Partneři sekce:
 • P.M.H. Invest & Trade

Metoda EPC – příležitost úspor energie a úspor investic

Metoda EPC – příležitost úspor energie a úspor investic

Metoda EPC představuje velmi specifický způsob řešení rekonstrukce energetických systémů zejména v budovách. Při vhodném využití umožní provést renovaci tím nejefektivnějším způsobem, který přináší optimalizaci investičních prostředků a zejména maximalizaci úspor provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie. Přitom za dosažení sjednaného objemu úspor energie se poskytovatel energetických služeb smluvně zaručí.

Takto pojaté projekty jsou v rámci České republiky realizovány již dvacet let. V posledních letech jsou poměrně masivně vynakládány dotační prostředky na zateplování budov. Optimálním řešením může být vhodná kombinace dotací na stavební opatření s renovací technologických zařízení v budovách při využití metody EPC.

Charakteristika metody EPC

V oblasti úspor energie jsou některé projekty řešeny metodou EPC a svým pojetím jsou velmi „dotaženou“ formou projektů externí služby pro majitele nebo správce objektů. Metoda EPC (z anglického výrazu Energy Performance Contracting) představuje netradiční přístup k energetickému hospodářství, který umožňuje spotřebiteli energie dosáhnout úspor energie, tím také snížení provozních nákladů a ty využít na úhradu potřebné investice. Spotřebitel energie tedy obvykle nemusí předem vynaložit prakticky žádný kapitál. Většinu rizik na sebe přebírá specializovaná firma, která projekt uskutečňuje.

Jde o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, kdy poskytovatel energetických služeb navrhne renovaci technologických zařízení, navržená opatření zrealizuje a dokonce uhradí, a smluvně se zaručí, že privátně investované finanční prostředky budou návratné z budoucích úspor provozních nákladů souvisejících s úsporou energie. Proto zákazník, kterým je většinou veřejnoprávní subjekt, má jistotu, že další finanční prostředky potřebovat nebude a o nainstalované zařízení mu bude dobře postaráno. Veškeré náklady na projekt se postupně hradí splátkami, které jsou odvozeny z dosažených úspor nákladů na energii.

EPC se často chápe v zúženém pojetí jako netradiční metoda financování a spotřebitelé o ni mají zájem především proto, že jim usnadní přístup ke zdroji financí. Zajištění financování ovšem bývá jen součástí celého komplexu služeb. Podstatné na poskytování energetických služeb formou projektu EPC jsou podmínky, za kterých je projekt realizován:

 • investice jsou spláceny z dosažených úspor provozních nákladů,
 • dodavatel smluvně ručí za sjednaný objem úspor energie,
 • dodavatel přebírá část rizik spojených s realizací, případně i se splácením investice.

Příprava projektu EPC

Každý energeticky úsporný projekt začíná tím, že vlastník nebo provozovatel určitého objektu se rozhodne, že bude energetický systém rekonstruovat. K tomu jej vedou důvody, mezinimiž u energeticky úsporných projektů mohou být:

 • nutnost rekonstrukce stávajícího energetického zařízení,
 • potřeba snížit provozní náklady související se spotřebou energie,
 • možnost automatizace řízení spotřeby energie,
 • snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Na základě těchto úvah by si měl vlastník nebo provozovatel coby investor zjistit, jaké možnosti připadají v úvahu, a rozhodnout se, jakým způsobem a v jakém rozsahu je vhodné rekonstrukci systému provést. Obvykle je vhodné připravit komplexní řešení, ale ne vždy se k tomu přistupuje, protože poměrně často jsou realizována jen dílčí opatření.

V návaznosti na to investor může mít představu, co a jak chce řešit, a pak si nechá zpracovat projektovou dokumentaci na konkrétní řešení. Jinou variantou je, že jej zaujme možnost vybrat si nejvhodnější, nejefektivnější a nejkoncepčnější řešení, a zvolí aplikaci metody EPC. V tom případě je nejprve vhodné zpracovat posouzení, zda je metoda EPC vhodná a použitelná pro vybrané objekty. Teprve až potom se rozhoduje, jak bude projekt financován. Zda využije financování prostřednictvím následně vybrané firmy energetických služeb, nebo zda si najde jiný zdroj finančních prostředků.

Fáze přípravy projektu je velmi důležitá pro kvalitu a dobré výsledky celého projektu. Jednoznačně platí, že čím lépe se projekt připraví, tím lepší výsledky bude přinášet po dlouhou dobu. Velmi se vyplatí najít vhodného partnera pro přípravu projektu EPC, který může správným nastavením celého procesu ušetřit velké finanční prostředky v uspořených nákladech, které by při standardní realizaci nebyly vůbec vidět.

Obr. 1 Efektivita využití metody EPC pro investora

Způsoby financování

Princip financování energeticky úsporných opatření spočívá v uskutečnění úspor provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie. Z těchto úspor je splácena počáteční investice do zařízení, finanční náklady v podobě úroků za zapůjčení investičních prostředků a náklady na provádění důsledného energetického managementu. V zásadě existují dva typy vztahů mezi investorem (zákazníkem), firmou energetických služeb a zdrojem financování (např. bankou), a to přímý a nepřímý vztah. V přímém vztahu zákazník prakticky vůbec nevstupuje do vztahu se zdrojem financí. Vše vyřizuje firma energetických služeb, která financování zajišťuje na své jméno a nese tak celé riziko neúspěchu projektu. Tento koncept je vhodný pro veřejný sektor, který nepodléhá tolik konjunkturálním výkyvům jako soukromý sektor. Při nepřímém vztahu si zákazník financování zajišťuje sám, i když i tak platí, že úspory kryjí rozsah investičních prostředků rozložených do doby trvání smluvního vztahu.

Vhodné typy opatření

Mezi vhodná energeticky úsporná opatření, která jsou obvykle řešena v rámci projektu EPC, patří velmi často následující opatření:

 • organizace řízení spotřeby energie v podobě provádění energetického managementu,
 • instalace systému regulace spotřeby energie,
 • instalace různých technologických zařízení, kdy může jít o rekonstrukci stávajících zařízení nebo o instalaci nových zařízení.

Po realizaci opatření předává firma energetických služeb instalovaná zařízení do majetku vlastníka objektu a zároveň začíná průběžně velmi důsledně sledovat proces spotřeby energie, vyhodnocovat úspory energie a garantovat dosažení smluvně sjednaného objemu úspor energie.

Opatření stavebního charakteru a EPC projekty

Občas se vyskytuje názor, že stavebně konstrukční úpravy budov spočívající v zateplení pláště a výměně oken je možné hradit z dosažených úspor, a tedy použít pro ně metodu EPC. Tato představa je přijatelná jen zcela výjimečně a pouze doplňkově. Stavební opatření jsou z úspor návratné v poměrně dlouhém časovém horizontu (obvykle 20 let a více) a kromě toho jsou podobné konstrukční zásahy definitivní a následně již nedokážou reagovat na měnící se vnější a vnitřní podmínky objektů.

Pokud stav pláště a oken vyžaduje stavební úpravy z hlediska vzhledu nebo fyzického stavu, lze projekt EPC se stavebními úpravami časově spojit, ovšem při financování každé z těchto dvou částí zvlášť. V posledních letech se objevily projekty, ve kterých jsou spojována řešení stavebních prvků, financovaná z podstatné míry dotačními prostředky (většinou z OPŽP), s projekty řešenými metodou EPC.

Dotace na zateplení budov

V letech 2007 až 2013 byl poskytnut významný objem dotačních prostředků na financování energeticky úsporných opatření, zejména na zateplení budov. Zdrojem dotačních prostředků byl zejména pro budovy ve veřejném sektoru Operační program Životní prostředí (OPŽP). Vyčleněné prostředky umožnily realizaci velkého množství projektů na zvýšení energetické účinnosti, které by jinak nebylo možné provést. Nicméně v důsledku daných programových podmínek se v řadě případů nepodařilo plně využít celý potenciál energetických úspor, neboť nebyl kladen dostatečný důraz na komplexní renovaci objektů včetně technologických zařízení a zejména na provádění energetického managementu v rámci energetického hospodářství příslušných budov.

Tato situace se pro nadcházející programové období OPŽP (2014-2020) mění a po dopracování pravidel poskytování dotací by mělo být vyžadováno nejen kvalitní provedení dlouhodobě návratných opatření typu zateplení obálky budov nebo výměny okenních a dveřních výplní, ale zejména bude kladen důraz na péči o budovy v souvislosti se spotřebou energie. To lze zajistit formou provádění důsledného energetického managementu a ve vhodných případech poskytováním energetických služeb se zaručeným výsledkem při aplikaci projektů EPC.

Podpora komplexních řešení z hlediska úspor energie

V roce 2012 byla schválena evropská směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU), která významně podporuje rozvoj poskytování energetických služeb a požaduje dosahování co nejvyšší míry úspor energie. To znamená, že do prováděných renovací budov by měla být zahrnuta kromě zateplení obálky budovy také opatření týkající se rekonstrukce technologických zařízení a s tím související optimalizace hospodaření s energií. Při takové „komplexní renovaci“ budov je možné kombinovat dotované zateplení obálky budovy s obnovou technologických zařízení prováděnou poskytovatelem energetických služeb prostřednictvím metody EPC.

Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že umožňuje optimalizaci komplexního řešení z hlediska času a z hlediska výběru opatření, což vede k maximalizaci objemu úspor energie při vynaložení optimálního objemu investičních nákladů. Komplexní renovace může vyvolat do určité míry zvýšené náklady na organizaci a koordinaci obou částí (stavební a technologické), zvýšené náklady jsou ovšem ve výsledku vyvážené mnohem vyššími ekonomickými přínosy plynoucími z vyšší míry úspor energie.

Ukazuje se, že navrhovanou „komplexní renovaci“ je výhodné realizovat v podobě dvou oddělených veřejných zakázek. Takový přístup umožňuje zřetelné odlišení pravidel a zásad hodnocení nabídek pro obě zakázky. Je proto vhodné vybrat nejvhodnější firmu pro každou ze dvou oblastí specializace, zvlášť pro zateplení objektu a zvlášť pro renovaci technologických zařízení.

Uplatnění metody EPC

Metoda EPC byla v českých podmínkách představena v roce 1992 a krátce na to byly realizovány první dva projekty. Jednalo se o projekty v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici a v pražské Fakultní nemocnici Na Bulovce. Od té doby bylo celkem zrealizováno více než 150 EPC projektů a každým rokem přibývají další. Při jejich realizaci zákazníci nemuseli vynaložit přibližně 3 miliardy korun, které byly investovány z privátních prostředků a postupně spláceny z budoucích přínosů projektů, jejichž objem je smluvně zaručen.

Ve veřejné sféře je od počátku největší zájem o metodu EPC v komunální oblasti. Projekty EPC byly nejčastěji realizovány ve školských objektech. Časté projekty jsou dále ve zdravotnických zařízeních a také u ostatních veřejných budov (úřady a kulturní nebo sportovní zařízení). K EPC projektům poslední dobou přistupují také kraje, které mají v majetku obvykle i několik stovek objektů.

Příklady realizovaných projektů

Metoda EPC byla realizována ve větším množství objektů například ve městech Ústí nad Labem, Zlín, Most, nebo v Městské části Praha 13. V případě Městské části Praha 13 se projekt týkal celkem 31 školských objektů a investované prostředky, které městská část nemusela na počátku hradit, dosáhly celkové výše 120 miliónů korun (Obr. 2, 3). Úspory, které projekt přináší po dobu deseti let, jsou v objemu přes 20 miliónů korun ročně. Zajímavé je v tomto případě spojení zateplení některých objektů, pro které byly získány dotace z OPŽP, s uplatněním metody EPC. V takovém rozsahu ovšem většina projektů nebývá.

Obr. 2 Mateřská škola Klausova, Praha 13. V této městské části se projekt týkal celkem 31 školských objektů a investované prostředky, které městská část nemusela na počátku hradit, dosáhly celkové výše 120 miliónů korun.

Další příklady podobných projektů z posledních let jsou řešeny ve městech Jihlava, Písek, Liberec, Zábřeh na Moravě, Hronov, Kopřivnice, Klatovy, Chrudim, Holice, v městských částech Praha 3 a Praha 15, a na dalších místech. Kromě toho jsou projekty EPC realizovány ve zdravotnických zařízeních typu nemocnic, léčeben, poliklinik, v objektech vysokých škol, v řadě kulturních zařízení typu divadel, kulturních domů a v dalších objektech.

Obr. 3 Základní škola Jánského, Praha 13. V některých případech došlo ke spojení zateplení některých objektů, pro které byly získány dotace z OPŽP, s uplatněním metody EPC. Úspory, které projekt v celé městské části přináší po dobu deseti let, jsou v objemu přes 20 miliónů korun ročně.

Zajímavým příkladem mohou být opakované EPC projekty ve městě Moravská Třebová (Obr. 4, 5). Zde byl metodou EPC řešený nejprve projekt v oblasti veřejného osvětlení. V první polovině roku 2012 byl vybrán poskytovatel energetických služeb a ještě v tom roce došlo k renovaci celé sítě veřejného osvětlení. Investice ve výši přibližně 12 miliónů korun bude splácena po dobu deseti let z úspor nákladů na spotřebu elektrické energie a úspor ostatních provozních nákladů. Roční celkové úspory dosahují výše přes 1,5 miliónu korun. V roce 2013 se vedení města rozhodlo, že podobný projekt bude zrealizován také ve vybraných pěti objektech v majetku města. Bylo zorganizováno výběrové řízení a vybraný poskytovatel bude instalovat úsporná opatření v hodnotě téměř 10 miliónů korun během roku 2015.

Obr. 4 Město Moravská Třebová realizovala prvý úspěšný projekt EPC v oblasti veřejného osvětlení v roce 2012. Od té doby realizuje projekty týkající se i objektů v majetku města. Na snímku Domov pro seniory.

Obr. 5 V roce 2013 bylo zorganizováno výběrové řízení a vybraný poskytovatel bude instalovat úsporná opatření v hodnotě téměř 10 miliónů korun během roku 2015. Na snímku realizovaná obnova ZŠ Čsl. armády v Moravské Třebové.

Text:Ing. Vladimír Sochor
Foto a obrázky: Archiv autora a SEVEn., o.p.s.

Autor je… ve společnosti SEVEn, o.p.s.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Komentáře