Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • Českomoravský beton

Generální oprava chladicích věží v elektrárně Tušimice II

Generální oprava chladicích věží v elektrárně Tušimice II

Elektrárna Tušimice II byla postavena v sedmdesátých letech minulého století. První generální oprava chladicích věží proběhla v letech devadesátých. V rámci této opravy byly provedeny sanace všech betonových konstrukcí a namontována nová chladicí technologie. V letech 2007 až 2011 proběhla komplexní obnova elektrárny Tušimice II, při které byla prováděna celková rekonstrukce elektrárny.

Firma REKO PRAHA byla zhotovitelem obchodního balíčku 12 – chladicí věže, který zahrnuje generální opravu čtyř chladicích věží typu Iterson 100 m. Účelem rekonstrukce chladicí věže je dosáhnout požadovaného hydraulického a tepelného výkonu chladicí věže v souladu s garantovanými parametry požadovaných objednatelem. Základní činnosti rekonstrukce jsou tyto:

 • kompletní demontáže chladicí technologie,
 • demontáže stávající prefabrikované vestavby,
 • sanace nádrže a provedení nové izolace nádrže,
 • sanace pláště chladicí věže a šikmých stojek a ostatních železobetonových konstrukcí,
 • provedení nové prefabrikované vestavby,
 • dodávka a montáž nové chladicí technologie,
 • dodávka a montáž zimní ochrany chladicí věže,
 • dodávka a montáž nových stavebních a technologických elektrorozvaděčů,
 • provedení prostupu do chladicí věže a nosné ocelové konstrukce pro kouřovod odsířených spalin zavedených do chladicí věže – pouze CHV 21 a 23.

Demontáže
Před provedením demontážních a demoličních prací byl vytvořen vjezd do chladicí věže ve stěně nádrže a byly vystřiženy dva šikmé sloupy. Následovala demontáž stávající technologie a strojní demolice celé vnitřní vestavby včetně původních stoupacích kanálů.

Prefabrikovaná nosná vestavba
Prefabrikovaná nosná vestavba byla dodána nová. Při této rekonstrukci byl změněn půdorys a uspořádání horizontálních i vertikálních betonových prvků. Původní řešení vestavby bylo radiální s jedním stoupacím kanálem ve středu věže. Nové řešení je pravoúhlé se dvěma stoupacími kanály. Vestavba je provedena částečně z prvků železobetonových předem předepjatých a částečně z prvků s měkkou výztuží. Základové patky jsou umístěny na dně stávající nádrže. Do kalichů patek jsou osazeny sloupy. Prefabrikovaná konstrukce vytváří horizontální rošt na dvou výškových úrovních vhodně zvolených pro osazení chladicí technologie. Součástí vyšší úrovně je rovněž systém železobetonových žlabů rozvádějících oteplenou vodu půdorysně po chladicí věži.

Nové železobetonové výtlačné kanály
Z důvodu změny celého systému rozvodu vody v chladicí věži a odlišnému systému prefa vestavby bylo nutné vybudovat i dva nové monolitické výtlačné kanály oteplené vody. Voda je do stoupacích kanálů přiváděna přívodním ocelovým potrubím DN 2000 a kanály jsou navzájem propojeny potrubím DN 1600. Na kótě +10,000 m jsou do stoupacích kanálů napojeny distribuční železobetonové žlaby, kterými je voda rozváděna do plochy chladicí věže.

Sanace nádrže
Na stávající dno bazénu ochlazené vody byla položena nová fóliová izolace Sika a nová betonová deska vyztužená svařovanou sítí. Tato deska byla strojně zaleštěna a následně opatřena nátěrem Sika Inertol Poxitar. Stěny bazénu byly sanovány standardním způsobem. Nejdříve byl elektropneumatickými kladivy odstraněn zdegradovaný beton. Následovalo očistění a připravení konstrukce tryskáním suchým abrazivem a nanesení ochrany výztuže Sika Armatec Epocem. Dále byla provedena strojní reprofilace maltami Sika Rep a následně jako finální vrstva byla aplikována hydroizolační stěrka Sika Top 109 Elastocem.

Sanace pláště chladicí věže
Sanace plášťů chladicích věží byla navržena s ohledem na výchozí stav ošetření povrchů železobetonových konstrukcí realizovaných v minulosti a na požadovaný účel použití, protože do dvou chladicích věží je zaústěn kouřovod z odsíření, a do dvou věží nikoliv. Práce byly provedeny ze závěsných systémů, připevněných na korunu chladicí věže a opatřených podpůrnými systémy, které umožňují dokonalý kontakt s pláštěm ve tvaru rotačního hyperboloidu po celé délce trasy.

Stav chladicích věží po minulé opravě byl takový, že věže 22 a 24 byly opatřeny stěrkou na vnitřním plášti, zatímco věže 21 a 23 nikoliv. Všechny věže pak byly opatřeny povlakovým nátěrem Sika Icosit 2406 na vnitřním plášti a Sikagard 700 S a 680 S na plášti venkovním. V průběhu průzkumů a následně i opravy se ukázalo, že povrchy opatřené stěrkou jsou mnohem méně poškozené než povrchy bez stěrky. To bylo zohledněno i v projektové dokumentaci opravy a stěrka byla doplněna i na druhý pár věží. Na těchto věžích byla aplikace stěrky opodstatněná také proto, že do nich bude po provedení opravy zaústěn čistý kouřovod a odváděny spaliny. Skladba sanačního systému, která byla stanovena v realizačním projektu, je takováto:

 • vnitřní plášť a šikmé stojky:

omytí pláště tlakovou vodou, odstranění nečistot z povrchu pláště,
trasování povrchu, nalezení poruch, jejich označení a otevření lehkými pneu kladivy,
otryskání stávajícího nátěrového systému suchým tryskáním až na podkladní beton; ve stejném kroku očištění již případně obnažené výztuže suchým tryskáním,
nátěr již obnažené výztuže Top Armatec Epocem,
reprofilace povrchu řadou sanačních malt Sika Plastiment,
aplikace inhibitoru koroze Sika Ferrogard 903 (pouze věže 23 a 21),
aplikace egalizační stěrky pro celou plochu pláště Sika Icoment 520 (pouze věže 23 a 21),
aplikace primeru Sika Icosit 2406,
aplikace bariérového nátěru Sika Icoment 2406,
horních 30 m vnitřního pláště navíc opařit jednou vrstvou nátěru Sikafloor 357 chránícího nátěry před působením UV záření,
 sanace šikmých stojek se provedla shod­ně jako vnitřní plášť, bez celoplošné ega­lizace a nátěru proti UV záření;

 • venkovní plášť:

trasování povrchu, nalezení poruch, jejich označení a otevření lehkými pneu kladivy,
otryskání stávajícího nátěrového systému suchým tryskáním; ve stejném kroku očištění obnažené výztuže,
nátěr výztuže Sika Top Armatec Epocem,
teprofilace povrchu řadou sanačních malt Sika Plastiment,
aplikace primeru Sikagard 700 S,
aplikace bariérového nátěru Sikagard 680 S.

Prostup pro kouřovod a OK podpěra kouřovodu
Do chladicí věže číslo 21 a 23 je zaústěn kouřovod odsířených spalin. Samotný kouřovod byl zahrnut v zakázce jiného dodavatele, ale společnost REKO PRAHA měla v kontraktu přípravu prostupu v plášti chladicí věže pro zaústění kouřovodu a stavbu ocelových podpěr kouřovodu uvnitř chladicí věže. Geometrický tvar prostupu je definován jako průnik válcové plochy o průměru 8 400 mm s horizontální osou na kótě +21,80 m, která prochází bodem určujícím střed centrální OK podpěry kouřovodu uvnitř chladicí věže. Vytvoření takto velkého otvoru do skořepiny chladicí věže představuje staticky velký zásah do konstrukce. Byl proto navržen zesilující železobetonový prstenec, který byl vybetonován na vnější povrch skořepiny. Betonáž byla provedena technologií stříkaného betonu do bednění. Spolupůsobení tohoto nového prstence s pláštěm chladicí věže bylo zajištěno VP svorníky v počtu 256 o průměru 32, které byly vloženy do chrániček v betonu prstence a následně předepnuty na plnou hodnotu nominální předpínací síly P0 = 570 kN. Na závěr byl metodou jádrového vrtání a řezání diamantovou technikou vytvořen vlastní otvor pro kouřovod. V průběhu realizace prostupu bylo třeba sledovat nosnou konstrukci tahového komína v okolí otvoru. Cílem sledování bylo odhalit vznik případných trhlin v betonu, ke kterým mohlo dojít v souvislosti se změnou napjatosti v betonu skořepiny. Proto byla před realizací prostupu osazena tenzometrická čidla a v průběhu vyřezávání otvoru probíhalo měření se záznamem případných změn v konstrukci.

Technologie
Na nově namontovanou prefabrikovanou vestavbu byla namontována moderní chladicí technologie. Na nerezový rošt byly osazeny nové bloky chladicí výplně z PVC a na železobetonové žlaby byl napojen plastový rozvod vody distribuující oteplenou vodu po celém půdorysu chladicí věže a systém trysek zajišťující rovnoměrnou sprchu do chladicího systému. Nad žlaby rozvodu vody byly osazeny nerezové pochozí lávky a po celém půdorysu věže pak podchozí konstrukce eliminátorů ze stejného materiálu, na kterou byly namontovány aerodynamické eliminátory úletu kapek. Jako ochrana věže pro zimní období byl namontován zimní ostřik, který je tvořen laminátovým potrubím různých průměrů umístěným na úrovni nasávacího otvoru. Obvodové potrubí je perforováno a zajišťuje zaclonění nasávacího otvoru v zimním období.

TEXT: Ing. Jan Soukup, Ing. Vladislav Grebík
FOTO: REKO PRAHA

Jan Soukup je obchodní ředitel ve společnosti REKO PRAHA, a. s.

Vladislav Grebík je hlavní inženýr projektu ve společnosti REKO ­PRAHA, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

RubrikyCement a beton