Možnosti drážkové krytiny
Galerie(8)

Možnosti drážkové krytiny

Partneři sekce:
  • Prefa

Rozmanité požadavky dnešního trhu dávají prostor pro neméně rozmanitou a širokou škálu materiálů pro zastřešení. V praxi tak potkáváme exotické materiály jako recyklované plasty nebo různé vrstvené foliové střechy. Mezi stálé lídry oboru však patří klasické skládané krytiny, ale také krytiny plechové, které nyní představují vysoké procento realizovaných střech. I mezi plechovými krytinami jsou technologické, materiálové a užitné rozdíly. Jednou z velmi rozšířených je tradiční drážková (nebo chcete-li falcovaná) krytina v provedení s prefabrikovanou povrchovou úpravou polyesterovým lakem.

Samotná myšlenka drážkové krytiny sahá historicky do dob, kdy se plechové krytiny začaly obecně využívat. Technologie je prověřena řádově desítkami let s minimem zásadních změn. Spojení rovinných plechů na dvojitou stojatou drážku poskytuje natolik spolehlivé napojení sousedních plechů, že drážka nepředstavuje oslabení nebo rizikové místo krytiny. V českých krajích je známá zejména dříve používaná varianta této krytiny zpracovaná z  pozinkovaných tabulí s vystřídanými spárami a spojenými na dvojitou drážku.

V současnosti je upřednostňováno zpracování z nepřerušených plechových pasů spojených pouze vzájemně, bočně. Odpadá tak pracnost délkového napojení. Čistě pozinkované (údržbové) plechy jsou nyní nahrazeny předlakovanými variantami, které další údržbové zásahy a renovace v průběhu životnosti nevyžadují.

Speciální lakové vrstvy neomezují ani montážníky, kteří se zpočátku obávali možnosti poškození laku v průběhu montáže. Důkazem pozitivních vlastností laku je skutečnost, že veškeré ohyby plechu jsou prováděny již s lakem, který takové namáhání bez problémů snáší. S výhodou se tyto krytiny uplatnily na střechách s nízkým sklonem, často v kombinaci s jinými druhy krytin, které na nízké sklony vhodné nejsou.

Zima bez starostí
Mimořádnou devizou pokrytí drážkovou krytinou je skutečnost, že veškeré kotvení k podkladu je skryto pod samotnou krytinou a plech není nijak narušen kotevními prvky – těsnost tak může být mimořádná. Příponky, které kotví krytinu, jsou zakomponovány do samotné drážky a kotví se před přiložením dalšího pasu, který je překrývá. Nízká hmotnost je nespornou výhodou a jde napříč celým spektrem plechových krytin. Malé zatížení je výhodné z hlediska koncepce a dimenzování střechy.

V zimních obdobích je povrch dostatečně pevný a nehrozí nebezpečí poškození krytiny sněhem sjíždějícím z vyšších míst střešní konstrukce. U profilovaných plechových krytin, bodově podepřených, hrozí v takových případech nebezpečí deformace vln. Sjíždění sněhu je na drážkové krytině bezproblémové a plynulé. Pokud je třeba sníh na střeše zadržovat (z důvodů užívaných ploch bezprostředně pod hranou střechy) neobejdeme se bez sněhových zachytávačů.

Tvrdost lakových vrstev je vyšší, než je tvrdost ledu, nedochází tedy k odření povrchu krytiny ledem, jak je možné někdy pozorovat u krytin z pozinkovaného plechu natřených konvenčními barvami. Příznivé reakce na sněhové masy a možnost nízkých sklonů falcovanou krytinu předurčuje k použití na horách, návětrných místech apod.

Pomoc klempířům i architektům
Tvary dnešních budov se optimalizují tak, aby vnitřní prostory byly co nejpraktičtější a co nejvíce využitelné. Právě nízký sklon střechy pak může být cestou k dosažení příznivých vlastností podkrovních prostor. Architektura dnešních dní se orientuje na účelnost, prosté tvary, kompaktní vzhled a barevné ladění celé stavby – i zde může být drážková krytina vhodným materiálem, který vyhoví všem požadavkům na estetický ráz staveb. Ale nejen pro střechu se hodí opláštění plechem – není výjimkou použití i na opláštění stěn a fasád. Výsledný dojem kompaktnosti stavby je mimořádný.

Tvar samotné střechy můžeme volit pro drážkovou krytinu téměř bez omezení. Pomocí rovinného plechu lze oplechovat téměř jakýkoliv tvar při zachování bezpodmínečné těsnosti. Montáž krytiny je zcela v možnostech klempířského řemesla. I v případě lakovaných plechů se technologie neliší od montáže klasické drážkové krytiny.

Příklad využití
Příkladem využití falcované krytiny může být rodinný dům v Klínci u Prahy, navržený ing. arch. Petrem Tučkem. Půdorysně prostý objekt je zajímavý zejména tvarovým pojetím střešní konstrukce. Střešní plocha je ve tvaru opsaném přímkou rotující v ose budovy. Vznikne tak plynule zakřivená plocha. Střecha je prosta objektů vyjma jednoho vhodně umístěného komínu a několika prostupů kanalizace.

Pro zhotovení takovéto střechy není výběr použitelných materiálů příliš široký – pohybuje se v oblasti povlakových krytin, lepenek a v neposlední řadě i drážkové plechové krytiny. Ta byla zvolena v tomto konkrétním případě. V porovnání s prvně jmenovanými krytinami se vyznačuje zajímavějším a členitějším vzhledem. Použitý plech je jemnozrnná ocel s nízkou mezí kluzu určená přímo a výhradně pro podobné aplikace. Ocel je navíc ochráněna nadstandardní vrstvou zinku a dvojicí tvrzených laků příslušné barvy. Tento plech je navržen a určen výlučně pro krytiny s dlouhou životností a v souladu s tím jsou voleny jednotlivé suroviny.

Rodinný dům v Klínci u Prahy, kde se uplatnila falcovaná krytina na atypicky zakřivené střešní ploše.

Je třeba si uvědomit, že uprostřed budovy je na ploše střechy nulový sklon. Z těchto důvodů bylo třeba podniknout zvláštní opatření pro zajištění bezpečné krytiny. Základním předpokladem je vyloučení hromadění vody a nedostatečného odtoku vody při významnějších deštích – v ploše krytiny proto nic nebrání plynulému odtoku vody ze střechy.

Při zavírání drážek bylo do všech vkládáno EPDM těsnění, které je po zpracování pevně stlačeno uvnitř drážky. Je tak vyloučeno vyvzlínání vlhkosti i v případě, kdy na střeše leží tající sněhová pokrývka. Současně je třeba vzít v úvahu, že drážka je prvek orientovaný a má stranu tzv. otevřenou a zavřenou.

Dle pravidel klempířského řemesla by pak směr přitékání vody měl být vždy ze strany zavřené drážky. V daném případě bylo proto nutné na plechovém pásu uprostřed střechy vyměnit orientaci drážek atypickým provedením. Ovšem bez vlivu na vzhled – pas je vizuálně shodný s ostatními. Všechny drážky byly na doporučení profilovány a uzavírány strojně. Drážky jsou v souladu s předepsanou technologií pokládky osazeny pevnými i kluznými příponkami umožňujícími pasům dle libosti dilatovat.

Rodinný dům byl vystavěn nově od základů a bylo proto možné navolit si podstřeší dle ideálního modelu doporučeného firmou Lindab pro její krytiny. Krytina byla pokládána na svařovanou lepenku o tl. 3 mm, střešní nosná plocha byla pak tvořena perfektně provedeným bedněním.

Čistota a rovinatost bednění je zásadní pro vzhled výsledné krytiny bez boulí a nerovností. Pod bedněním probíhá větraná mezera, která zabezpečuje odvětrání prostoru mezi izolací a krytinou. Vrchní strana izolace je navíc chráněna difuzní fólií. Takto koncipovaná střecha je prosta potenciálních problémů a její funkčnost je ověřena praxí.

(red)
z podkladů společnosti Lindab CZ