04 Věncové tvárnice
Galerie(12)

Montáž těžké šikmé střechy

Partneři sekce:
 • Prefa

Na zhotovení šikmé střechy je možné použít keramické stropní panely, které jsou vhodné pro střechy se sklonem max. 40°, doporučený sklon střešní roviny je 25°. Nosnou konstrukci střechy tvoří keramické stropní panely, které se kladou na štítové, obvodové a vnitřní nosné stěny.

Info o materiálu

» Keramický stropní panel je tvořen keramickými stropními vložkami a železobetonovými žebry s nadbetonávkou; základní panel: šířka 1 200, 900 a 600 mm, doplňkový: šířka 1 000 a 700 mm; výška panelu: 230 mm; maximální délka panelu: 6 250 mm (skladebná délka místnosti max. 6 000 mm).
» použitelné pro sklon střechy 0° až 40 °C

Co budete potřebovat

 • Vyrovnávací malta: Heluz Trend tepelněizolační a zakládací malta, vydatnost: 40 l malty z jednoho pytle
 • Těžký asfaltový pás: tloušťka: 3,5 mm
 • Keramický stropní panel: Heluz Keramický stropní panel, šířka základního panelu: 1 200, 900 a 600 mm, výška: 230 mm, délka: od 1 500 do 6 250 mm
 • Nářadí a pomůcky: ocelová lať 2 m, metr, plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické míchadlo, zednická lžíce, ocelové hladítko, ostrý nůž, laserový nivelační přístroj, akumulátorový šroubovák, vodováha, ruční vazač roxorů a stavební oceli, ochranné oblečení, zabezpečovací prvky pro práci na střeše, jeřáb

Panely se kladou rovnoběžně s okapovou hranou. Konstrukce těžké šikmé střechy je použitelná na obdélníkový půdorys stavby se sedlovou nebo pultovou střechou. Maximální světlost místnosti je 6 000 mm.

Doporučená skladba těžké šikmé střechy je obecně taková:

 • skládaná střešní krytina,
 • střešní laťování,
 • kontralatě,
 • pojistná hydroizolace,
 • tepelná izolace,
 • parozábrana (např. asfaltový pás),
 • keramický stropní panel,
 • vnitřní omítka

Postup realizace

Obvodové a vnitřní stěny se vyzdí do předepsané výšky. Z vnitřní strany se zhotoví bednění ztužujícího věnce. Podélný věnec v okapové hraně se vybetonuje ve dvou etapách. V první se do bednění vloží podélná výztuž, která se zatáhne do příčných stěn. Třmínky přesahují do druhé úrovně věnce.

Poté se provede betonáž. Dozdí se štítové stěny, jejich koruna vytváří finální spád střechy. Koruna zdiva se zpravidla vyrovná tepelněizolační maltou. Před kladením panelů se provede kontrola světlosti nosných stěn (nebo průvlaků) a ověří se rovnost koruny obvodových a vnitřních nosných stěn.

Na vyrovnané zdivo se položí těžký asfaltový pás o tloušťce 3,5 mm. Asfaltový pás se klade na šířku uložení stropu + šířku ztužujícího věnce. Keramické stropní panely se kladou pomocí jeřábu.

Při objednávání velikosti jeřábu je třeba počítat s místem na zakotvení jeřábu, délkou vyložení ramene na vykládku a uložení panelu na nosné stěny stavby, jakož i s nosností jeřábu – nejtěžší panely mají hmotnost 3,5 t.

Při vykládce panelu je třeba vycentrovat závěs, aby při manipulaci nedošlo k rozhoupání panelu a k jeho poškození, příp. k jiným škodám, např. na nákladním vozidle. Kladení panelů se realizuje v souladu s kladečským plánem. Při samotném kladení je třeba dbát na přesné uložení.

Je vhodné provést označení délky uložení panelu na asfaltovém pásu. Stropní panely jsou po uložení okamžitě únosné. Střešní panely se postupně osadí na nosné stěny tak, aby uložení panelů bylo minimálně 125 mm.

Ložná plocha panelů musí být v přímém kontaktu se stěnou (asfaltovým modifikovaným pásem) a na jejich rozhraní nesmí vzniknout viditelné mezery, které by snižovaly adhezi obou konstrukcí. Po obvodu střešní konstrukce se vyzdí věncovky.

Doporučujeme každou třetí věncovku zafixovat pomocí ohnutého drátu připevněného k výztuži obvodového věnce. Za věncovky se vloží tepelná izolace. Pak se uloží výztuž do druhé úrovně podélného věnce a zhotoví se výztuž po obvodu střechy.

Zhotovení výztužných věnců musí odpovídat projektové dokumentaci. V místě křížení a styků věnců je třeba vložit rohové příložky. Takto připravená střešní konstrukce se zabetonuje.

Krok 1: Rovnost koruny stěn

Před kladením panelů se provede kontrola světlosti nosných stěn a ověří se rovnost koruny obvodových a vnitřních nosných stěn. Pokud je koruna zdiva nerovná, vyrovná se tepelněizolační maltou. Na vyrovnané zdivo se položí těžký asfaltový pás o tloušťce 3,5 mm (na šířku uložení stropu + šířku ztužujícího věnce).

01 Rovnost koruny stěn
01 Rovnost koruny stěn |

Krok 2: Vykládka pomocí jeřábu

Keramické stropní panely se kladou pomocí jeřábu. Při vykládce panelu je třeba vycentrovat závěs, aby při manipulaci nedošlo k rozhoupání panelu a jeho poškození. Kladení panelů se realizuje v souladu kladečským plánem. Při samotném kladení je třeba dbát na přesné uložení.

02 Vykládka pomocí jeřábu
02 Vykládka pomocí jeřábu |

Krok 3: Kladení stropních panelů

S kladením stropních panelů se začíná od okapové hrany směrem k hřebeni. Panely se uloží na vodorovné obvodové a nosné zdivo, železobetonový věnec nebo průvlak s délkou uložení min. 125 mm. Vyčnívající výztuž směřuje do příštího ztužujícího věnce obvodového zdiva.

03 Kladení stropních panelů
03 Kladení stropních panelů |

Krok 4: Věncové tvárnice

Po uložení panelů se po obvodu střešní roviny vyzdí věncovky. Každá třetí věncovka se zafixuje ohnutým drátem k výztuži obvodového věnce. Za věncovky se vloží tepelná izolace a zafixuje se z boku pomocí zdicí malty. Pak se uloží výztuž do druhé úrovně podélného věnce a zhotoví se výztuž po obvodu střechy.

04 Věncové tvárnice
04 Věncové tvárnice |

Krok 5: Před betonáží

Styčné spáry mezi stropními panely (především keramická část) se důkladně navlhčí, aby se zajistila lepší přilnavost betonové směsi.

05 Před betonáží
05 Před betonáží |