Realizace akustické izolace lehké podlahy
Galerie(8)

Realizace akustické izolace lehké podlahy

Partneři sekce:

Hluk a zvuk jsou mechanickým vlněním vzduchu, který se přenáší jako vibrace k lidskému uchu. Měří se pomocí hladiny intenzity nebo hladiny akustického tlaku a udávají se v decibelech (dB). Hluk snižuje naši schopnost soustředit se na práci, zhoršuje kvalitu odpočinku, při dlouhodobější expozici způsobuje ztrátu sluchu a vyvolává stres a podrážděnost

Při dlouhodobém působení hluku dochází k poškození zdraví. Prevenční opatření řeší nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a ve znění pozdějších předpisů. Posuzování vodorovných konstrukcí, tj. stropů a podlah, můžeme rozdělit na dvě části – na požadavky na zvukovou izolaci stanovenou pro zvuk šířící se vzduchem, tj. vzduchová neprůzvučnost, a na zvuk kročejový, tj. kročejová neprůzvučnost.

Kročejová neprůzvučnost

Kročejový hluk vzniká v důsledku dynamického zatížení mechanickými nárazy do konstrukce budovy (při chůzi, nahodilým nárazem předmětu na podlahu nebo při manipulaci např. s nábytkem). V důsledku nárazů vzniká chvění (vibrace), které je přenášeno do nosné konstrukce objektu. Chvějící se konstrukce vyzařuje zvukové vlny do vzduchu ve vnitřních prostorách objektu (chvění definujeme jako mechanické vlnění v oboru slyšitelného zvuku, tj. 16 až 16 000 Hz). Pro kročejovou neprůzvučnost je charakteristické, že zdroj hluku (na rozdíl od vzduchové neprůzvučnosti) je v přímém kontaktu s dělící konstrukcí. Zvuková energie, která vzniká mechanickým nárazem na konstrukci, se přenáší ve formě vibrací a má charakter impulsů. Schopnost konstrukce tento typ hluku tlumit se nazývá kročejová neprůzvučnost. Pro kvantifikaci zvukové neprůzvučnosti se používají kmitočtová pásma v rozsahu 100–3 150 Hz v třetinooktávových pásmech a v rozsahu 125–2 000 Hz v oktávových pásmech. Ukazatelem je vážená hladina kročejového zvuku Lnw (dB). Čím je tato hodnota vyšší, tím nižší kročejovou neprůzvučnost mezi dvěma prostory můžeme očekávat. Změřené hodnoty se porovnávají se směrnými hodnotami. Kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí obecně je velmi nízká a zpravidla je třeba k její skladbě navrhnout adekvátní podlahovou konstrukci, která zlepšuje zvukově izolační vlastnosti dělící horizontální konstrukce, zejména s ohledem na zmíněnou kročejovou neprůzvučnost. Posuzujeme dle vážené normalizované hladiny kročejového hluku (L’nw ≤ L’wp, ČSN 73 0532).

Vzduchová neprůzvučnost

Tam, kde dochází k přenosu zvuku z místnosti do místnosti působením zdroje z vysílací místnosti do příjmové místnosti, mluvíme o vzduchové neprůzvučnosti. Zvuková energie vzniká v prostorovém zdroji hluku a přenáší se stěnou, stropem, spárami a okolními konstrukcemi. Vlastnost konstrukce zvukově izolovat dvě sousední místnosti z hlediska zvuku přenášeného vzduchem se nazývá vzduchová neprůzvučnost. Jednočíselné charakteristiky vážená neprůzvučnost Rw (laboratorní) nebo vážená neprůzvučnost R’w (stavební) se stanovují z kmitočtově závislých charakteristik. Platí obecně pravidlo, že čím větší plošná hmotnost daného prvku, tím lepší zvukoizolační vlastnosti.

Typy plovoucích podlah

Rozlišujeme plovoucí podlahy:

  • těžké; plošná hmotnost – m’ (kg . m-2): m’ > 75; tloušťka zvukové izolace – t (mm): t < 140
  • lehké; plošná hmotnost – m’ (kg . m-2): 15 < m’ < 75; tloušťka zvukové izolace – t (mm): 25 < t < 50

Těžká plovoucí podlaha

Těžká plovoucí podlaha má zpravidla roznášecí vrstvu z armovaného cementového potěru či anhydritu. Roznášecí vrstva je oddělena od nosné stropní konstrukce pružnou akusticky izolační vrstvou.

Lehká plovoucí podlaha

Lehká podlaha obecně je charakterově i materiálově jednodušším typem podlahy než podlaha těžká. Lépe a lehčeji se montuje a kompletuje pomocí velkoplošných panelů systémem suché výstavby, což urychluje celý proces i zahájení doby užívání. Výhodná je tedy hlavně u rekonstrukcí na dřevěných či betonových stropech, ale i u nových dřevostaveb. Lehká plovoucí podlaha má roznášecí vrstvu z velkoformátových lehkých desek o více vrstvách spojovaných obvykle na péro a drážku, uložených volně na akustické desky, které tvoří pružnou akusticky izolační vrstvu.

Izolační systém pro lehké podlahy

Základ systému AKUFLOOR tvoří pružné izolační desky kamenné vlny STEPROCK HD a OSB desky, které jsou doplněny dilatačním a okrajovým páskem. Tyto pásky pomáhají zlepšit akustické a statické vlastnosti podlahy v místech, jako jsou okraje, dilatační spáry apod., a současně vyrovnávají rozdílné vlastnosti podlahy ve spojité ploše i nespojitých okrajích. Izolační desky STEPROCK HD se pokládají přímo na nosnou konstrukci a tvoří základní pružnou akusticky izolační vrstvu. Desky je nutné skládat těsně k sobě, aby mezi nimi nebyly žádné spáry. Na ně se křížem přes sebe alespoň ve dvou vrstvách volně pokládají roznášecí desky z OSB s tloušťkou ideálně 18 mm, které jsou pospojovány na péro a drážku. Jednotlivé vrstvy OSB desek jsou k sobě spojeny šrouby, sponkami, nebo jsou vzájemně slepeny. Poslední vrstvu podlahové konstrukce systému AKUFLOOR tvoří tzv. nášlapná, kde výběr materiálu závisí na individuálních požadavcích. Může zde být koberec, parkety, keramická dlažba, laminát nebo PVC. Systémové řešení AKUFLOOR je určeno pro podlahy s maximálním zatížením do 350 kg/m2. Desky STEPROCK HD, jež jsou jeho součástí, lze pořídit v rozměru 600 × 1 000 mm a tloušťkách od 20 do 60 mm. Součinitel tepelné vodivosti činí 0,039 W . m-1 . K-1. Pro optimální akustické vlastnosti podlahy se doporučuje používat desku Steprock HD v tloušťkách v rozsahu od 25 do 40 mm. Skladba podlahy musí být přizpůsobena podmínkám výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy.

1. nášlapná vrstva: OSB SUPERFINISH®, vlysy, parkety, PVC, koberec, keramická dlažba apod., 2. roznášecí vrstva: 2× velkoformátové desky OSB SUPERFINISH®, 3. akustická izolační vrstva Steprock HD, 4. separační fólie, 5. okrajový pásek Steprock, 6. pásek z dřevovláknité desky šířky 100 mm, 7. pásek z OSB desky šířky 100 mm, 8. nosná konstrukce podlahy

08 | Odstranění přečnívající části okrajového pásku Steprock
Přečnívající část okrajového pásku Steprock odřízneme ve výšce nášlapné vrstvy.

07 | Položení nášlapné vrstvy
Na roznášecí desky položíme nášlapnou vrstvu, např. vlysy, parkety, PVC, koberec, keramickou dlažbu apod.

06 | Pokládka druhé (horní) části roznášecí vrstvy
Na spodní vrstvu OSB desek uložíme kolmo druhou vrstvu OSB SUPERFINISH® (péro-drážka) o min. tloušťce 15 nebo 18 mm. Desky vzájemně šroubujeme, sponkujeme nebo lepíme.

05 | Pokládka první (spodní) části roznášecí vrstvy
Kolmo na podélnou stranu desek Steprock HD položíme OSB SUPERFINISH® (péro-drážka) o min. tloušťce 15 nebo 18 mm.

04 | Položení kročejové izolace Steprock HD
Izolaci Steprock HD* klademe na vazbu těsně k sobě. Pokládka kročejové izolace musí být provedena pouze v jedné vrstvě izolantu.**

03 | Vyztužení okraje podlahy – horní vrstva
Položení horní části okrajového pásku o šířce 100 mm z OSB desky. Tloušťka souvrství obou pásků odpovídá tloušťce izolace Steprock HD.

02 | Vyztužení okraje podlahy – spodní vrstva
Položení spodní části podkladního okrajového pásku o šířce 100 mm z dřevovláknité měkké desky po obvodu místnosti.

01 | Osazení okrajového pásku Steprock
Na rovný podklad osadíme okrajový pásek Steprock podél obvodových stěn místnosti a u jednotlivých dilatačních úseků.

Montážní postup

Montáž lehkých plovoucích podlah suchým procesem výstavby je systém pokládání jednotlivých vrstev na nosnou stropní konstrukci se zajištěním statických a akustických požadavků kladených na plovoucí podlahy (rovinnost, stabilita, únosnost, kročejová a vzduchová neprůzvučnost a dalších). Akusticky izolační desky Steprock HD je nutné pokládat na rovný povrch s maximální nerovnos­tí podkladu ± 2 mm/2 m. Roznášecí vrstvu tvořenou z OSB desek je nutné pokládat tak, aby stykové spáry OSB desek nebyly nad sebou, tj. pokládat desky střídavě na vazbu. Zároveň je při pokládce nutné si uvědomit, že jednotlivé použité výrobky mají rozdílné mechanicko-fyzikální vlastnosti. V případě roznášecí vrstvy z OSB desek jsou to především rozdíly v únosnosti v rovině desky ve dvou na sebe kolmých směrech, tj. hlavní a vedlejší ose (hlavní osa je v podélném směru desky). Pevnost ve směru hlavní osy je asi třikrát větší než ve směru příčném. Proto je podstatná jejich správná orientace a systém kladení vrstev na sebe. Správná pokládka je důležitá pro správnou a bezproblémovou funkčnost podlahy.

Tip pro odborníky

Pro šroubované nebo sponkované vícevrstvé podlahy doporučujeme mezi jednotlivé vrstvy OSB desek vložit PE fólii nebo jinou podložku, která zamezí vrzání desek. Podrobný montážní postup v prospektu AKUFLOOR®.

Pozor!

V případě potřeby aplikace větší tloušťky izolace (nad 60 mm) doporučujeme izolaci Dachrock.

TEXT + FOTO: Rockwool

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.