ASB Články na tému

statický posudek

Bývaly to prosluněné, hojně prosklené haly zámků, přístavky měšťanských vil nebo verandy venkovských stavení. Orientované na světové strany s největší mírou slunečního svitu - tedy na jihovýchod až západ, s velkými okny či prosklenými dveřmi - byly místem relaxace a odpočinku. V létě ochlazované větrem při otevřených oknech, v zimě sbíraly teplo ze slunečních paprsků, pronikajících dovnitř.

Montovaný stropní systém se skládá z prefabrikovaných železobetonových nosníků a výplňových nevyztužených vložek z pórobetonu. Železobetonové nosníky jsou vyztuženy ocelovou svářenou příhradovou výztuží. Při montáži tvoří ztracené bednění a zároveň oporu na uložení stropních vložek.

Pojem zelené bydlení nemusí vždy znamenat pouze ekologické vytápění či dům postavený z materiálů šetrných k životnímu prostředí. Tento termín může značit také spojení architektury a živých rostlin, a to nejen po stránce estetické, ale i praktické a funkční.

Na trhu jsou dostupné dva základní druhy montovaných stropních systémů z bílého pórobetonu. Systém s nadbetonávkou betonové vrstvy nad vložkami obvykle o tloušťce 50 mm a systém používající beton na vyplnění míst pouze mezi vložkami. V tomto postupu se budeme věnovat pouze systému bez nadbetonávky

Traťové tunely na prodloužení linky A pražského metra mezi přístupovou a montážní šachtou na Vypichu a stávající koncovou stanicí Dejvická jsou raženy dvěma moderními mechanizovanými štíty s tlakovou kontrolou čelby. Na trase délky 4,54 km se třemi stanicemi podcházela ražba zeminovým štítem dvě významná uskupení povrchové zástavby. Jedním z nich byl nový obytný komplex Hvězda na pražských Petřinách, druhým byla skupina pěti výškových panelových budov na Červeném vrchu.

V mnoha domech v České republice se v současné době nacházejí instalace provedené v době jejich výstavby. Některé z těchto domů byly postaveny před druhou světovou válkou. I když předválečné instalace byly z kvalitních materiálů, postupně dožívají. Dožívají také instalace z poválečné doby. U kovových potrubí má na životnost vliv především koroze způsobující fyzické opotřebení. U zařizovacích předmětů se setkáváme především s opotřebením morálním nebo poškozením během používání.

Použití oceli jako stavebního materiálu má více než stopadesátiletou tradici. Za tuto dobu se změnila nejen technologie výroby tohoto stavebního materiálu, ale i pohled na zajištění prostorové tuhosti konstrukčních systémů, na jejich montáž a koncepci detailů. Při rekonstrukci ocelové konstrukce musíme stanovit její materiálovou charakteristiku a pečlivě zvážit zásahy do její nosné části.

Práce projektanta ocelových konstrukcí je v současnosti už prakticky nepředstavitelná bez použití výpočetní techniky. Statické programy, které jsou na našem trhu projektantům k dispozici, umožňují rychlou a interaktivní práci při navrhování i velmi složitých prostorových ocelových konstrukcí. Projektant-statik musí v rámci svého zadání spolupracovat i s dalšími specialisty, od nichž přebírá část jejich výstupů nebo jim poskytuje své výsledky. Článek uvádí příklady spolupráce statika ocelových konstrukcí a technologa při tvorbě náročných technologických projektů.

Fotovoltaická technologie nabízí čistý a bezhlučný způsob výroby elektrické energie. Pokud jsou fotovoltaické prvky umístěny na vhodnou plochu obvodového pláště budovy, je elektřina vyráběna přímo v místě spotřeby. Tím jsou minimalizovány ztráty v přenosových soustavách. Zároveň vzrůstá energetická soběstačnost objektu, což je v dnešní době vrtkavého trhu s energiemi nespornou výhodou.