Montovaný pórobetonový strop
Galerie(18)

Montovaný pórobetonový strop

Partneři sekce:

Montovaný stropní systém se skládá z prefabrikovaných železobetonových nosníků a výplňových nevyztužených vložek z pórobetonu. Železobetonové nosníky jsou vyztuženy ocelovou svářenou příhradovou výztuží. Při montáži tvoří ztracené bednění a zároveň oporu na uložení stropních vložek.

Jde o vodorovnou nosnou konstrukci, na kterou je nutné provést statický posudek, technickou specifikaci prvků stropu, příslušné výkresy skladby a doplňkové výztuže. To zpracovává statik stavby nebo v případě zájmu i výrobce systému. V době dodávky musí být na stavbě k dispozici technická specifikace stropu.

Před vykládkou je třeba zkontrolovat, zda dodané nosníky svou výškou a délkou splňují požadavky objednávky a budoucí konstrukce. Pro zabezpečení jednoduché a rychlé vykládky stropních nosníků a palet s vložkami z dopravných prostředků se doporučuje připravit dostatečně širokou příjezdovou komunikaci k samotné stavbě. Optimální je (především na malých stavbách bez trvalé přítomnosti jeřábu) zabezpečit vykládku stropních nosníků přímo z vozidla na korunu zdi.

Před rozložením nosníků podle dodaného výkresu skladby je třeba vyhotovit podpěrnou konstrukci, která zamezí nebezpečnému prohnutí nosníků a zabezpečí jejich požadované předpětí nadvýšením středů o předepsanou hodnotu (je-li to nutné). Předepsané nadvýšení středů nosníků se vykoná později, korekcí výšky sloupků podpěrné konstrukce. Montážní podpěry musí být umístěny ve vzdálenostech max. do 1 600 mm. Na tyto montážní podpěry a korunu nosných zdí se rozloží nosníky podle výkresu skladby.

První nosník může být od okraje zdi vzdálený tak, že stropní vložka leží jedním koncem na zdi šířkou uložení min. 20 mm. Tato krajní řada vložek se může podle potřeby zkrátit. Nosníky jsou uloženy na zdi min. 150 mm. Přesným a precizním zděním se zabezpečí rovinnost koruny zdi. Případné nerovnosti je třeba zarovnat hoblíkem. V tomto případě není nutný vyrovnávací věnec na horní ploše nosných zdí. Nosníky se rozloží podle přiloženého plánu ukládání. Položením první řady vložek se zkoriguje osová vzdálenost nosníků na 680 mm.

Montáž stropu – rozložení nosníků a uložení vložek – zvládnou ručně díky jejich hmotnosti dva pracovníci. Vložky se kladou symetricky postupně od obou konců nosníků. Komínové těleso musí volně projít kolem stropní konstrukce.
Dilatační spára je min. 20 mm. Dochází-li ke kolizi komína a nosníku, v místě prostupu se nosník zkrátí a jeho konec se podepře železobetonovou výměnou obcházející komínové těleso, podobně se ve stropní konstrukci vyhotoví i jiný otvor.

Stropní vložky splňují požadavky odolnosti proti přelomení, případně odlomení úložného ozubu při bodovém zatížení jedné vložky ve středu – min. 4,5 kN. To garantuje jejich pochůznost. V případě potřeby je možné na položené konstrukci přepravovat další vložky na uložení. Na stropě v montážním stavu se nesmí skladovat žádný jiný stavební materiál. Po uložení stropních vložek se na koruně zdi vyzdí po obvodu stavby pomocí tenkovrstvé lepicí malty řada věncových tvárnic izolací směrem dovnitř.

Prostor na věnec je ohraničen stropními vložkami a věncovými tvárnicemi. Potom se postupně na úrovni stropů uloží výztuž věnců, která se může skládat z předem připravených armokošů. K propojení výztuže v rozích nebo koutech se použije betonářská ocel ohnutá do tvaru písmene L. Vyztuží se případně použité „výměny nosníků“ určené na vytvoření větších otvorů ve stropě, doplní se výztuž průvlaků a dobetonávek. K zhotovení výztuže se použijí výkresy od statika. Nakonec se strop vyztuží výztužnou sítí do betonu min. profilu 5/150 x 5/150 celoplošně a zabetonuje se.

02 | Vykládka z vozidla
Příjezdová komunikace ke stavbě musí mít dostatečnou šířku, aby se daly stropní nosníky a palety s vložkami rychle vyložit. Na malých stavbách bez trvalé přítomnosti jeřábu se doporučuje vyložení stropních nosníků z vozidla přímo na korunu zdi.

03 | Podpěry pod nosníky
Před rozložením nosníků se vyhotoví podpěrná konstrukce. Montážní podpěry se umístí v max. vzdálenostech do 1 600 mm. Na montážní podpěry a korunu nosných zdí se rozloží nosníky podle výkresu skladby. Nadvýšení středů nosníků se vykoná později korekcí výšky sloupků podpěrné konstrukce.

04 | První nosník
První nosník se od okraje zdi umístí tak, aby stropní vložka ležela jedním koncem na zdi, a to v délce min. 20 mm. Krajní řada vložek se může podle potřeby zkrátit. Nosníky jsou uloženy na zdi částí dlouhou min. 150 mm. Rovinnost koruny zdi se zabezpečí přesným a precizním zděním. Případné nerovnosti se zarovnají hoblíkem.

05 | První řada vložek
Položením první řady stropních vložek se zkoriguje osová vzdálenost nosníků na 680 mm.

06 | Kladení stropních vložek
Stropní vložky se kladou symetricky postupně od obou konců nosníků.

11 | Vyztužení výměn nosníků a průvlaků
Vyztuží se případně použité výměny nosníků na zvětšení otvorů ve stropě, doplní se výztuž průvlaků a dobetonávek.

12 | Celoplošné vyztužení stropu
Před betonáží horní části desky se na celou plochu stropu rozloží výztužná síť s minimálním profilem 5/150 mm.

13 | Navlhčení stropu
Po položení výztužných sítí se strop důkladně navlhčí vodou. Po vložkách se dá kráčet bez rizika propadnutí.

14 | Betonáž stropu
Navlhčená stropní konstrukce se zabetonuje pomocí pumpy z domíchávače. Použitý beton musí mít kvalitu předepsanou statikem podle STN EN 206-1, min. však třídu C 20/25.

15 | Rozprostření betonu
Beton se rozprostírá na co největší plochu, přičemž je třeba dodržet maximální rovinnost a hladkost povrchu.

16 | Přerušení betonáže
Musí se betonovat v jednom sledu. O přerušení betonáže může rozhodnout stavbyvedoucí, musí však rozhodnout též o způsobu ukončení práce (pracovní spáře). Při betonování stropu Klasik je třeba zabezpečit, aby krytí výztužné sítě v nadbetonávce bylo min. 15 mm.

17 | Tuhnutí a tvrdnutí betonu
Během prvního týdne až deseti dnů je třeba beton vlhčit. Podpěrná konstrukce se odstraní později po 28 dnech, kdy beton dosáhne zaručené pevnosti a konstrukce je nosná. Nesmí se betonovat při teplotách pod +5 °C.

01 | Dodávka na stavbu
V době dodávky musí být na stavbě k dispozici technická specifikace stropu. Před vykládkou je třeba zkontrolovat, zda dodané nosníky svou výškou a délkou splňují požadavky objednávky a budoucí konstrukce.

07 | Prostupy skrz strop
Komínové těleso musí volně projít kolem stropní konstrukce. V místě prostupu se proto nosník zkrátí a jeho konec se podepře železobetonovou „výměnou“ obcházející komínové těleso nebo se ve stropní konstrukci vyhotoví jiný otvor.

08 | Pochůznost stropních vložek
Stropní vložky jsou pochozí (odolnost proti prolomení, případně odlomení úložného ozubu při bodovém zatížení jedné vložky ve středu – min. 4,5 kN). Na položené konstrukci se tak mohou na místo uložení přepravit další vložky.

09 | Věncové tvárnice
Po uložení stropních vložek se po obvodě stavby na koruně zdi vyzdí řada věncových tvárnic. Použije se tenkovrstvá lepicí malta. Izolace směřuje dovnitř. Prostor na věnec je ohraničen stropními vložkami a věncovými tvárnicemi.

10 | Vyztužení věnců
Postupně se na úrovni stropů uloží výztuž věnců, která může být složena z předem připravených armokošů. K propojení výztuže v rozích nebo koutech se použije betonářská ocel ohnutá do tvaru písmene L.

Informace o systému:

 • montovaný strop ze stropních vložek z pórobetonu P2-500, ŽB nosníků a s nadbetonávkou z betonu C 20/25

Co budete potřebovat

 • SYSTÉM YTONG KLASIK
  Stropní vložka
  Ytong Klasik 200, 250
  rozměry (šířka x výška x délka): 249 x 200 x 599 mm,
  rozměry (šířka x výška x délka): 249 x 250 x 599 mm
 • Stropní nosník
  Stropní nosník Ytong
  rozměry (délka x šířka x výška): od 1 000 do 8 200 mm x 120 x 205 mm (typ A, pro tloušťku 250 mm),   
  rozměry (délka x šířka x výška): od 1 000 do 7 200 mm x 175 x 205 mm (typ C, pro tloušťku 200 mm)
 • Betonová patka
 • Tenkovrstvá lepicí malta
  Ytong lepicí malta
  papírový pytel, 17 kg    
 • Věncová tvárnice
  Ytong – věncová tvárnice P4-500
  rozměry (šířka x výška x délka): 125 x 249 x 599 mm,
  rozměry (šířka x výška x délka): 125 x 199 x 599 mm
 • Armokoše
 • Ocelová výztuž
 • Výztužná síť
  min. profil 5/150 x 5/150 mm
 • Vázací drát
 • Beton
  třída C 20/25
 • Nářadí a pomůcky
  montážní podpěry
  ochranné rukavice
  jeřáb
  lana
  hoblík
  elektrická pásová pila
  elektrická míchačka
  plastový kbelík
  ruční ocelový vozík, tzv. rudl
  gumové kladivo
  vodní pumpa
  hadice
  kleště
  betonářská pumpa
  domíchávač
  lať na rozprostření betonu

TIP
Krytí výztuže

Při betonování stropu je potřebné zabezpečit, aby krytí výztužné sítě v nadbetonávce bylo minimálně 15 mm, čehož se dosáhne například použitím distančních podložek nebo průběžným nadzdvihováním sítě během betonáže.

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Xella Slovensko
FOTO: Xella Slovensko

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2017.