Trámové stropy

Trámové stropy

Úlohou stropních konstrukcí je rozdělení budovy po výšce. Svými nosnými prvky by měly přenášet převážně svislé zatížení od vlastní tíhy konstrukce, nenosných příček, zařízení a osob, případně mimořádné zatížení. Kromě toho by měly splňovat požadavek požární odolnosti, akustické a tepelné izolace.

Nosnou funkci trámových stropů plní stropní trámy (tzv. stropnice), pravidelně rozmístěné v osové vzdálenosti 0,9 až 1,2 m. V případě nepravidelného půdory­su se rozmisťují vějířovitě. Průřez strop­nic – šířka b = 80 až 200 mm, výška h = 120 až 300 mm – je daný rozpětím stropu a jeho zatížením. Výška profilu se vypočítá přibližně podle empirického vztahu h = 20 . l + 180 (mm), kde l je rozpětí v metrech.

Poměr výšky stropnice k šířce bývá od 7/5 do 2. U velkých rozpětí a namáhání je možné spřáhnout dva i více průřezů na výšku prostřednictvím svorníků a hmoždíků. V současnosti se však výhodně používají i profily z lepeného lamelového dřeva.

Délka uložení stropnic na nosnou stěnu se volí od 150 do 200 mm. Kvůli ochraně před vlhkostí a následným bio­poškozením se zhlaví trámu klade na podložky ošetřené biocidem. Mezi zdivem a trámem musí být ze všech stran vzduchová mezera alespoň 50 mm na dobré odvětrávání jeho zhlaví.

Pokud nejsou nároky na tepelnou izolaci, dá se případně zajistit i intenzivnější odvětrání přes štěrbiny v obvodové stěně. Naopak dodatkovou tepelnou izolací vloženou před čelo trámu je možné zabránit kondenzaci vodní páry. Spřažení stropní konstrukce s nosnou stěnou se řeší spojením zhlaví stropnice s trámovými kleštěmi.

Dřevěné stropy

Montovaný stropní systém

Stropní systém na bázi lehké lisované dřevoštěpky

Trámový strop s přiznanými trámy
V případě přiznání stropnic se svrchu na ně nabíjejí buď přímo podlahová prkna o tloušťce 30 až 45 mm, nebo záklop z prken o tloušťce kolem 25 mm s násypem, ve kterém jsou uložené podlahové trámky rozměrů 120/60 mm na přibití podlahy.

Nejtypičtější konstrukcí jednopodlažních sedláckých obytných domů je trámový strop s přiznanými stropnicemi, se záklopem z překládaných prken o tloušťce 25 mm a s násypem nebo hliněnou mazaninou.
Podlahu stropů ve vícepodlažních budovách tvoří obvykle prkna uložená na pero a drážku nebo na půldrážku. Styk záklopových prken se překrývá těsnicími pásy z lepenky a samotný násyp zvyšuje požární odolnost konstrukce.

V současnosti se realizují plovoucí podlahy trámových stropů na tepelně- a zvukoizolačných minerálněvláknitých deskách.


Trámový strop s přiznanými trámy

Trámový strop s rovným podhledem
U klasických trámových stropů s rovným podhledem se stropnice od spodní strany obkládají buď prkny o tloušťce 25 mm a omítkou na rákosovém pletivu, nebo dřevěným obkladem.

Trámové stropy s podhledem na trámcích představují dvojitou nosnou konstruk­ci. Spodní trámky (rákosníky) dimenze přibližně 100/180 mm slouží pouze pro přenos zátěže samotného podhledu. Případné průhyby stropnic se v tomto případě nepřenášejí do podhledu. Konstrukce stropu je vhodnější i z pohledu požární odolnosti a neprůzvučnosti.


Trámový strop s rovným podhledem

Trámový strop s křížovými vzpěrami
Tento strop je vhodný pro větší rozpětí (6 až 10 m). Jeho základním nosným prvkem jsou stropnice s dimenzí 100 až 180/240 až 420 mm, kladené v osové vzdálenosti 600 až 800 mm. Stropnice jsou navzájem rozepřené křížovými ztužidly profilu 40/80 mm, umístěnými ve vzdálenosti 1 až 1,5 m. Pevné rozepření zabezpečuje ocelové táhlo s rektifikačním článkem. Vzniká tak prostorová soustava, která umožňuje rovnoměrné rozložení zatížení do jednotlivých nosníků.


Trámový strop s křížovými vzpěrami

doc. Ing. Jozef Štefko, PhD.
Foto: Ing. Stanislav Jochim