnější povrch a zatlačí do předem nanesené lepicí stěrky. Ta se následně zahladí. Výška přetažené síťoviny na vnějším povrchu desek tepelné izolace musí být nejméně 150 mm.

Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládacím soklovým profilem, kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. Desky se lepí vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena.

Pokud k tomu dojde, musí být z těchto míst neprodleně odstraněna. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit tepelněizolačním materiálem.

Spáry mezi deskami do 5 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou (PUR pěnou), platí pouze pro desky z EPS-F. Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena rovinnost vrstvy tepelněizolačního materiálu a spáry byly vyplněny v celé tloušťce desek.

Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm od upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce projevující se na povrchu podkladu nebo změn materiálu podkladu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru.

Hmoždinky se osazují nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace a zpravidla před provedením základní vrstvy, neurčuje-li stavební dokumentace jinak. Hmoždinky se obvykle umisťují jak v místě styků rohů desek tepelné izolace, tak v ploše těchto desek.

Hmoždinky je třeba umísťovat v místech, kde byla pod nimi deska připevněna k podkladu lepidlem. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště. Vrt pro osazení hmoždinky musí být prováděn kolmo k podkladu.

Krok 1: Soklová hmoždinka

Na předem připravený podklad připevníme soklový profil ETICS soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. K podložení soklových profilů při nerovném podkladu použijeme soklové distanční podložky.

01 Soklová hmoždinka
01 Soklová hmoždinka |

Krok 2: Soklové profily

Soklové profily se osazují se vzájemnými mezerami šířky 2 – 3 mm, doporučuje se jejich spojování spojkami soklových lišt PV 30. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna.

02 Soklové profily
02 Soklové profily |

Krok 3: Okapnička

Soklový profil ETICS se pro vytvoření trvale pružného spojení omítek tepelněizolačních systémů a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin doporučuje doplnit o okapničku k soklovému profilu ETICS.

03 Okapnička
03 Okapnička |

Krok 4: Sklotextilní síťovina

Při lepení první řady desek pomocí montážní latě se nejprve před osazením latě celoplošně upevní lepicí hmotou na podklad sklotextilní síťovina na výšku nejméně 200 mm.

04 Sklotextilní síťovina
04 Sklotextilní síťovina |

Krok 5: Lepení desek

Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládacím soklovým profilem, kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. Nanášení lepicí hmoty – rámeček a tři středové terče – minimální plocha slepu 40 %

05 Lepení desek
05 Lepení desek |