Certifikace je nedílnou součástí šetrného stavebnictví: SBToolCZ
Galerie(6)

Certifikace je nedílnou součástí šetrného stavebnictví: SBToolCZ

Moderní budova, ať je inteligentní, šetrná či udržitelná, by měla naplňovat celou řadu požadavků z technické, environmentální, ekonomické a sociální oblasti. Přitom pouze některé z těchto požadavků musí být splněny při návrhu a provedení stavby v souladu s právními předpisy. Jak tedy poznat, do jaké míry je budova kvalitní? Subjektivně si lze o této míře učinit vlastní názor, ale ten není pro praxi dostačující. Proto existuje možnost ji objektivně kvantifikovat, a to s využitím nástrojů hodnocení a certifikace komplexní kvality budov.

Ve vyspělých zemích existuje celá řada certifikačních systémů pro vyjádření míry souladu navrhované či již realizované budovy s principy udržitelné výstavby. Často se certifikáty komplexní kvality budov označují z důvodu lepšího marketingu jako tzv. zelené nebo ekologické certifikáty budov. Správnější název a pravá podstata je však složitější – jde o hodnocení udržitelnosti staveb, tedy širokého spektra kritérií z řady odborných oblastí. Ať už nazýváme hodnoticí metodiky různě, mají jedno společné, a to hodnocení budovy z hlediska řady aspektů, které korespondují s filozofií udržitelné výstavby. Energetická a environmentální stránka věci je sice významnou složkou v hodnocení, ale ta je navíc doplněna o sadu kritérií z oblasti sociálně-kulturní, ekonomické a technické kvality. Udržitelný rozvoj a výstavba totiž se všemi těmito oblastmi úzce souvisí. 

Mnoho kritérií, jeden ukazatel

Jednotlivé certifikační systémy mají jednu společnou vlastnost. Všechny metodiky jsou založeny na multikriteriální analýze, kdy do hodnocení vstupují desítky kritérií s různou důležitostí, které se spojují v jeden výsledný ukazatel, jenž reprezentuje úroveň komplexní kvality budovy a určuje druh certifikátu nebo plakety, která budově přísluší. Cílem je prezentovat jednoduchou a srozumitelnou formou komplexní kvalitu budovy pro laickou veřejnost, pro nezasvěcené čtenáře certifikátu i pro snadné marketingové použití (např. prezentace faktu, že daná budova obdržela zlatý certifikát nebo platinovou plaketu apod.). Počet hodnocených kritérií bývá zpravidla 30 až 50, a i když je každá metodika jiná, lze v nich nalézt mnoho stejných či podobných hodnocených aspektů – nikde prakticky nechybí posuzování dopadu na globální oteplování a kvalitu vnitřního prostředí. Různými způsoby také metodiky zpravidla hodnotí i vizuál­ní, akustický a tepelný komfort. Při detailnějším pohledu na způsob hodnocení bychom nacházeli další a další společné znaky. Je nutné ale zmínit, že hodnocení i těch společných kritérií může mít své odlišnosti, které se odvíjejí od národních legislativních či tradičních zvyklostí země, jež metodiku vyvíjí. Proto je velmi důležité, aby metodika hodnocení komplexní kvality budovy byla lokalizovaná pro užití v dané zemi a využívala platnou normalizační základnu. V ČR těmto kritériím nejlépe vyhoví metodika SBToolCZ. Hodnocení komplexní kvality budov a jejich certifikace jsou obvykle prováděny na bázi dobrovolnosti. Existují i případy, kdy tato hodnocení jsou povinná u veřejných budov. Např. v USA se v některých státech musí certifikovat veřejné a federální budovy a je požadováno i dosažení stanovené úrovně certifikátu. Ve Velké Británii, vyjma Skotska, je certifikace komplexní kvality budov povinná pro všechny novostavby rezidenčních budov (The Code for Sustainable Homes). Často vzniká požadavek na dosažení určité úrovně komplexní kvality budovy od stavebníka.

Otevřená zahrada v Brně

Národní platforma SBToolCZ

SBToolCZ (Sustainable Building Too l) je národní plně lokalizovaná metodika pro hodnocení komplexní kvality budov, kdy se posuzují vlastnosti budovy a její okolí s ohledem na naplnění požadavků udržitelné výstavby. Hodnotí se tak vliv budovy na životní prostředí, její sociálně-kulturní aspekty, funkční a technická kvalita, ekonomika a management a v poslední řadě i lokalita, ve které je budova postavena. Podle míry naplnění se přidělují body, jež se po normalizaci dle předepsaných kriteriálních mezí agregují dle nastavených vah, a dle celkového počtu bodů se budově přiřadí certifikát kvality: budova certifikována (0–3,9 bodů), bronzový certifikát kvality (4–5,9), stříbrný certifikát kvality (6–7,9), zlatý certifikát kvality (8–10). (Obr. 1)SBToolCZ je založen na obecném mezinárodním schématu SBTool, které vyvíjí organizace International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) a které nabízí národním pobočkám rozsáhlou databázi kritérií udržitelné výstavby pro jejich lokalizaci a použití pro konkrétní národní podmínky jednotlivých států. SBToolCZ je dosud jediným certifikačním systémem v Česku, který respektuje podmínky, normativní základnu a národní zvyklosti ve výstavbě v České republice. To znamená, že metodika zohledňuje při hodnocení a certifikaci českou legislativu a národní normy, hodnocená kritéria jsou pro Česko relevantní, srovnávací hladiny jsou nastaveny podle místního stavebnictví, váhy v metodice jsou nastaveny ­českým panelem expertů a zohledňují ­prioritu zájmu hodnocení v naší republice. Ale zároveň je metodika i v souladu s evropskými normami zpracovávanými CEN/TC 350 a ISO TC 59, což jsou mezinárodní ­normalizační komise pro udržitelnou výstavbu.

K zajištění rozvoje, provozování, správy, řízení lidských zdrojů, výkonu certifikace a propagaci národního certifikačního systému SBToolCZ byla založena Národní platforma SBToolCZ (NP SBToolCZ) těmito organizacemi:

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební,
 • Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. (TZÚS Praha, s. p.),
 • Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s. r. o. (VÚPS– Cert. spol.)

Fakulta stavební v NP SBToolCZ zastává roli vývojového a výzkumného centra systému SBToolCZ a zajišťuje řízení lidských zdrojů. NP SBToolCZ připravuje pro stavební praxi formou dvoustupňových školení odborníky pro navrhování budov s využitím metodiky SBToolCZ pro jednotlivé typy staveb. Po absolvování školení a složením závěrečné zkoušky je účastníkovi propůjčen titul Autorizovaný konzultant s oprávněním provádět nebo konzultovat návrhy budov s využitím metodiky SBToolCZ.  Tím je zajištěno, že již při účasti Autorizovaného konzultanta ­SBToolCZ v procesu návrhu budou aplikovány principy šetrné výstavby, tedy jak šetrné materiály, konstrukce, tak technologie v návaznosti na požadavky na šetrnou výstavbu v rozsahu hodnocených kritérií, a již od začátku může vyškolený specialista optimalizovat návrh budovy tak, aby byl naplněn cílový parametr odpovídající očekávanému stupni certifikace návrhu a budoucí realizované budovy, což je obvykle stříbrný certifikát SBToolCZ, popř. požadavek nejvyšší, zlatý certifikát SBToolCZ.   

Certifikační schémata

V současnosti jsou užívána schémata ­SBToolCZ pro hodnocení rodinných domů, bytových domů a administrativních budov, a to jak ve fázi hodnocení návrhu budovy, tedy projektové dokumentace, tak ve fázi realizované budovy na začátku jejího užívání. Metodika pro hodnocení bytových domů byla revidována v roce 2013, v témže roce byla vydána nová metodika, a to pro hodnocení rodinných domů. Certifikace návrhu budovy je de facto hodnocení a certifikace projektové dokumentace budovy, kde dle dosaženého bodového ohodnocení je k dokumentaci připojen bronzový, stříbrný nebo zlatý certifikát. Toto schéma má význam pro stavebníky a developery, protože tento certifikát je ujišťuje o tom, že když bude budova realizována dle takto certifikované projektové dokumentace, bude ohodnocena stejným certifikátem. Je zřejmé, že i hodnota takto certifikované projektové dokumentace je vyšší, protože má vyšší přidanou hodnotu. Druhé certifikační schéma je certifikace budovy před jejím uvedením do užívání. Certifikační orgán provede hodnocení dokončené stavby s využitím projektové dokumentace a vlastních inspekčních zjištění zejména z pohledu použitých materiálů výrobků a technologií a dle výsledného hodnocení vydá patřičný certifikát SBToolCZ. Doba platnosti uděleného certifikátu je obvykle 5 let. Pak následuje certifikace stavby v provozu. Certifikace je obecně proces posou­zení shody s požadavky na certifikaci, prováděný třetí stranou, tedy prováděný nezávislým certifikačním orgánem. Obě členské organizace NP SBToolCZ jsou akreditovanými subjekty pro certifikaci produktů systémů managementu i pro zkoušení stavebních výrobků a konstrukcí. Činnost certifikačních orgánů SBToolCZ se řídí příručkou kvality a činnost certifikačních orgánů je založena na principech činnosti třetí strany využívajících principů činností akreditovaných subjektů. Výkon hodnocení a certifikace realizovaný certifikačními orgány NP SBToolCZ je tedy nezávislý, a má proto ambice stát se povinným nástrojem hodnocení komplexní kvality budov financovaných z veřejných prostředků.     

Cíle metodiky SBToolCZ jsou:

 • podpora snižování energetické náročnosti budov, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II),
 • podpora Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh,
 • zmírnění dopadu staveb na životní prostředí,
 • podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov,
 • zhodnocení budov v rámci dalších aspektů obsažených v oblasti udržitelné výstavby,
 • poskytnutí důvěryhodného štítku (certifikátu) o souladu stavby s principy udržitelné výstavby,
 • stimulace poptávky po udržitelných budovách,
 • motivační prvek pro výrobce provádět environmentální prohlášení o produktu (EPD).

SBToolCZ nabízí developerům, architektům, projektantům, klientům a dalším zájemcům následující:

 • marketingový nástroj – certifikaci kvality budovy, která odpovídá míře souladu s principy udržitelné výstavby,
 • zhodnocení budovy v dopadu na životní prostředí včetně možné optimalizace tohoto dopadu,
 • inspiraci k nalezení inovativních řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí,
 • zhodnocení budovy po stránce technického provedení,
 • postihnutí sociálních dopadů stavby,
 • nástroj, který pomůže snížit provozní náklady a zlepšovat uživatelský komfort,
 • vyhodnocení kvality lokality, ve které bude navrhovaná budova stát. 

Obr. 1: Výsledné certifikáty kvality dle celkového skóre [1].

Obr. 1:  Výsledné certifikáty kvality dle celkového skóre [1].

Význam a smysl certifikace komplexní kvality budov

Certifikace je dnes ve vyspělých zemích včetně ČR vyžadována investory, developery a budoucími nájemci či uživateli. Každá zájmová skupina ocení na hodnocení komplexní kvality budov završeném certifikátem různá pozitiva a přínosy. A na tom nic nemění fakt, že vlastní certifikace stojí řádově promile z investičních nákladů, možné vícenáklady související se změnou projektu, resp. stavby k lepšímu nepočítaje. Předností certifikačního systému SBToolCZ je, na rozdíl od některých jiných systémů, že vydání výsledného certifikátu kvality je podmíněno splněním všech obecných požadavků na stavby daných vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění. Projektantům se dostává do rukou nástroj, který jim může pomoci zlepšit kvalitu jejich návrhu zejména v oblastech vnímaných uživateli, tedy nad rámec obecných technických požadavků na budovy. Developer pak ocení, že jeho budova dostane certifikát, který v případě vyššího ocenění lze výhodně použít k marketingové výhodě před konkurencí. A zájemce o koupi či nájem certifikované budovy zase díky certifikátu alespoň rámcově tuší, jak moc kvalitní je předmětná budova, že pravděpodobně bude užívání budovy na vyšší úrovni a že bude mít nižší náklady na provoz. A jakýmsi vyšším zájmem je, aby stavba byla šetrnější k životnímu prostředí. Podívejme se blíže na konkrétní motivaci certifikace a očekávání jednotlivých zájmových skupin od tohoto procesu.

Investoři a developeři musí při tvorbě svých byznys plánů zohlednit současné trendy, požadavky a výhled do budoucna. A udržitelná výstavba ke zřejmým benefitům současné výstavby patří. Certifikovaná budova může přinést stabilnější cenu na trhu nemovitostí a možná i větší zhodnocení v čase. A to vše za relativně malé vícenáklady (zkušenosti z USA ukazují, že nejlepší udržitelné budovy nemají vícenáklady vyšší než 10 %). Nicméně v současnosti si investoři velmi dobře zanalyzují náklady a přínosy procesu certifikace. Nikdo nechce investovat do tohoto procesu s vědomím, že se mu to nevrátí ekonomicky či formou jiného benefitu.

Uživatelé certifikované budovy zase mohou mít větší jistotu, že budova během projektu prošla hodnocením se zvýšenými nároky na kvalitu vnitřního prostředí a na technickou kvalitu. Obyvatelé bytů tak mají větší šanci na vyšší uživatelský komfort, kvalitní vnitřní klima a menší provozní náklady, zaměstnanci administrativních budov zase ocení kvalitní podmínky pro práci, které mohou být měřeny např. formou vizuálního, akustického a tepelného komfortu. Zájemce o koupi certifikované budovy kladně ohodnotí nejen výše zmíněné aspekty, ale jistě využije certifikát k propagaci svého udržitelného postoje ve společnosti. Navíc ocení menší provozní náklady oproti budově necertifikované a pravděpodobně stabilnější cenu v budoucnosti. Objektivnost výsledné certifikace je dána přítomností třetí (nezávislé) strany, tedy certifikačního orgánu Národní platformy SBToolCZ, který certifikaci provádí a vydává výsledný certifikát komplexní kvality budovy. Projekční a stavební firmy mohou využít proces hodnocení k vnesení vyšší kvality a přidané hodnoty. Navíc reference spojené s veřejně známými a dobře certifikovanými budovami budou jasnou výhodou oproti konkurenci. A posledním pohledem může být vnímání společnosti. Ta může jako benefit vnímat nejen ochranu životního prostředí v globálním měřítku, ale i v úrovni okolí certifikované stavby. Taková stavba je zpravidla částečně otevřená veřejnosti, umožňuje lepší pohyb cyklistů a hendikepovaných osob či maminek s kočárky, emituje do svého okolí minimální znečištění a hluk.

S tím souvisí i motivace veřejné (státní) správy. Stát má úlohu ochrany veřejných zájmů, což se projevuje nejen v ochraně životního prostředí, ale i v budování kvalitního vnitřního prostředí. Vzhledem k pozitivním přínosům certifikace pro společnost, popsaným výše, je logické, aby stát podporoval výstavbu udržitelných budov. Zde jsme ale bohužel na začátku, stát se teprve učí podporovat energeticky úspornou výstavbu, udržitelná výstavba mu toho zatím moc neříká. Ale trend je nezadržitelný a stejně jako v jiných zemích lze předpokládat, že se státní správa nejen rozhodne zvýhodňovat šetrné budovy, ale půjde také sama příkladem, a to např. výstavbou udržitelných budov ve veřejném sektoru nebo těch, které jsou financovány, spolufinancovány či dotovány z veřejných zdrojů. 

Aktuálně certifikované ­administrativní budovy

První certifikovanou administrativní budovou v systému SBToolCZ je Otevřená ­zahrada v Údolní ulici v Brně. Budova obdržela v konečném součtu 6,4 bodů, což odpovídá vysoké kvalitě budovy a udělení Stříbrného certifikátu kvality, nebyla zde však splněna podmínka dosažení stanoveného počtu bodů v předepsaných kritériích, a tak došlo ke snížení hodnocení a budova obdržela Bronzový certifikát kvality. Předností certifikované budovy je nízká energetická náročnost, hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, využití zeleně, a to jak na budově, tak na pozemku, či zapojení do veřejného prostoru. Certifikát kvality vydal VÚPS v říjnu roku 2013. V únoru 2014 předali zástupci TZÚS Praha certifikát SBToolCZ pro budovu Palmovka Park II (Obr. 2), jež se stala novým sídlem společnosti Metrostav, a. s. Tato administrativní budova obdržela s celkovým ziskem 5,3 bodu Bronzový certifikát osvědčující nadstandardní kvalitu stavby. Hlavními přednostmi nové budovy jsou především kvalitní denní osvětlení, akumulace a využití dešťové vody, využití zeleně na střechách, zdravé vnitřní prostředí a v neposlední řadě také nízká energetická náročnost. Jedním ze zajímavých řešení, dotvářejících šetrný koncept budovy, je využití interiérových vertikálních zahrad (zelených stěn) rozmístěných v různé míře ve všech podlažích. Předpokladem do budoucna je monitoring a ověření projektovaných vlastností s případným provedením certifikace dokončené budovy za opětovného využití metodiky SBToolCZ.

Literatura
[1]    ČVUT V PRAZE, Fakulta stavební. Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ [online]. 2010. Dostupné z: www.sbtool.cz
[2]    VONKA, M. & kolektiv. SBToolCZ pro bytové domy. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05125-2.
[3]    VONKA, M. & kolektiv. SBToolCZ pro rodinné domy. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05126-9.
[4]    VONKA, M. & kolektiv. Metodika SBToolCZ – manuál hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu. Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04865-8.
[5]    VONKA, M. & kolektiv. Český nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ a první certifikovaná budova X-LOFT. Konstrukce. Roč. 10, č. 1, s. 14-18. ISSN 1213-8762.

TEXT:MARTIN VONKA (FS ČVUT), JAN TRIPES (TZUS), PAVEL KLEIM (VUPS)
foto: MARTIN VONKA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.