Partneři sekce:

Hlučnost tepelného čerpadla: Rady a tipy

yauheni ilustračka

Definování hlučnosti tepelného čerpadla (a hlučnosti obecně) je složitá věc – pro jedno tepelné čerpadlo dokonce existuje hned několik údajů, které zaznamenávají hlučnost čerpadla, a je jen na výrobci, který údaj uvede. Navíc je třeba vždy pamatovat, že hluk je veličina logaritmická, tedy že 3 dB mohou znamenat i dvojnásobné zvýšení hlučnosti.

Co přesně je hluk čerpadla?

Zvuk, který vyluzují tepelná čerpadla, je vlastně zvuk ventilátoru (vrtule), který nasává vzduch, a vibrace z kompresoru. Čím intenzivněji tedy čerpadlo pracuje, tím je zařízení hlučnější. Není ovšem třeba propadat panice, moderní doba nabízí celou řadu možností, takže můžeme vybírat i z modelů čerpadel, která ve výsledku budou hlučná zhruba jako tikající budík, při intenzivní práci pak přibližně jako myčka nádobí.

Víte, že?

Hlučnost čerpadla ovlivňují použité materiály, kvalita technologického zpracování, správné nadimenzování, vhodné umístění, ale i řemeslná instalace.

Proč je hlučnost důležitá?

Při kolaudaci objektu či díla je měření hlučnosti tepelného čerpadla často vyžadováno stavebním úřadem – naměřené hodnoty nesmí překročit hygienickou hladinu hluku v chráněném prostoru.
Venkovní chráněný prostor jsou místa užívaná k rekreaci, léčení a zájmové činnosti (v katastru např. zastavěná nádvoří, zahrad se hodnoty netýkají). Měří se na hranici pozemku s čerpadlem.

  • Venkovní chráněný prostor staveb je oblast do dvou metrů od stavby pro bydlení a měří se 2 metry před fasádou či nejbližším oknem. Výklad se ovšem může lišit, je proto třeba se informovat o pravidlech pro konkrétní lokalitu!
  • Vnitřní chráněný prostor staveb jsou pobytové místnosti – hluk se měří v obytné místnosti poblíž zdroje (čerpadla), nejčastěji pak v ložnici.

Současný hygienický předpis „O ochraně veřejného zdraví dle Nařízení vlády 272/2011 sb.“, požaduje splnit limit pro venkovní prostor ve dne 50 dB a v noci 40 dB. Pro vnitřní prostory pak 40 dB ve dne a 30 dB v noci. 40 dB přitom odpovídá přibližně lidskému šepotu.

Není neobvyklé, že stavební úřad může požadovat hlukovou studii ještě před udělením povolení. Studie musí prověřit konkrétní typ čerpadla a jeho umístění, případně navrhnout opatření ke snížení hlučnosti ještě před realizací. Cena za takovou studii se pohybuje kolem 10.000 Kč. Ke studii je většinou třeba připravit územní plán s vyznačením umístění čerpadla, technickou zprávu, popis způsobu vytápění a katalogový list plánovaného čerpadla.

Na jaké hodnoty dávat pozor?

V podkladech každého čerpadla je zpravidla udáván akustický výkon nebo akustický tlak v různých vzdálenostech. Kromě samotné hodnoty hlučnosti tak je třeba vzít v úvahu i k čemu se hodnota vztahuje.

Od partnerů ASB

  • Hladina akustického výkonu (Lw) je absolutní míra hluku, kterou zdroj produkuje. V papírech čerpadel se pak můžeme dále setkat s hlukem minimálního chodu a hlukem maximálního chodu.
  • Hladina akustického tlaku (Lp) je míra hluku, kterou naměříme za určitých podmínek, veličina je závislá na vzdálenosti od zdroje, na umístění a na okolním prostředí – a je tedy často měřena v „ideálním“ prostředí.

Hladinu akustického výkonu proto lze považovat za přesnější údaj, protože není závislý na proměnlivých faktorech – musíme také počítat s tím, že hladina akustického výkonu bude vyšší než hladina akustického tlaku. A je to tak z definice veličin jedině správně!

Vliv na zvuk čerpadla může mít i frekvenční složení hluku – jako nejvíce obtěžující bývají zpravidla zařízení, která vydávají nějaký tón (tj. převažuje určitá frekvence). Takový zvuk může být obtěžující i při nízké intenzitě hluku.

POZOR!

Vždy musíme porovnávat stejnou hodnotu hluku (Lp či Lw) za stejných podmínek, ve stejné vzdálenosti od objektu a při stejných otáčkách [rps] kompresoru. Stejně tak účinnost čerpadla musíme srovnávat pro shodný návrhový výkon [kW].

Jak a kam umístit čerpadlo?

  • Tepelná čerpadla země/voda a vnitřní jednotky vzduch/voda neumisťujeme vedle ložnic, případně musíme zajistit vyšší neprůzvučnost této stěny a dveří. Do této stěny nekotvíme potrubí!
  • Neobkládáme dlaždičkami, ty hluk mohou zvýraznit.
  • Čerpadlo umisťujeme na pevný podklad, která pohltí vibrace. Například na beton.
  • Jednotku vzduch/voda neumisťujeme zvenku poblíž oken obytných místností a neumisťujeme ji ke stěně – a už vůbec ne do rohu nebo niky. Docházelo by k odrazu hluku od stěn, tedy ke zvýšení hodnoty hluku.
  • Neumisťujeme čerpadla na střechu nebo na konzolu ukotvenou zvenku do stěny obytného objektu – vibrace jednotky by se přenášely do konstrukcí. Vibrace lze v případě nutnosti snížit např. pomocí gumových silentbloků, ty umožní i případnou instalaci na střechu. Nikdy ovšem čerpadlo na střeše nekotvíme do hlavních konstrukcí objektu.
  • Mezi zadní stěnou čerpadla a stěnou domu necháváme alespoň 30 cm. Totéž platí pro případné zídky ke snížení hluku. Před ventilátorem čerpadla by měly být alespoň 3 metry.

Co se starým, hlučným čerpadlem?

V případě příliš hlučného tepelného čerpadla lze využít akustický kryt, který by měl hluk snížit o 8 až 12 dB – a mimo to i omezit kmitání, které samozřejmě vytváří další hluk. Kryt ovšem může mít vliv na výkonnost čerpadla. Dále je možné v okolí čerpadla zasadit křoviny nebo postavit zídky a palisády jako přirozenou bariéra šíření hluku. Při instalaci lze také venkovní část umístit horizontálně, aby hluk směřoval k nebi.

red